Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Yamakasi 2 – Velká výzva

Yamakasi 2 – Velká výzva

Někdy se na pul­tech video­půj­čov­ny obje­ví fil­my, o kte­rých jste nikdy nesly­še­li. Jestliže po nich ze zvě­da­vos­ti sáh­ne­te, pak vět­ši­nou litu­je­te. Přece jen, dis­tri­bu­to­ři už vědí, u kte­rých titu­lů inves­to­vat do rekla­my a u kte­rých ne. Občas se ale sta­ne, že je náhod­ně vybra­ný film mno­hem lep­ší než bys­te oče­ká­va­li. To pla­tí i pro Yamakasi 2 (to vás asi nepadlo, když jste si pře­čet­li ten­to úvod).Přiznávám, že hlav­ním důvo­dem toho, že jsem po titu­lu sáhl bylo to, že název zněl asij­sky a na pře­ba­lu byla vyfo­ce­na pohled­ná sleč­na. Bojová umě­ní to je moje lás­ka a ženy, kte­ré je zvlá­da­jí, tak to je něco, co mě při­vá­dí do sta­vu bla­že­nos­ti. A pro­to­že se zdá­lo, že obo­jí ten­to film má, tak jsem se roz­ho­dl, že DVD vyzkou­ším. I když mi sice uni­kl prv­ní díl (urči­tě si ho vypůj­čím), říkal jsem si, že urči­tě dějo­vé nezna­los­ti mi zase tak vadit nebu­dou. Čekal jsem, že Yamakasi 2 je kla­sic­ké níz­ko­roz­počto­vé „béč­ko“. Byl jsem, ale pří­jem­ně pře­kva­pe­ný. Francouzi (ano, film je z Francie) si totiž oči­vid­ně doká­ží pora­dit i s mno­hem men­ší­mi finan­ce­mi, než napří­klad Američané, ale při­tom nato­čit pove­de­ný titul.

Nepředpokládám, že by ten­to pro­jekt trhal rekor­dy návštěv­nos­ti v našich kinech (ne, že by se tam obje­vil). Ovšem mys­lím, že ve Francii se urči­tě uchy­til. Velkou výzvu dopo­ru­čím pře­de­vším mlad­ší­mu pub­li­ku. Ti budou urči­tě spo­ko­je­ni. Yamakasi 2 je film, kte­rý sází na pove­de­nou výpra­vu, sym­pa­tic­ké herec­ké obsa­ze­ní a vcel­ku pove­de­né akč­ní scé­ny.

Příběh je, jak je u fran­couz­ských akč­ních fil­mů obvyk­lé, poměr­ně pře­kom­bi­no­va­ný. Ve zkrat­ce jde o to, že se sku­pi­na mla­dí­ků, kte­ří se baví tím, že před­vá­dí růz­né akro­ba­tic­ké prv­ky během sko­ků ze stře­chy na stře­chu, zaple­te s dal­ším týmem. Ten se nao­pak sta­ne sou­čás­tí spo­ru Yakuzy a Triád. Hlavních hrdi­nů je něko­lik a kaž­dý má svůj vlast­ní pří­běh. Nejsou roze­bí­rá­ny nikterak do hloub­ky, ale pro akč­ní film je to dosta­ču­jí­cí. Jako zpes­t­ře­ní se dočká­te i urči­té­ho mystic­ké­ho náde­chu (ducha před­ka jed­no­ho z hlav­ních hrdi­nů – ten samo­zřej­mě pro­ná­ší kla­sic­ká moud­ra).

Ústřední cha­rak­te­ry před­vá­dí hod­ně odváž­né kous­ky (jsou nebez­peč­né, i když jsou obvykle pro­vá­dě­ny za pomo­cí závěs­ných lan). Jsem si jist, že mini­mál­ně pár odře­nin a mož­ná i váž­něj­ších zra­ně­ní si cho­re­o­gra­fie dyna­mic­kých scén vyžá­da­la. Film sází pře­de­vším na akro­ba­tic­ké scé­ny, bojo­vé sek­ven­ce už tak výji­meč­né nejsou. Za špat­né bych je neo­zna­čil, ale urči­tě jste vidě­li i lep­ší.

Většina z herec­ké­ho obsa­ze­ní nám prav­dě­po­dob­ně zná­má nebu­de. Tedy kro­mě Elodie Yung, kte­rá hrá­la jed­nu z hlav­ních rolí v seri­á­lu Škola živo­ta. Kromě vel­ké sexap­pea­lu je nut­né u této mla­dé krás­ky oce­nit to, že pro ten­to film tvr­dě tré­no­va­la a na akč­ních scé­nách je to vidět. Druhá Michelle Yeoh to není, ale na to, že tré­no­va­la spe­ci­ál­ně pro Yamakasi 2 – Velkou výzvu, půso­bí zku­še­ně. Ostatní hlav­ní posta­vy jsou muž­ské­ho pohla­ví. Jsou samo­zřej­mě sym­pa­tič­tí a usmě­va­ví. A jis­tě, že jsou fyzic­ky extrém­ně zdat­ní (ono je ská­ká­ní po domech doce­la nároč­né).

Ne kaž­dé­mu bude sta­čit par­ta mla­dých pohled­ných lidí, kte­ří ská­čí přes stře­chy a boju­jí s japon­skou a čín­skou mafií. Ale mlad­ší pub­li­kum má podob­né „cool“ fil­my rádo. Já už čty­ři roky tee­nager nejsem, ale i tak jsem se vcel­ku dob­ře bavil.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41180 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55871 KB. | 22.05.2022 - 04:07:48