Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > X-men - Anna Paquin je fakt kost.

X-men - Anna Paquin je fakt kost.

Wolverine:„Klid, jsem to já!“
Cyclpops:„Dokaž to!“
Wolverine:„Seš debil!“

Cyclops:„Storm, usmaž ho!“
Magneto:„Blesk v kovo­vé kosntrukci!A já mys­lel že byd­líš ve ško­le.“

Jsou tu a  budou tu stále.Na venek jsou to sice nor­mál­ní lidé, ale v nit­ru jsou úpl­ně jiní.Jsou to mutanti.Mutanti-neznamená to ale že mají cha­pd­la, dvě hla­vy a oči vzadu.Mají růz­né schop­nos­ti, kte­ré taj­ně skryvají.Jejich muta­ce je nijak neohyzdí.Dělá z nich jiné lidi.Lidi co si pře­čtou vaše myš­len­ky, ote­vřou dve­ře bez fyzic­ké­ho kon­tak­tu nebo se tře­ba změní-a to tře­ba ve Vás.Mezi tako­vé­to mutan­ty pat­ří i  Wolverine.Při taj­né vlád­ní ope­ra­ci mu byla kost­ra vystu­že­na kovem a v klou­bech na rukou má tři vysu­no­va­cí bři­ty (vel­my ostré!!!).Při oné ope­ra­ci však ztra­til paměť.Jeho muta­ce však nespo­čí­vá v tom že má tělo vystu­že­né kovem, ale v tom že jeho tělo doká­že zre­ge­ne­ro­vat všech­na zra­ně­ní a  mimo­to nestár­ne, tudíž není mož­né doká­zat jeho věk.Na živo­by­tí si vydě­lá­vá zápa­se­ním v jed­nom zapad­lém baru.Je nepřemožitelný.Bohužel jed­no­ho dne je jeho muta­ce (a ope­ra­ce) pro­ká­zá­na a tak je Wolverine vyhoštěň.Setkává se s Rogue, dív­kou kte­rá při těles­ném doty­ku vysa­je z člo­vě­ka jeho ener­gii (v pří­pa­dě mutan­ta jeho schopnosti).Oba dva se za podi­vu­hod­ných udá­los­tí dosta­nou do „ško­ly Profesora Xaviera pro nada­né žáky“.V této ško­le Xavier (Jinak Charles F.Xavier ali­as Profesor X) ochra­ňu­je všech­ny mutan­ty, tedy ale­spoň ty kte­ří se k němu dostali.I Profesor X je mutant-je mis­tr v tele­pa­tii a  Wolverinovi a Rogue chce vlast­ně jen pomo­ci a spo­leč­ně sni­mi a zbit­kem odrost­lé par­ty mutan­tů do kte­ré pat­ří sym­pa­tic­ká Jean Grey, kte­rou stě­les­ni­la nad­mí­ru krás­ná Famke Janssen (Zlaté oko,Chobotnice,Fakulta), kte­rá je vel­mi schop­ná tele­pa­t­ka a ovla­dá také teleki­ne­zi (ono ovlá­dá­ní růz­ných předmětů).Další ženou v par­tě je Storm (Halle Berry), kte­rá doká­že poru­čit vět­ru, bou­řím a pře­de­vším bles­kům („Víš jak to vypa­dá když do ropu­chy uho­dí blesk?Jako všech­no ostatní.“).Posledním týp­kem je Cyclops(Richard Marsden)-pro mě je abso­lut­ně nesympatický.Z jeho očí vyza­řu­je sil­ný niči­vý paprsek (tedy pokud nemá ty nevkus­né brýle).S tou­to hrst­kou dob­rá­ků by Profesor X chtěl pře­ka­zit plá­ny zlé­ho Magneta (Ian McKellen) a jeho ban­dy lotrů v podá­ní Toada (Ray Park-je to per­fekt­ní sko­kan s něko­li­ka­me­t­ro­vým jazy­kem a  vel­mi pruž­ným tělem), Mystique (Rebecca Romijn-Stamos=v comic­su ješ­tě ušla ale ve fil­mu je nesne­si­tel­ná, kro­mě toho že je sdat­ná bojov­ni­ce se doká­že pro­mě­nit v koho­ko­liv) a v posled­ní řadě Sabretooth (Tyler Mane), kte­rý v celém fil­mu jen vrčí a pokou­ší se něko­ho nepří­jem­ně zranit-to se mu ale jak­si neda­ří a tak je odsta­ven na dru­hou linii. Zní to jako „béč­ko“ ale je to super.Film vzni­kl na zákla­dě comic­su Stana Leeho o hor­dě mutantů.Tento comics pochá­zí někdy ze sedm­de­sá­tých let.Dosud vyšly stov­ky seši­tů a jed­ná se o jeden z  nejlepších.Podle comic­su vzni­kl i  kres­le­ný seri­ál a poz­dě­ji pod­le scé­ná­ře Davida Haytera film, kte­rý si odre­ží­ro­val „nada­ný žák“ Bryan Singer, kte­rý od začát­ku své karie­ry točí oprav­du samé hity-naposledy to stvr­dil skvě­lým „Nadaným žákem“, ve kte­rém si stej­ně jako zde zahrál Sir Ian McKellen.Film se spí­še než akč­ní­mi scá­na­mi zao­bí­rá psy­chic­kou línii postav.Mutanti totiž nejsou jen oby­čej­ní lidé, jsou to totiž oby­čej­ní podezřelí-v očích všech lidí jsou nená­vi­dě­ný­mi tvo­ry, lidé z nich mají strach, bojí se o  své děti.Tento film spí­še pou­ka­zu­je na to jak se asi tako­vý mutant žije.Samozřejmě akč­ních scén je tu kupa-především ta hlav­ní bit­ka na Soše Svobody, kdy vět­ši­na mag­ne­to­vých mutů pad­ne za vlast.

Celkem vza­to, X-Meni jsou kva­lit­ní díl­ko a nemo­hu sou­hla­sit s  názor jed­no­ho novi­ná­ře, kte­rý po  skon­če­ní před­pre­mie­ry pro­hlá­sil toto:„no je to tako­vá sle­pe­ni­na Star Treku, Mortal Kombatu a  Hvězdné pěchoty“.Za prvé kro­mě Patricka Stewarta ten­to film nemá se Star Trekem nic spo­leč­né­ho, s  „Mortal Kombatem“ snad vůbec nic (i když ty zvlášt­ní schop­nos­ti) a  „Hvězdná pěcho­ta“ je ten posled­ní film kte­rý bych spo­leč­ně s „X-Men“ vybavil.Takže adie.X-Man je film kte­rý jis­tě nepropadne.Většina ohla­sů k  tomu­to fil­mu jsou klad­né a po vět­ši­nou i  nadšené.X-Meni mají navíc zaru­če­ný kome­reč­ní úspěch-vždiť kolik je v USA fan­dů toho­to, pro nás Čechy téměř nezná­mé­ho, fenoménu?Mnoho a po tom co ten­to film oble­těl svět jich jis­tě mno­ho při­by­lo a já tomu­to fil­mu fan­dím a dou­fám že bude mít úspěch i u nás.Přes svo­je nespor­né kva­li­ty by si totiž neza­slou­žil zapad­nout do nena­vště­vo­va­né­ho braku.Mimoto si může­me být jis­tí i jed­nou věcí- a to pokračováním.Vždiť ješ­tě nebyl doře­šen „rádo­by“ milost­ný vztah mezi Wolverinem a Jean Grey.

Mimo všech­no to kecá­ní jsem se úpl­ně zapo­měl vyjá­d­řit k herec­kým výkonů-dosud nezná­mý Hugh Jackmam mě totiž vel­mi pře­kva­pil, pros­tě nový holly­wo­od­ský talent.Nesporné jsou i herec­ké výko­ny Patricka Stewarta (Profesor X), Famke Janssen (Jean Grey), Anny Paquinové (Rogue) či Iana McKellena (Magneto), kte­rý i přes svůj věk doká­že vykřusat i  pořád­ný herec­ký výkon-je to holt fachman.

P.S.Anna Paquin je fakt kost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32281 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56250 KB. | 29.05.2022 - 05:11:37