Kritiky.cz > Filmové recenze > X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut

X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut

Roque

Když jsem před dvě­ma roky šel na pro­jek­ci „pro­za­tím“ posled­ních x-menů, tak jsem ten film pochvá­lil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, kte­ré vyšlo sko­ro půl roku po pre­mi­é­ře v kinech, taky. Ale jedi­né, co fanouškům chy­bě­lo, bylo obje­ve­ní něko­li­ka chy­bě­jí­cích postav, kte­ré měli v původ­ní kino­ver­zi pou­ze krát­ké cameo.

Přání fanouš­ků se vypl­ni­lo. X-Men: Budoucí minu­lost ve Blu-ray ver­zi ROGUE CUT při­ná­ší ¼ hodi­ny nových a alter­na­tiv­ních zábě­rů, kte­ré spl­ňu­jí kri­té­ria pomr­ká­vá­ní na fanouš­ky. Lehké pod­bí­ze­ní dob­rým fil­mem, kte­rým bylo řeče­no, tak­to jste to urči­tě chtě­li.

Do nových scén v budouc­nos­ti se při­da­la Rogue, kte­rou nejdří­ve musí zachrá­nit z věze­ní a potom nahra­dí už vel­mi zra­ně­nou Kitty. Do minu­los­ti se zase při­da­ly nové scé­ny týka­jí­cí se vzta­hu mezi Mystique a Beastem. Pro obě vari­an­ty, jak minu­lost, tak budouc­nost, je vlo­že­ní scén vel­mi nená­sil­né, a tak se poda­ři­lo tvůr­cům pěk­ně sklou­bit kino a roz­ší­ře­nou ver­zi.

Je dob­ře, že se poda­ři­lo při výro­bě fil­mu na digi­tál­ním nosi­či pou­žít tech­ni­ku, kte­ré usnad­ňu­je ulo­že­ní dvou ver­zí fil­mů na jeden disk. 80 % sním­ku je totiž totož­ně a alter­na­tiv­ní scé­ny se chytře vybe­rou mezi kino­ver­zí a roz­ší­ře­nou ver­zí.

Obraz i zvuk na obou ver­zích (kino i Rogue) je doko­na­lý, bez žád­ných kazů. Splňuje ty nej­vět­ší kri­té­ria pro vaši tele­vi­zi. Původní kino­ver­ze je nada­bo­va­ná, ale nové scé­ny se pře­pnou do ori­gi­nál­ní­ho zně­ní s titul­ky. Nepatřím mezi ty fanouš­ky, kte­ří musí mít film s dabin­gem, rád si roz­ší­ře­nou ver­zi pro fanouš­ky pus­tím s ori­gi­nál­ním zvu­kem, kte­rý je vždy lep­ší než čes­ká ver­ze, kte­rá se sice sna­ží, ale Soukup, Mahdal, Stránský atd.. nikdy nebu­dou lep­ší než jejich ame­rič­tí kole­go­vé.

Je dob­ře, že víc fanouš­kov­ská ver­ze fil­mu vyšla. Doplněné scé­ny spl­ňu­jí přá­ní fanouš­ků, kte­ří se svých postav nevzda­li. Každá z hlav­ních postav má teď svůj pro­stor, kte­rý dob­ře zapad­ne do fil­mu.

Bonusy

• Komentář reži­sé­ra Bryana Singera a pro­du­cen­ta /scenáristy Simona Kinberga (Verze uve­de­ná v kinech)
• Komentář Bryana Singera a skla­da­te­le /střihače Johna Ottmana (Rogue Cut)
• Aplikace Druhá obra­zov­ka
• Mutant vs. Stroj – 9dílný doku­ment s her­ci a tvůr­ci!
• X-Men: Bez ost­ra­hy – Rozhovor s her­ci u kula­té­ho sto­lu
• Pohled na natá­če­ní Fantastické čtyř­ky
• A dal­ší zají­ma­vé bonu­sy

Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Film si může­te si může­te  zakou­pit v inter­ne­to­vém obcho­dě Film4U.cz.

Bitrate

XMen_daysFuture

Screeny z Blu-ray

  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru11. prosince 2015 X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru Podívejte se na Trailer X-Men: Apokalypsa v obrázcích.
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […]
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com