Kritiky.cz > Filmové premiéry > X - Men - Preview

X - Men - Preview

Před tře­mi lety Bryan Singer při­ne­sl revo­lu­ci v žán­ru comic­so­vých adap­ta­cí. X-Meni se totiž od svých fil­mo­vých brat­říč­ků (Superman, Batman, Flash, Blade) pod­stat­ně liši­li- spe­ci­ál­ní schop­nos­ti k jejich hrdi­nům při­šly bez pozvá­ní, usa­di­ly se jim v genech a „sta­rej­te se“. Právě bri­lant­ní vykres­le­ní jed­not­li­vých postav je nej­vět­ším Singerovým pří­no­sem žán­ru, kte­rý byl do té doby až pří­liš „jed­no­du­chý“. Ploché „duší­nov­ské“ skut­ky fil­mo­vé­ho Supermana, pří­liš tajem­ný Batman nebo „jen“ roz­pus­ti­le akč­ní Blade, se ani nesna­ži­ly nabíd­nout divá­kům vypra­co­va­né psy­cho­lo­gic­ké pro­fi­ly a spíš se sou­stře­di­ly na roz­mách­lé akč­ní scé­ny.
X-Meni jdou na to jinak - hrdi­no­vé si tu neu­ží­va­jí sta­tut oble­to­va­ných celebrit, jsou svým oko­lím poni­žo­vá­ni a kdy­by někte­ří moh­li, z fle­ku by je zavře­li. Comics i film řeší pro­blém „stra­chu z nezná­ma“ raci­o­nál­ním (sko­ro by se chtě­lo říct neco­mic­so­vým) způ­so­bem a reži­sér Singer se k akč­ním scé­nám uchy­lu­je jen ve chví­lích, kdy už nevy­sta­čí s dlou­hý­mi dia­lo­gy. Především díky jeho režij­ní­mu sty­lu se prv­ní fil­mo­ví X-Meni úspěš­ně vyda­li do míst kam ješ­tě žád­ný comics nevstou­pil a sla­vi­li úspěch. Některým fan­dům sice nebyl po chu­ti model ve kte­rém se obje­ví mini­mum utr­ha­ných kon­če­tin, zde­vas­to­va­ných mra­kodra­pů a roz­ta­ve­ných měst, ale vět­ši­na fil­mo­vé­ho pub­li­ka byla nad­mí­ru spo­ko­je­na. Natolik, že se nyní, o tři roky poz­dě­ji, může­me do kin vydat na dru­hý díl.
Ostatní infor­ma­ce na http://www.x2.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,65283 s | počet dotazů: 220 | paměť: 49890 KB. | 11.04.2021 - 02:48:07