Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí

X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí

BudMinulost

Restart mutan­tí série v roce 2011 fil­mem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvo­lal nad­še­ní a bylo cel­kem jas­né, že po tako­vém úspě­chu se jed­ním fil­mem oprav­du neskon­čí. First Class navíc při­šla po dvou vel­kých zkla­má­ních, kte­rý­mi bylo jak tře­tí pokra­čo­vá­ní původ­ní tri­lo­gie X-Men: The Last Stand (2006, r. Brett Ratner), tak i pokus o samo­stat­ný film pro Wolverina X-Men Origins: Wolverine (2009, r. Gavin Hood). Ne že by byly oba zmí­ně­né sním­ky vylo­že­ně špat­né, nicmé­ně zna­me­na­ly vel­ký kva­li­ta­tiv­ní pro­pad opro­ti nasta­ve­né­mu stan­dar­du Bryana Singera, kte­rý se pode­psal na podo­bě prv­ních dvou fil­mů z tri­lo­gie X-Men (2000) a X-Men 2 (2003).

Energický, hra­vý i váž­ný, ale hlav­ně oso­bi­tý styl Matthewa Vaughna napros­to doko­na­le vyho­vo­val novým X-Menům a před­ve­dl jejich novou podo­bu v plné pará­dě. Série X-Men tak vstou­pi­la do dal­ší eta­py své exis­ten­ce v nové deká­dě a to ve skvě­lé for­mě. Po oče­ká­vá­ní, že dal­ší mutan­tí film zaští­tí opět Vaughn ale při­šla zprá­va, že se režie zno­vu ujme Bryan Singer. Jeho Days of Future Past pří­mo nava­zu­jí na First Class, a pro­po­je­ní je znát jak z něko­li­ka málo přímých zmí­nek, kte­ré odka­zu­jí k dění na Kubě, tak samo­zřej­mě zacho­vá­ním herec­ké­ho obsa­ze­ní.
Jak je patr­no z názvu, Days of Future Past navíc ješ­tě pro­po­ju­jí „sta­ré“ X-Meny s těmi nový­mi, jeli­kož uka­zu­jí podo­bu pro­fe­so­ra Charlese Xaviera tak jak ho zná­me z původ­ní tri­lo­gie, tedy v herec­kém podá­ní Patricka Stewarta, a také jeho mlad­ší já, kte­ré ztvár­nil James McAvoy. Totéž samo­zřej­mě pla­tí pro posta­vu Magneta/Erika, jehož podo­bu nám zpro­střed­ko­vá­vá jak Ian McKellen, tak i Michael Fassbender coby před­sta­vi­tel jeho mlad­ší ver­ze.

Konečně pořádné Wolverinovo sólo

Noví X-Meni tak tro­chu posou­va­jí „vel­ké šéfy“ do poza­dí a nechá­va­jí po znač­nou část pří­bě­hu v čele Wolverina, kte­ré­mu se tak dost kom­pen­zu­jí dva nepo­ve­de­né samo­stat­né fil­my, kte­ré neby­ly svým pří­bě­hem pří­liš uspo­ko­ju­jí­cí. Ani loň­ský Wolverine Jamese Mangolda, kte­rý pře­su­nul děj pře­váž­ně do exo­tic­ké­ho Japonska nemohl zastřít fakt, že nemá film prak­tic­ky na čem sta­vět. Ovšem zatra­tit sní­mek úpl­ně by neby­lo na mís­tě. Na celém Wolverinovi je nej­lep­ší až část za závě­reč­ný­mi titul­ky, kte­rá prá­vě ote­ví­rá novou éru X-Menů a tak tro­chu před­zna­me­ná­vá, o co v Days of Future Past půjde. V této kra­tič­ké scé­ně vidí­me i vel­mi ote­vře­nou naráž­ku na Trask Industries, kte­ré se se svý­mi vyná­le­zy sta­ne hroz­bou nejen pro mutan­ty, ale také pro celý svět jak jej zná­me.

X-Men: Days of Future Past (Foto: 20th Century Fox)

Bez záchra­ny celé­ho svě­ta by se zřej­mě žád­ný pořád­ný super­hr­din­ský sní­mek neo­be­šel, tak­že ani zde při­ro­ze­ně nechy­bí linie spa­se­ní. Ač je oprav­du všu­dypří­tom­ná a výraz­ně akcen­to­va­ná od začát­ku do kon­ce a je na ní prak­tic­ky posta­ve­no veš­ke­ré dění ve fil­mu, doká­že být mís­ty odsu­nu­ta do poza­dí. Právě v těch chví­lích dostá­va­jí pro­stor mno­hem zají­ma­věj­ší a hlub­ší vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi. Rozhodně nej­lá­ka­věj­ší je vztah Charlese a Erika, kte­rý vidí­me záro­veň v har­mo­nic­ké a spo­lu­pra­cu­jí­cí rovi­ně, tak i v té, ve kte­ré se výraz­ně pro­je­vu­jí jejich odliš­nos­ti ve vní­má­ní sebe sama a svých schop­nos­tí, jež jsou dány napros­to roz­díl­ným záze­mím a život­ní­mi zku­še­nost­mi. Napětí, kte­ré mezi Magnetem a pro­fe­so­rem Xavierem panu­je pře­chá­zí mís­ty až do jis­té homoero­tic­ké rovi­ny, kte­rá by dala vznik­nout mno­ha roz­lič­ným zkaz­kám v žán­ru fan­ficti­on.

Mezi Charlese a Erika výraz­ně vstu­pu­je ješ­tě Raven/Mystique, kte­rá pat­ří ved­le Wolverina v pod­sta­tě k nej­dů­le­ži­těj­ším posta­vám Days of Future Past, jeli­kož celé vra­ce­ní se do minu­los­ti vlast­ně začí­ná u ní a pře­de­vším jejích schop­nos­tí stát se během chvil­ky kým­ko­li. Tajemství její­ho gene­tic­ké­ho kódu totiž může při­vo­dit zká­zu jak mutan­tům, tak lidem.
Sourozenecká lás­ka Raven a Charlese tu kon­tras­tu­je s milost­ným pnu­tím, kte­ré cítí­me u ní a Erika, při­čemž zůstá­vá poně­kud skry­to, jaký roz­sah jejich vztah má a co všech­no mají za sebou. V původ­ní tri­lo­gii byla Mystique Magnetovou věr­nou spo­leč­ni­cí, ač se v mno­ha pří­pa­dech zdá­lo, že je cit z jed­né stra­ny mno­hem sil­něj­ší a Magneto se v tom­to smě­ru nejed­nou jevil znač­ně sobec­ky. Největší ránu ji však zasa­dil prá­vě v posled­ním díle původ­ní tri­lo­gie, ve kte­rém při­šla Mystique o své schop­nos­ti, čímž se sta­la prak­tic­ky nepo­třeb­nou pro Magnetovy úče­ly.

X-Men: Days of Future Past (Foto: 20th Century Fox)

Zahodit a začít nanovo

X-Men: The Last Stand zna­me­nal oprav­du poně­kud roz­ča­ro­vá­ní z toho, kam se skvě­le nastar­to­va­ná fil­mo­vá série řítí. Velmi plo­ché zpra­co­vá­ní vzta­hů mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi,  abso­lut­ní nevy­u­ži­tí poten­ci­á­lu, kte­rý fil­mu dáva­la napří­klad narůs­ta­jí­cí síla Jean Grey a sou­stře­dě­ní se hlav­ně na spek­tá­kl, kte­rý sice hez­ky ubí­há před oči­ma, ale žene se pří­liš po povrchu a zane­chá­vá za sebou spí­še zkla­má­ní. Film navíc obsa­ho­val dva napros­to zby­teč­né dra­ma­tic­ké prv­ky, kte­ré navíc byly na kon­ci opět popře­ny, tak­že vyzně­ly úpl­ně naprázd­no. Jedním z nich byla smrt pro­fe­so­ra Xaviera a dru­hým pak zba­ve­ní Magneta jeho schop­nos­tí. Ještě na kon­ci téhož fil­mu jsme se pak dozvě­dě­li, že Magneto zřej­mě bude brzy scho­pen své schop­nos­ti zno­vu nabýt a že pro­fe­sor Xavier není tak doce­la po smr­ti. Uměle budo­va­né napě­tí tedy při­šlo vni­več a sta­lo se tak pou­ze dal­ší laci­nou hříč­kou tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní.

X-Men: Days of Future Past (Foto: 20th Century Fox)

Jistou útě­chu v tom­to smě­ru prá­vě Days of Future Past při­ná­ší, jeli­kož v pod­sta­tě „mažou“ vše, co se v The Last Stand ode­hrá­lo. Nemusí se tedy nijak zvlášť ohlí­žet na „nesrov­na­los­ti“ s původ­ní tri­lo­gií, pro­to­že vytvá­ří napros­to novou ver­zi budouc­nos­ti.
Stejně jako First Class je pokra­čo­vá­ní X-Menů mno­hem více posta­ve­né prá­vě na jed­not­li­vých posta­vách a v pod­sta­tě je drží pohro­ma­dě pře­de­vším skvě­lé výko­ny her­ců, kte­ří opro­ti před­cho­zím dílům dostá­va­jí mno­hem více pro­sto­ru pro svůj osob­ní vývoj a jejich posta­vy neslou­ží jen pro ukáz­ku zají­ma­vých schop­nos­tí. O to vět­ší je potom zkla­má­ní z toho, že Raven/Mystique dosta­ne své­ho pro­sto­ro jen mini­mál­ně i přes to, že je klí­čo­vou posta­vou v celém fil­mu. Kvůli ní se ode­hrá­vá celá Wolverinova výpra­va do minu­los­ti.

V pří­jem­né epi­zod­ní roli se tu ale obje­ví Quicksilver, jehož posta­va sice slou­ží jen k demon­stra­ci schop­nos­tí a je ve fil­mu pří­tom­na čis­tě ze spek­ta­ku­lár­ních důvo­dů, nicmé­ně to na jeho výstu­pu nic neu­bí­rá. Spíše nao­pak to doka­zu­je, že se X-Meni hod­ně posu­nu­li v tom, že doká­žou být vel­mi zábav­ným let­ním bloc­kbus­te­rem, ale záro­veň dostat pří­běh do hlub­ších rovin a odha­lit moti­va­ce a emo­ce postav výraz­ně intim­ně­ji. Příkladem může být napří­klad opě­tov­né shle­dá­ní Charlese a Erika, zejmé­na scé­na v leta­dle, kte­rá jas­ně uka­zu­je, že Erik není jen sobec­ký pacho­lek baží­cí po nad­vlá­dě nad lid­ským dru­hem.

X-Men: Days of Future Past je vel­mi pove­de­ným sním­kem, kte­rý se řadí na před­ní příč­ky super­hr­din­ských fil­mů a zřej­mě se nepo­da­ří ho snad­no sesa­dit. Už jen dal­ší pokra­čo­vá­ní X-Menů bude mít pro­blém, pro­to­že stan­dard je momen­tál­ně hod­ně vyso­ko.
Můžeme jen dou­fat, že se nadá­le udr­ží stá­le stej­né herec­ké obsa­ze­ní, pro­to­že bez něj by byli noví X-Meni vskut­ku jen prů­měr­ným fil­mem, jeli­kož  samot­né digi­tál­ní efek­ty zpra­vi­dla dob­rý film neu­dě­la­jí.

P.S. Neodcházejte před kon­cem titul­ků! Ale to už by asi ani niko­ho nena­padlo.

P.P. S. Co se týče Wolverina, mys­lím, že dámy si nové X-Meny vel­mi uži­jí.

Nicneříkající pro­cen­tu­ál­ní zhod­no­ce­ní: 90 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
X-Men: Budoucí minu­lost
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.29. srpna 2019 X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.  Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma filmy (nemluvě o srovnávání s naprosto nesouvisejícími […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru11. prosince 2015 X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru Podívejte se na Trailer X-Men: Apokalypsa v obrázcích. Posted in Trailery
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...