Kritiky.cz > Speciály > X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY

X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY

Xmentisk

Dvojnásobný drži­tel Oscara, super­vi­zor vizu­ál­ních efek­tů, John Dykstra má živo­to­pis tak dlou­hý, že by z něj mohl posta­vit pyra­mi­du. Jeho neu­vě­ři­tel­ná pro­fes­ní zku­še­nost zajis­ti­la hlad­ký pře­chod mezi reál­ným svě­tem a svě­tem fan­ta­zie. Pokud je Singer guru, co se týče X-Menů a jejich schop­nos­tí, pak je Dykstra kou­zel­ní­kem, kte­rý plní jeho vizi.

 “Superhrdinové nic bez bez vizu­ál­ních efek­tů nezmů­žou,” vtip­ku­je Dykstra. “Všechny schop­nos­ti X-Menů jsou umoc­ně­ny vizu­ál­ní­mi efek­ty. Máme tu chla­pí­ka, kte­rý pou­ží­vá akus­tic­ké úde­ry, hluk o níz­ké frek­ven­ci, aby zni­čil své nepřá­te­le; máme tu dal­ší­ho, kte­rý ovlá­dá tep­lo a vysí­lá tepel­né rány; dal­ší ovlá­dá teleki­ne­zi. Představit růz­né schop­nos­ti vizu­ál­ně bylo pro ten­to pří­běh zásad­ní a zob­ra­zit je v kon­krét­ní situ­a­ci a vytvo­řit smy­sl pro rea­li­tu i v situ­a­cích, kte­ré jsou samo­zřej­mě nesku­teč­né.”

Natáčení ve 3D ste­reu doda­lo dal­ší magic­ký roz­měr, tak­že se tým vizu­ál­ních efek­tů musel vypo­řá­dat s dis­tor­zí, kte­rá jim umož­ňo­va­la nahlád­nout za okra­je věcí. “Ovlivňuje to umís­tě­ní před­mě­tů v zábě­ru a kom­po­zi­ci, způ­sob, jak před­mě­ty zasa­hu­jí do okraj sní­ma­né­ho políč­ka, jejich jas, aby se zacho­va­ly detai­ly a daly vznik­nout dvě­ma sepa­rát­ním obra­zů a vzni­kl tvar,” vysvět­lu­je Dykstra. Přirovnává pro­ces “k roz­dí­lu mezi barev­ným a černo-bílým obra­zem. Ale není to o nic těž­ší než coko­liv jiné­ho. Touha divá­ků po sofis­ti­ko­va­něj­ším obra­zu ros­te expo­nen­ci­ál­ně a sna­ha udr­žet s nimi krok je vždy náší nej­vět­ší výzvou.”


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […]
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […]
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […]
  • X-Men: Apokalypsa - ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců […]
  • X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.26. ledna 2019 X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha. Vrací se nám znova mladá parta X-men. Už staří známí v hlavních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a další. Doplnění byli o nové postavy, se kterými […]
  • X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru11. prosince 2015 X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru Podívejte se na Trailer X-Men: Apokalypsa v obrázcích.
  • X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci) Po dlouhém odkládání bude mít za 4 měsíce premiéru (14.02.2019) nejnovější film ze série X-Men. Herecké obsazení zůstalo stejné jako v posledním filmu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V […]