Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > X-Men OriginsWolverine

X-Men OriginsWolverine

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//

Včera vyšla nedo­kon­če­ná ver­ze (tzv. wor­k­print) fil­mu X-Men Origins: Wolverine, kte­rý záhad­ným způ­so­bem uni­kl na inter­net. Studio Fox již plně pra­cu­je na mili­o­no­vých žalo­bách. Film má pre­mi­é­ru až za něko­lik týd­nu, ale jeho krát­kou recen­zi si však může pře­číst již dnes.
Na úvod musím zno­vu upo­zor­nit, že se jed­ná o nedo­kon­če­nou ver­zi, což zna­me­ná, že se budou ješ­tě dodě­lá­vat někte­ré spe­ci­ál­ní efek­ty a hlav­ně stři­ho­vá strán­ka fil­mu. Ale pojď­me již k samot­né recen­zi. Wolverine po tech­nic­ké strán­ce jed­no­znač­ně exce­lu­je. Přestože na někte­rých zábě­rech ješ­tě chy­bí ony zmí­ně­né efek­ty, jed­no je jas­né již nyní. Příští rok má par­ta z ILM nomi­na­ci na Oscara jas­nou. Jak ve své době na divá­ky svý­mi efek­ty zapů­so­bil Terminator 2, tak by měl letos půso­bit i Wolverine. Co se týká tech­nic­ké strán­ky celé­ho fil­mu je jas­né, že sní­mek nebu­de mít letos kon­ku­ren­ci! A to nás ješ­tě čeka­jí tako­vé per­ly jako Terminator 4 a Star Trek.
 
Bohužel však musím říci, že tech­nic­ká strán­ka fil­mu je prá­vě to jedi­né kvů­li čemu sto­jí Wolverina vidět. Jednoznačně je to způ­so­be­no imbe­cil­ním (ano, sku­teč­ně jsem pou­žil toto slo­vo!) scé­ná­řem. Hugh Jackman sice vypa­dá ve sním­ku sexy, sna­ží se i hrát (stej­ně tak i jeho par­ťá­ci a pro­tiv­ní­ci), ale scé­nář jim jak­si již nijak neu­r­ču­je „co“ mají hrát. A to je též ten důvod, proč trai­le­ry vypa­da­jí tak skvě­le. Režisér totiž jen posklá­dal scé­ny, kte­ré jsou samy o sobě výteč­né, ale v cel­ku napros­to nesou­ro­dé. Proč? Protože kdy­by se film jme­no­val Wolverine aneb Z bodu A do bodu B, bylo by to výstiž­něj­ší. Jak pro­hlá­sil reži­sér Bobby Bowfinger „Je úpl­ně jed­no co se tam bude dít. Bude utí­kat. Před ufouna­ma. Pak zase k ufou­nům. Potřebujeme jen zís­kat sexy her­ce a divá­ci při­jdou sami.“ Takže asi tak, milí přá­te­lé.
 
Ve fil­mu je tak ohrom­ná řada scén, kte­rá se sna­ží napo­do­bo­vat všech­ny zná­mé a úspěš­né fil­my (resp. scé­ny). Kdyby hlav­ní roli hrál Leslie Nielson, tak se při­je­mě poba­vím, ale takhle vám jen zbu­dou oči pro pláč. Např. Milionář z cha­tr­če byl úspěš­ný, co takhle tam při­dat též závě­reč­nou taneč­ní sek­ven­ci, zvý­ší nám to pro­gre­siv­ně trž­by v Indii a oko­lí. Asi takhle nějak uva­žo­val scé­náris­ta (nebo ten, kdo dostal zapla­ce­no za vylo­so­vá­ní úspěš­ných scén, kte­ré oko­pí­ro­va­li). Co je však na celém fil­mu napros­to zará­že­jí­cí, že je Cyclops ve fil­mu vyob­ra­zen jako gay (!) a nechá­vá se od Wolverina dokon­ce sba­lit!
A co říci závě­rem? Po shléd­nu­tí fil­mu vám bude jas­né, že X-Men již nikdy nebu­dou stej­ní.
Průměrné X-Men 3 dokon­ce vez­me­te na milost jako geni­ál­ní dílo.
Režisér a scé­náris­ta nevě­dí co děla­jí, her­ci se sna­ží, ale nema­jí proč a divák může jen pla­kat.
I tako­vý Ed Wood by fil­mu dal šmrnc a ale­spoň něja­kou vizi.
Lituji dvou hodin strá­ve­ných s tím­to fil­mem.
//
//

Naše hod­no­ce­ní: 

2

Trailery k fil­mu

//
//

3

X-Men Origins: Wolverine Clip

5

X-Men Origins: Wolverine - Finální trai­ler

5

X-Men Origins: Wolverine - Trailer

5

X-Men Origins: Wolverine - Pirátský Trailer

Další člán­ky:

Soundtrack: X-Men Origins: Wolverine

Recenze: X-Men Origins: Wolverine

Zamíří na plát­na kin i dal­ší mutan­ti…

Wolverine pije mlé­ko

Wolverine je ven­ku!

Web X-Men Origins: Wolverine

Nová pro­mo fot­ka z Wolverina!

Vložil Pavel Janak, 1. Duben 2009 - 20:41


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,85386 s | počet dotazů: 286 | paměť: 60464 KB. | 24.03.2023 - 13:13:21