Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > X-Men:Prvá trieda preqvel sa posúva!

X-Men:Prvá trieda preqvel sa posúva!

X-Men: First Class bola prí­jem­ná zme­na opro­ti dvom predchodcom,ktorý poka­zi­li meno tej­to sláv­nej komi­xo­véj sérií.

Matthew Vaughn uká­zal že je talen­to­va­ný a vie balan­co­vať med­zi Singerovou inte­li­gen­ci­ou a Rantnerovou det­skou  naiv­nos­ťou. Nový X-Men sa podarili,no v kinách až taký boom nebol,pri roz­poč­te 160 mili­ó­nov zaro­bi­li pri­e­mer­ných 360 miliónov.Nakoľko v kinách ostá­va cca 40% tržieb a pri­ráta­te si 10-tky mili­ó­nov na marketing,tak film zaro­bil aku­rát  tak na šeky.Producenti si ale všimli poten­ci­á­lu a roz­hod­li sa to risk­n­úť zno­va,X-Men SC  sa mali natá­čať už teraz na jeseň,to sa ale zmenilo!Prečo?Jeden z hlav­ných dôvo­dov je Jennifer Lawrence ‚kto­rá aktu­ál­ne kra­ľu­je v USA fil­mom The Hunger Games,kto­rý sa nebez­pečne rých­lo blí­ži k hra­ni­ci 300 mili­ó­nov, to len v USA!pri roz­poč­te 78 mili­ó­nov je to super výsledok.Nakoľko je mla­dá hereč­ka ale aj člen­kou X-Men tea­mu ako Mystique,natá­ča­nie sa muse­lo pre­sun­úť na Január 2013,medzi tím by sa mali nato­čiť The Hunger Games 2  Jennifer Lawrence sa môže vrh­n­úť na pokra­čo­va­nie X-Men SC,kto­rý by vdaka jej účas­ti moh­li komerčne dopad­n­úť oveľa lep­šie ako naposledy,ved počet­ný fan­klub Jennifer Lawrence sa epi­de­mic­ky rých­lo roz­ras­tá a to je pre pro­du­cen­tov veľ­mi dob­rá správa.Otáznik aj zostá­va kto bude reží­ro­vať The Hunger Games 2 Gary Ross zati­aľ zmlu­vu na pokra­čo­va­nie nepodpísal.Táto infor­má­cia X-Menovských fanu­ší­kov  ale veľ­mi trá­piť nemu­sí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,12670 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55870 KB. | 22.05.2022 - 03:19:44