Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > X-Men - jak to před 19 lety začalo

X-Men - jak to před 19 lety začalo

X men1

Před dáv­ný­mi časy, v pře­da­le­ké galaxi...(...aha...to sem vlast­ně napatří...mmm...promiňte). Za deva­te­ro hora­mi, za deva­te­ro řeka­mi, za deva­te­ro koka­i­no­vý­mi far­ma­mi, žili jed­nou jed­ni dva dob­ří lidé, a ti se jme­no­va­li Stan Lee a Jack Kirby.Ti hod­ní míru­mi­lov­ní lidé si řekli:„teď prá­vě nemá­me co dělat, tak nakres­lí­me komiks.“ A tak se taky sta­lo. Dali tam tro­chu humo­ru, tro­chu nad­sáz­ky, tajem­na a nad­při­ro­ze­na, sci-fi, tro­šič­ku krve a nako­nec tam hodi­li pár mutan­tů s nad­při­ro­ze­ný­ma schop­nostma jako v pohád­ce. A tak vznik­nul X-MEN(X-MENi, ono jich je víc). The Uncanny X-MEN(1963 - Marvel Comics) se stal jed­ním z nejpopulárnějších(a tím pádem nej­pro­dá­va­něj­ších) komik­sů všech dob. A to by bylo, aby neby­lo, že by se pod­le toho nena­to­čil film.

O fil­mu se mlu­ví už asi pět let, ale hlav­ní důvod toho, že natá­če­ní trva­lo tak dlou­ho je, že při něm vznik­lo X-problémů - neroz­hod­nost mezi scé­ná­ři, pro­blémy s  herec­kým obsa­ze­ním. Buďme vůbec rádi, že film vůbec spat­řil svět­lo svě­ta. Prolog na stří­br­ném plát­ně vyprá­ví o tom, jak lidé tisí­ce let umí­ra­jí, rodí se, umí­ra­jí, rodí se a pořád se to opa­ku­je, až se jed­nou obje­ví evo­luč­ní změ­na, zase o stu­pí­nek výš k doko­na­los­ti. A  prá­vě to jsou mutan­ti. Začínají se rodit o jeden evo­luč­ní stu­pí­nek výše, než nám zná­mí lidé. Většina z nich vypa­dá stej­ně jako lidé, ale mají zvláští schop­nos­ti - napří­klad umě­ní teleki­ne­ze, rege­ne­ra­ce, meta­mor­fó­zy, a spous­ty dal­ších. Mnoho lidí je pro­to nená­vi­dí. Bojí se, že by je brzy moh­lo napad­nout vyu­žít své scop­nos­ti pro­ti nim. Někteří mutan­ti pro­to chtě­jí zabrá­nit vál­ce mezi lid­mi, a nevá­ha­jí pro to pou­žít jakýh­ko­liv pro­střed­ků, tře­ba úpl­ným fyzic­kým napo­do­be­ním sená­to­ra, pro­za­tím sil­ně pro­tes­tu­jí­cí­ho pro­ti mutan­tům, a ori­gi­nál zabít.

A pro­to se mutan­ti roz­dě­li­li na dvě základ­ní sku­pi­ny. První vede­ná Magnetem(zlí-Mystique - může vzít na sebe podo­bu koho­ko­liv, Toad - žába v lid­ské podo­bě, Sabretooth - nech­te se pře­kva­pit) , kte­rý chce nako­nec pře­mě­nit všech­ny lidi na zemi v mutan­ty, a X-MENi(hodní), cvi­če­ní v aka­de­mii pro nadané(ve sku­teč­nos­ti aka­de­mie pro mutan­ty), kte­ří se tomu san­ží zabrá­nit. Z hlav­ních postav bych asi uve­dl Wolverina - chláp­ka s kostrou ze žele­za a s rege­ne­rač­ní­mi schop­nost­mi ‚a Rogue, kte­rá může svým doty­kem zabíjet(nemůže se cucat:-(), ale pro­blém je v tom, že to nedo­ká­že ovlá­dat.
Efekty jsou oprav­du skvě­lý, a že jich není málo(třeba když si Cyclops sun­dá brej­le, tak to je něco).

Recenze byla sepsá­na 11.3.2003

  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […]
  • X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.29. srpna 2019 X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.  Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma filmy (nemluvě o srovnávání s naprosto nesouvisejícími […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film20. ledna 2019 Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film Je tomu opravdu už 14 let, když se objevil první film o mutantech X-men. Bryan Singer už v roce 2000 natočil první díl. Na rozdíl od ostatních filmů dle komiksů měl tento film velký […]

X-Men - jak to před 19 lety začalo
Hodnocení: 1 - ‎6 hl.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com