Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Yamakasi 2 – Velká výzva

Yamakasi 2 – Velká výzva

Někdy se na pul­tech video­půj­čov­ny obje­ví fil­my, o kte­rých jste nikdy nesly­še­li. Jestliže po nich ze zvě­da­vos­ti sáh­ne­te, pak vět­ši­nou litu­je­te. Přece jen, dis­tri­bu­to­ři už vědí, u kte­rých titu­lů inves­to­vat do rekla­my a u kte­rých ne. Občas se ale sta­ne, že je náhod­ně vybra­ný film mno­hem lep­ší než bys­te oče­ká­va­li. To pla­tí i pro Yamakasi 2 (to vás asi nepadlo, když jste si pře­čet­li ten­to úvod).Přiznávám, že hlav­ním důvo­dem toho, že jsem po titu­lu sáhl bylo to, že název zněl asij­sky a na pře­ba­lu byla vyfo­ce­na pohled­ná sleč­na. Bojová umě­ní to je moje lás­ka a ženy, kte­ré je zvlá­da­jí, tak to je něco, co mě při­vá­dí do sta­vu bla­že­nos­ti. A pro­to­že se zdá­lo, že obo­jí ten­to film má, tak jsem se roz­ho­dl, že DVD vyzkou­ším. I když mi sice uni­kl prv­ní díl (urči­tě si ho vypůj­čím), říkal jsem si, že urči­tě dějo­vé nezna­los­ti mi zase tak vadit nebu­dou. Čekal jsem, že Yamakasi 2 je kla­sic­ké níz­ko­roz­počto­vé „béč­ko“. Byl jsem, ale pří­jem­ně pře­kva­pe­ný. Francouzi (ano, film je z Francie) si totiž oči­vid­ně doká­ží pora­dit i s mno­hem men­ší­mi finan­ce­mi, než napří­klad Američané, ale při­tom nato­čit pove­de­ný titul.

Nepředpokládám, že by ten­to pro­jekt trhal rekor­dy návštěv­nos­ti v našich kinech (ne, že by se tam obje­vil). Ovšem mys­lím, že ve Francii se urči­tě uchy­til. Velkou výzvu dopo­ru­čím pře­de­vším mlad­ší­mu pub­li­ku. Ti budou urči­tě spo­ko­je­ni. Yamakasi 2 je film, kte­rý sází na pove­de­nou výpra­vu, sym­pa­tic­ké herec­ké obsa­ze­ní a vcel­ku pove­de­né akč­ní scé­ny.

Příběh je, jak je u fran­couz­ských akč­ních fil­mů obvyk­lé, poměr­ně pře­kom­bi­no­va­ný. Ve zkrat­ce jde o to, že se sku­pi­na mla­dí­ků, kte­ří se baví tím, že před­vá­dí růz­né akro­ba­tic­ké prv­ky během sko­ků ze stře­chy na stře­chu, zaple­te s dal­ším týmem. Ten se nao­pak sta­ne sou­čás­tí spo­ru Yakuzy a Triád. Hlavních hrdi­nů je něko­lik a kaž­dý má svůj vlast­ní pří­běh. Nejsou roze­bí­rá­ny nikterak do hloub­ky, ale pro akč­ní film je to dosta­ču­jí­cí. Jako zpes­t­ře­ní se dočká­te i urči­té­ho mystic­ké­ho náde­chu (ducha před­ka jed­no­ho z hlav­ních hrdi­nů – ten samo­zřej­mě pro­ná­ší kla­sic­ká moud­ra).

Ústřední cha­rak­te­ry před­vá­dí hod­ně odváž­né kous­ky (jsou nebez­peč­né, i když jsou obvykle pro­vá­dě­ny za pomo­cí závěs­ných lan). Jsem si jist, že mini­mál­ně pár odře­nin a mož­ná i váž­něj­ších zra­ně­ní si cho­re­o­gra­fie dyna­mic­kých scén vyžá­da­la. Film sází pře­de­vším na akro­ba­tic­ké scé­ny, bojo­vé sek­ven­ce už tak výji­meč­né nejsou. Za špat­né bych je neo­zna­čil, ale urči­tě jste vidě­li i lep­ší.

Většina z herec­ké­ho obsa­ze­ní nám prav­dě­po­dob­ně zná­má nebu­de. Tedy kro­mě Elodie Yung, kte­rá hrá­la jed­nu z hlav­ních rolí v seri­á­lu Škola živo­ta. Kromě vel­ké sexap­pea­lu je nut­né u této mla­dé krás­ky oce­nit to, že pro ten­to film tvr­dě tré­no­va­la a na akč­ních scé­nách je to vidět. Druhá Michelle Yeoh to není, ale na to, že tré­no­va­la spe­ci­ál­ně pro Yamakasi 2 – Velkou výzvu, půso­bí zku­še­ně. Ostatní hlav­ní posta­vy jsou muž­ské­ho pohla­ví. Jsou samo­zřej­mě sym­pa­tič­tí a usmě­va­ví. A jis­tě, že jsou fyzic­ky extrém­ně zdat­ní (ono je ská­ká­ní po domech doce­la nároč­né).

Ne kaž­dé­mu bude sta­čit par­ta mla­dých pohled­ných lidí, kte­ří ská­čí přes stře­chy a boju­jí s japon­skou a čín­skou mafií. Ale mlad­ší pub­li­kum má podob­né „cool“ fil­my rádo. Já už čty­ři roky tee­nager nejsem, ale i tak jsem se vcel­ku dob­ře bavil.

  • Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!21. října 2018 Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu! Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neopakovatelnou atmosféru klidu, ticha a magických jisker. Drobných záblesků pohlazení a pobídnutí k akci. V tuto chvíli vychází v dalším vydání. Jsou […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Muffiny plné jablíček5. června 2020 Muffiny plné jablíček Mám pro vás další skvělý moučník, který je tak vláčný, křupavý a plný chutí! Vše vždy začne jednodušše... "Mami, já mám na něco chuť! Uděláme si nějakou dobrůtku, jo?" No tak jo :) A […] Posted in Recepty
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […] Posted in Jak...
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding14. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […] Posted in Filmové recenze
  • John Fowles - Sběratel (1963)11. ledna 2020 John Fowles - Sběratel (1963) Kniha Sběratel patří mezi nejslavnější trio Fowlesových knih (spolu s Mágem a Francouzovou milenkou). I zde se dají najít typické znaky pro jeho tvorbu, tedy nejednoznačný příběh, hra plná […] Posted in Recenze knih
  • PAVEL GAJDOŠ9. října 2015 PAVEL GAJDOŠ Pavel Gajdoš (nar. 1980) – studoval činoherní herectví na JAMU v Brně. Po skončení studia získal angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V roce 2007 začal působit v divadle 7 a […] Posted in Rozhovory
  • ZLÍNFEST - Rozhovor s Františkem Horvátem 1. června 20181. června 2018 ZLÍNFEST - Rozhovor s Františkem Horvátem 1. června 2018 Posted in Festivaly
  • Resident Evil 3 Remake prodal 2,7 milionu kusů a celá série...7. srpna 2020 Resident Evil 3 Remake prodal 2,7 milionu kusů a celá série... Resident Evil 3 Remake prodal 2,7 milionu kusů a celá série se dostala na 103 milionů kopií Posted in Krátké herní aktuality
  • Soudní 2 - K zamyšlení21. srpna 2020 Soudní 2 - K zamyšlení Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • PlayAllspoluprace1812. prosince 2006 Sólokapr - recenze Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda…tak zní slogan nové komedie Woodyho Allena Sólokapr, který má v našich kinech premiéru 7.12. 2006. A tak zbývá jen dodat… Dokonalá komedie??? […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,56619 s | počet dotazů: 222 | paměť: 54303 KB. | 19.04.2021 - 05:48:29
X