Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > X-Morph: Defence

X-Morph: Defence

vlcsnap 2020 01 31 21h34m15s974

Rozhodl jsem se napsat recen­zi na hru X-Morph: Defense, kte­rá se u nás obje­vi­la zhru­ba před dvě­ma lety. Hra mě pře­kva­pi­la svo­jí dobrou hra­tel­nos­tí.

Hru může­te hrát na 4 obtíž­nos­ti : Easy, Normal, Hard, Brutal. Obtížnost mění kom­pli­ko­va­nost mapy a tipy nepřá­tel.

vlcsnap 2020 01 31 21h34m32s512

Ve hře hra­je­te za malou raket­ku s dvě­ma reži­my, prv­ní režim je kla­sic­ké stří­le­ní, kte­ré apli­ku­je­te stis­kem levé­ho tla­čít­ka u myši. Druhý režim je tak­zva­ný ghost režim nebo­li režim duch, ve kte­rém se sta­ne­te nevi­di­tel­ní a může­te létat skrz budo­vy a prá­vě v ghost módu může­te apli­ko­vat věže, kte­ré vám budou pomá­hat v zabí­je­ní vetřel­ců.

Ve hře jde o brá­ně­ní har­ves­to­ru, kte­rý se sna­ží roz­bít růz­né vlny tan­ků, aut a vrtu­l­ní­ků.

vlcsnap 2020 01 31 21h34m38s079

V kaž­dé misi se v posled­ní vlně, kde na vás úto­čí vetřel­ci, obje­ví BOSS, kte­rý je mno­hem sil­něj­ší než nor­mál­ní vetřel­ci. Mise ve hře se dělí na mise ved­lej­ší a mise hlav­ní. Vedlejší není nut­né plnit, ale zís­ká­vá­te za to body, kte­ré se vám poz­dě­ji v hlav­ních misích budou hodit na kupo­vá­ní věží nebo jiných růz­ných vylep­še­ní.

Příběh je bohu­žel men­ším zkla­má­ním, jeli­kož se děj mise nemě­ní. Ale není to něco, co by mě nuti­lo hru pře­stat hrát a i přes­to je to super hra na odre­a­go­vá­ní. Na dru­hou stra­nu pro mě bylo pří­jem­nou změ­nou hrát za dru­hou stra­nu, čímž mys­lím hrát za stra­nu zla. V této hře si totiž nehra­je­te na kla­ďa­se, ale na zápo­rá­ky, kon­krét­ně na mimo­zemš­ťa­ny, kte­ří nema­jí za úkol nic leh­čí­ho, než zabrat si celou naší pla­ne­tu jen pro sebe.

vlcsnap 2020 01 31 21h34m51s445

Hra má však k dis­po­zi­ci kam­paň a režim: Survival nebo 3 dal­ší DLC, tak­že pokud dohra­je­te hlav­ní kam­paň, tak může­te roz­hod­ně pře­mýš­let i nad zakou­pe­ním prá­vě DLC nebo reži­mu Survival.

Co se týče gra­fi­ky, tak ta je parád­ní i přes­to, že není nějak extra nároč­ná. Efektní zhrou­ce­ní budov nebo niče­ní vetře­lec­kých vozi­del.

Když to tedy celé shr­nu, tak hra X-Morph: Defence je pří­jem­ným odre­a­go­vá­ním pro všech­ny, kte­ří mají ten­to druh her rádi stej­ně tak, jako já.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66584 s | počet dotazů: 234 | paměť: 52914 KB. | 16.10.2021 - 12:55:25