X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%

MV5BMTQzNmU0ZDctMzhkNy00M2Q5LWJhZjItMjhkNGEyZmRkZjk2XkEyXkFqcGdeQXVyNzg5MTQ2MTE@. V1

Simon Kinberg use­dá popr­vé do reži­sér­ské­ho křes­la celo­ve­čer­ní­ho fil­mu a při­ná­ší nám ohni­vou jed­no­hub­ku ze svě­ta X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zku­še­ný pro­du­cent a scé­náris­ta, kte­rý nám zpro­střed­ko­val dal­ší vel­ké pec­ky ze svě­ta Marvelu jako X-Men a Deadpool. A pálit vás tenhle film vlast­ně taky moc nebu­de, ten se spá­lil v pod­sta­tě sám, ale o tom poz­dě­ji.
Mladí X-Meni se ten­to­krát musí posta­vit jed­né z nej­sil­něj­ších bytos­tí vesmí­ru - Dark Phoenix. Ale není to tak jed­no­du­ché. Při vesmír­né misi, na kte­rou jsou naši hrdi­no­vé vyslá­ni za záchra­nou kos­mo­nau­tů se sta­ne tak tro­chu neho­da. Vesmírná kos­mic­ká síla/entita, kte­rou my fan­do­vé zná­me jako Phoenix Force se vtě­lí do Jean Grayové (Sophie Turner), ve kte­ré vycí­ti­la obrov­ský poten­ci­ál. Už tak moc­ná mutant­ka, kte­rá má leh­ké psy­chic­ké potí­že z dět­ství se stá­vá sil­něj­ší a je to o to hor­ší, že se skr­ze ní začne pro­je­vo­vat moc Phoenix. A jak to tak bývá, když svou moc někdo nedo­ká­že ovlá­dat, tak se budou dít věci a brzy se něko­mu ublí­ží. A je to Jeanina rodi­na, kte­ré ona tak­to ublí­ží.
Rodina X-Menů v čele v pro­fe­so­rem Charlesem Xavierem (James McAvoy) to nicmé­ně nehod­lá vzdát a Jean zachrá­nit při­vést domů. Nebude to však snad­né a hrdi­no­vé se musí posta­vit nejen nevy­zpy­ta­tel­né Jean, ale i staré­mu pří­te­li Magnetovi (Michael Fassbender) a úpl­ně nové­mu nepří­te­li. A jak se tohle ohni­vé akč­ní rodin­né dra­ma vyře­ší? To máte mož­nost nyní zjis­tit v našich kinech.

MV5BOGI4MzE0ZWItYjAwZC00NTkwLTg0NTItNDRiMmY2ZGJiODczXkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@. V1 SX1777 CR001777744 AL
Zdroj: Imdb

Začnu tím, co je zřej­mé na prv­ní pohled, a to je vizu­ál­ní strán­ka fil­mu. Já jsem ho viděl v Imax 3D a rov­nou mohu říct, že to není úpl­ně potře­ba. Je fakt, že vidět zblíz­ka star­tu­jí­cí rake­to­plán ve 3D za burá­ce­ní v kinosá­le, to je super, ale výsled­né­mu dojmu to moc nepři­dá. Ve fil­mu je doce­la dost vidět, kte­ré scé­ny jsou nato­če­ny pri­már­ně 3D kame­ra­mi pro úče­ly Imax a kte­ré jsou digi­tál­ně pře­dě­lá­ny do oněch 3D. Ale to jen okra­jo­vě jako zají­ma­vost. Jinak se na film kou­ká dob­ře, akce tu vlast­ně pří­liš není, a když ano, tak není pří­liš dlou­há. Je znát, že akcent fil­mu je úpl­ně jin­de, a to v emo­ci­o­nál­ní rovi­ně. Takže tri­ků si uži­je­te tak ako­rát, akce má spát a až na pár výji­mek to není pře­hna­né vzhle­dem k síle Dark Phoenix.
Vizuální strán­ku dopro­vá­zí svou hud­bou bož­ský Hans Zimmer, kte­rý opět uka­zu­je svo­jí veli­kost a muzi­kál­ní geni­a­li­tu. Jsem moc rád, že ho stu­dio uke­ca­lo ješ­tě k jed­né komik­sov­ce, kte­ré už dělat nechtěl. Nosné hudeb­ní téma je lehce roz­po­zna­tel­né a snad­no se i ve zbyt­ku pozná Hansův ruko­pis. Já už se tak doce­la těším na vydá­ní soun­d­trac­ku, kte­ré je plá­no­vá­no na 7.6.2019.

MV5BMTk2OTMzMjI3MF5BMl5BanBnXkFtZTgwMzk1NDI0NjM@. V1 SX1777 CR001777744 AL
Zdroj: Imdb

No a teď k téma­tům, kte­ré srá­ží hod­no­ce­ní fil­mu. Jak jsem řekl, reži­sér Simon Kinberg sta­ví film až někam do oblas­ti rodin­ných dra­mat, což urči­tě je zají­ma­vé v rám­ci komik­so­vé­ho svě­ta. U staré­ho Wolverina ve fil­mu Logan mu to náram­ně vyšlo, ale tady se teda fakt spá­lil. Emočně sou posta­vy šered­ně plo­ché. Na ukáz­ku pořád­né emo­ce vlast­ně ani nema­jí dost pro­sto­ru a jedi­ná, kdo tu má čas něco uká­zat je samot­ná Jean (jo Charles taky sem tam). A tady se uka­zu­je, že Sophie Turner je pros­tě pořád stej­ná jako v GoT. Jediné co umí tro­chu zahrát je agre­siv­ní, potaž­mo nafr­ně­ná emoč­ní rovi­na. Když se sna­ží vyplo­dit něja­ké to dra­ma a sou­cit, tak to vyzní do prázd­na. Ba co víc, sta­ne ze z ní ufňuka­ná „nána“, kte­rou si tak dob­ře lidé pama­tu­jí prá­vě z Her o Trůny. Co tenhle pocit pod­tr­hu­je je Tye Sheridan v roli Cyclopse. Ten nepřed­ve­de vůbec nic. Má to být Jeanin mile­nec, ale tady abso­lut­ně chy­bí che­mie. To už fakt mno­hem víc věří­te dvojici/trojici Beast+Raven+Magneto.
Avšak najdou se i dob­ře zahra­né role. James McAvoy mě zase pře­svěd­čil o svých kva­li­tách a umí zahrát spous­tu věcí. A taky koneč­ně uka­zu­je, že Charles Xavier vždyc­ky nebyl ten pan doko­na­lý. Další posta­va, kte­rá mě pře­kva­pi­la byl Magneto. Sice pří­liš pro­sto­ru nedo­stal, ale i tak ho Michael Fassbender zahrát, tak jak si ho ale­spoň já, jakož­to fanou­šek komik­sů, před­sta­vu­ji. Emočně nestá­lý, zarpu­ti­lý a když jde do tuhé­ho, tak doká­že určit pri­o­ri­ty.
A ješ­tě jed­né posta­vy jsem si zde vši­ml, a kte­rá mě veli­ce mile pře­kva­pi­la. A tou je Storm. Alexandra Shipp byla v její roli v Apokalypse z roku 2016 dost nevý­razná a i samot­ná posta­va nedů­le­ži­tá. Zde jsem se koneč­ně dočkal Storm, jakou znám z komik­sů a Alexandra udě­la­la za ty 2 roky obrov­ský pokrok. Zbytek ansám­blu (Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee) je více­mé­ně do počtu.
Takže co se herec­kých výko­nů, zdá se to „pade na pade“, ale bohu­žel kvů­li pro­sto­ru na plát­ně vyjde cel­ko­vě sna­že­ní dost na prázd­no a emoč­ně je film cel­ko­vě plo­chý a málo uvě­ři­tel­ný.

MV5BMjM4NzE5NzM1Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNzA3MzM1NzM@. V1 SX1777 CR001777744 AL
Zdroj: Imdb

No a dru­há věc, kte­rá je pro mě zásad­ní pro­blém je zasa­ze­ní pří­bě­hu, respek­ti­ve časo­vá linie. Kdo z divá­ků nevi­děl X-Men Apokalypsa, tak ten­to odsta­vec radě­ji nečtě­te. Film se dle vyjá­d­ře­ní samot­né­ho reži­sé­ra ode­hrá­vá 10 let po udá­los­tech Apokalypsy. To by z výpra­vy, slo­že­ní týmu a časo­vé­mu obdo­bí sedě­lo, jen­že zde je veli­ký pro­blém. Jean Greyová dis­po­no­va­la silou Phoenix už dřív, a díky ní také byly X-Meni schop­ni Apokalypsu pora­zit. Jenže teď se uka­zu­je, že Phoenix Force zís­ka­la Jean poz­dě­ji v aktu­ál­ním sním­ku. Takže tady máme časo­vý roz­por. Ono by to až tak neva­di­lo, kdy­by v dří­ve zmí­ně­ném sním­ku neod­ka­zo­va­li všich­ni na tuto moc a při finál­ním sou­bo­ji nepro­je­vi­la Jean Samotnou sílu prá­vě v podo­bě ohni­vé­ho ptá­ka. Vlastně by bylo lep­ší, kdy­by sní­mek X-Men Apokalypsa vůbec nevzni­kl. Sice by lidé byli ochu­ze­ni o roz­voj postav a před­sta­ve­ní něko­li­ka nových, ale aspoň by to neu­dě­la­lo tako­vou neple­chu. Navíc byl film dost špat­ně při­jat divá­ky, byl totiž zamě­řen spíš na fanouš­ky komik­sů, kde úspěch měl.

MV5BMmYwNDg4ZjgtNTI0Yi00YzQ5LWFmMjktZWExYTMwY2Y4OTZjXkEyXkFqcGdeQXVyNDQxNjcxNQ@@. V1
Zdroj: Imdb

Kdybychom tedy vza­li X-Men Dark Phoenix tro­chu samo­stat­ně, tak je to cel­kem dob­rá komik­sov­ka ze svě­ta X-Men. Je to vizu­ál­ně dob­ré, hudeb­ně skvě­lé. Jenže scé­náris­tic­ky i režij­ně to hoří jako Fénix a z pope­la to nepo­vsta­ne. Ani samot­né zakon­če­ní mě osob­ně nijak neu­spo­ko­ji­lo, pro­to­že u mě roz­hod­ně nevy­vo­lal pocit, že je oprav­du konec série fil­mů ze svě­ta X-Men. Film tak ničím nepře­kva­pí a dost při­po­mí­ná kla­sic­ké komik­so­vé klišé „alá“ Captain Marvel. Holka má moc, neu­mí jí ovlá­dat, dosta­ne se do pro­blé­mu, kama­rá­di jí chtě­jí pomoct, spo­leč­ně pora­zí nové­ho zápo­rá­ka, hol­ka se hodí do kli­du a sta­ne se zní nej­moc­něj­ší bytost. Konec a šáte­ček. Tím vším nechci nazna­čit, že je Dark Phoenix vylo­že­ně špat­ný film. Je to nako­nec doce­la dob­ře kou­ka­tel­ná jed­no­hub­ka, kte­rá i když se zdá být ohni­vá, tak vůbec nepá­lí. Rychle zapad­ne někam do prů­mě­ru. Já dávám 65% a nebýt Zimmera, tak je urči­tě méně.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci) Po dlouhém odkládání bude mít za 4 měsíce premiéru (14.02.2019) nejnovější film ze série X-Men. Herecké obsazení zůstalo stejné jako v posledním filmu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V […]
  • X-Men: Dark Phoenix28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix Galerie screenů z nejnovějšího traileru filmu X-Men: Dark Phoenix.
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.26. ledna 2019 X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha. Vrací se nám znova mladá parta X-men. Už staří známí v hlavních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a další. Doplnění byli o nové postavy, se kterými […]
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […]
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlouhý, že by z něj mohl postavit pyramidu. Jeho neuvěřitelná profesní zkušenost zajistila hladký […]
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […]