Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!

X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!

x men1

X-Men:Prvá trie­da bol úspeš­ný snímok,hlavne u kritikov,no v kinách neza­ro­bil pre pro­du­cen­tov a štúdiu sko­ro nič.Až DVD a blu­ray pri­nies­li neja­ké drobáky.Ale X-men je natoľ­ko sil­ná značka,že dvoj­ka by v kinách moh­la zaro­biť cel­kom sluš­né peni­a­ze.Matthew Vaughn bude pro­du­ko­vať vymod­le­né pokra­čo­va­nie Kick-Ass 2.Ktoré sa začne natá­čať na kon­ci leta a hneď potom ako sa skon­čia post­pro­dukč­né prá­ce a vo febru­ári skon­čí natá­ča­nie Hunger Games s hlav­nou pred­sta­vi­teľ­kou Jennifer Lawrence,kto­rá je aj hlav­nou hviezdou X-menov,sa pus­tia do natá­ča­nia X-Men:Druhá trie­da.Premiéra je sta­no­ve­ná na 18.06.2014.
Mimochodom ak by bola Druhá trie­da komerčne úspeš­ná,Matthewa Vaughna by štúdio chce­lo aj pre tretie pokračovanie.Samozrejme Matthew je inte­li­gent­ný a dal si pod­mi­en­ku ako p.Nolan,kde mu štúdio zapla­ti­lo Inception,pod dodat­kom zmluve že musí nato­čiť aj TDKR.Matthew nato­čí troj­ku X-men ak mu štúdio zapla­tí mystri­ózni thriller Lexicon,kto­rý vyjde o rok v kniž­nej podo­be od Maxe Barryho.V lexi­co­ne ide o to,že sta­rá orga­ni­zá­cia pou­ží­va slo­vá ako zbrane,nie ako na zabí­ja­nie ale k pre­sved­če­niu meniť roz­hod­nu­tia a myšli­en­ky človeka.Hlavnou hrdin­kou je mla­dá rekrútka,ktorá sa zami­lu­je do smrteľníka,čo je samozrej­me zakázané.Vyzerá to veľ­mi zau­jí­ma­vo.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51635 s | počet dotazů: 208 | paměť: 53488 KB. | 16.01.2022 - 11:18:47