X-Men: Apokalypsa - ÚTOK

Xmentisk

Opět pohá­něn vzte­kem a pomstou, Magneto pod­leh­ne Apokalypsově nabíd­ce, aby se stal jed­ním z jeho čtyř, nově refor­mo­va­ných, apo­ka­lyp­tic­kých jezd­ců. Inspiravoných bib­lic­kou vizí čtyř jezd­ců na koních, kte­ří byli sym­bo­lem při­chá­ze­jí­cí zká­zy a utr­pe­ní. Apokalypsovi jezd­ci jsou jeho mutan­tí­mi nohsle­dy. Fassbender říká: “Žijí na okra­ji spo­leč­nos­ti. Byli z ní vylou­če­ni nebo týrá­ni.”

Apokalypsa tak tedy má v roce 1983 k dis­po­zi­ci čty­ři jezd­ce: Magneta, Psylocke, Angela a Storma. Psylocke, v podá­ní Olivie Munnové, je sil­ná tele­pa­t­ka a tré­no­va­ná jako Ninja zabi­ják. Setkáváme se s ní jako s těles­nou strá­ží Calibana, pod­zem­ní­ho mutan­ta sto­pa­ře. Apokalypsa vycí­tí schop­nos­ti Psylocke a pře­mlu­ví ji, aby se při­da­la k jeho misi. „Je to fas­ci­nu­jí­cí posta­va,“ říká Munnová. „Na roz­díl od mno­ha svých kole­gů mutan­tů, kte­ří zabí­je­jí pou­ze teh­dy, když je tře­ba, Psylocke vždy zabí­jí ráda, nemá s tím žád­ný pro­blém.“

Munnová, kte­rá je fanouš­kem této komik­so­vé posta­vy, říká, že Psylocke měla vždy zásad­ní dějo­vou linii: „Je zdat­ná bojov­ni­ce, sil­ná a nelí­tost­ná. Představuje sku­teč­nou žen­skou sílu.“

Storm (jejíž jmé­no je ve sku­teč­nos­ti Ororo Munroe) je siro­tek vycho­va­ný jako zlo­děj v uli­cích Káhiry. V podá­ní Alexandry Shippové, Storm má mož­nost ovlá­dat všech­ny aspek­ty poča­sí. Storm také umí létat a to díky její schop­nos­ti řídit větr­né prou­dy. I když se jed­nou sta­ne jed­ním z nej­ví­ce ceně­ných vůd­ců X-Menů, Storm, kte­rou pozná­me v tom­to fil­mu, se potý­ká s vlast­ní iden­ti­tou, než ji Apokalypsa pře­svěd­čí, aby se při­da­la k jeho týmu.

 “Tato Storm je více leh­ko­váž­ná a pohá­ně­na emo­ce­mi než dospě­lá Storm, kte­rou zná­me z minu­lých X-Men fil­mů v hlav­ní roli s Halle Berry,” říká Shipp. “Je zma­te­ná, neví, kým chce být a nedo­sta­tek pří­le­ži­tos­tí ji zave­de k Apokalypsovi a sta­ne se jed­ním z jeho jezd­ců.”

Čtvrtým jezd­cem je Angel, jehož muta­ce mu nadě­li­la vel­ká kří­d­la a schop­nost létat. Angelova obrat­nost, síla a reflexy z něj udě­la­ly smr­to­nos­né­ho bojov­ní­ka.

Ve fil­mu X-Men: Apokalypsa, poté, co utr­pí váž­né zra­ně­ní svých kří­del, se z Angela sta­ne roz­zu­ře­ný pun­ker. Je to opi­lec, neu­pra­ve­ný a pře­ží­va­jí­cí čis­tě díky instink­tům. Setkáme se s ním jako s bojo­vým šam­pi­o­nem v pod­zem­ním svě­tě východ­ní­ho Berlína. Angel je oslo­ven Apokalypsou, kte­rý mu dává mož­nost vyven­ti­lo­vat jeho hněv a při­po­jit se k jeho jezd­cům. Tento super mutant najde v Angelovi ochot­né­ho pří­vr­žen­ce, kte­rý hle­dá smy­sl živo­ta, namís­to pou­hé­ho smys­lu pro zabí­je­ní. Výměnou za jeho věr­nost mu Apokalypsa opra­ví kří­d­la. Přetvoří je na kovo­vá a sta­nou se tak nezni­či­tel­ná, navíc z nich může vysí­lat smr­tí­cí stře­ly.

Ben Hardy, kte­rý vzlét­ne do oblak jako Angel, věděl, že tuto posta­vu fanouš­ci fil­mo­vé série netr­pě­li­vě oče­ká­va­jí a pro­to tvr­dě pra­co­val na tom, aby ji při­ve­dl k živo­tu a k doko­na­los­ti. To před­sta­vo­va­lo přís­ný cvi­čeb­ní režim. Hardy cvi­čil šest dní v týd­nu a držel přís­nou die­tu: „Abych vypa­dal tak nad­lid­sky, jak jen to bylo mož­né,“ říká. Pro scé­ny ve vzdu­chu Hardy pod­stou­pil tré­nink a vyko­nal kaska­dér­ské scé­ny v závě­su na oce­lo­vých lanech. Bohužel se nevy­hnul závra­tím. „Být 10 met­rů nad zemí a snést se ve vyso­ké rych­los­ti k zemi, bylo jako strá­vit celý den na hor­ské drá­ze,“ říká Hardy.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […]
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]
  • X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlouhý, že by z něj mohl postavit pyramidu. Jeho neuvěřitelná profesní zkušenost zajistila hladký […]
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […]
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […]
  • X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.26. ledna 2019 X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha. Vrací se nám znova mladá parta X-men. Už staří známí v hlavních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a další. Doplnění byli o nové postavy, se kterými […]
  • X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru11. prosince 2015 X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru Podívejte se na Trailer X-Men: Apokalypsa v obrázcích.
  • X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci) Po dlouhém odkládání bude mít za 4 měsíce premiéru (14.02.2019) nejnovější film ze série X-Men. Herecké obsazení zůstalo stejné jako v posledním filmu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V […]