X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.

X2a

Jsou mezi námi. Jsou všu­de. Nikdy neví­te, kdo všech­no mezi ně může pat­řit. Může to být Váš strýc, Vaše podi­vín­ská tetič­ka, Váš mlad­ší bra­tr, Váš star­ší bra­tr, Vaše pří­tel­ky­ně, Váš pří­tel nebo Váš kře­ček. Nikdy neví­te, co se tomu zdán­li­vě tupé­mu hlo­dav­ci honí hla­vou. Nikdy neví­te, co to pro­hna­né stvo­ře­ní pro­vá­dí, když se zrov­na nedí­vá­te. Nikdy neví­te, jakým žije sku­teč­ným živo­tem, zatím­co odde­chu­je­te ved­le na poste­li.

Wolverine není ani Váš kře­ček (pokud jste ho tak náho­dou nepo­jme­no­va­li) a nej­spíš ani Vaše pří­tel­ky­ně. Je to vlčí muž opře­de­ný záha­dou, jeden ze super­man­ských mutan­tů X-Menů. A vra­cí se na plát­na našich kin ve dru­hém dílu ame­ric­ké adap­ta­ce slav­né­ho a nemé­ně ame­ric­ké­ho komik­su.

https://web.archive.org/web/20080930032744im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super37/x_men00.jpg Mutanti - nebo přes­ně­ji lidé, kte­ří nedo­pat­ře­ním zís­ka­li něja­ké ty nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti - se sna­ží žít na Zemi poklid­ným živo­tem ved­le svých méně (?) šťast­ných lid­ských spo­lu­ob­ča­nů. Dramatický úvod nám odha­lí pik­le, kte­ré mají vést k tomu, aby toto poklid­né sou­ži­tí skon­či­lo. Na ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta pro­ve­de sku­pi­na „jiných“ mutan­tů „neau­to­ri­zo­va­ný“ útok. Vše je ovšem jen ďábel­ský plán lid­ské­ho padou­cha, kte­rý má pro­ti mutan­tům důvod k osob­ní zášti a sna­ží se tak­to obrá­tit veš­ke­ré voj­sko Země (a Spojených stá­tů zvlášť) pro­ti X-Menům... Chudák. Od začát­ku je samo­zřej­mě jas­né, že pro­ti tlu­pě super­ma­nů (a super­man­čat) nemá nejmen­ší šan­ci, ale proč mu ji ale­spoň nedát, že?

https://web.archive.org/web/20080930032744im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super37/x_men01.jpg Příběh se zvý­še­nou měrou točí kolem zmí­ně­né­ho Wolverina, kte­rý se ve spo­leč­nos­ti svých kole­gů sna­ží jed­nak zjis­tit totož­nost padou­cha, kte­rý má úto­ky a nevo­li pro­ti X-Menům na svě­do­mí, a dru­hak zís­kat odpo­vě­di na pár otá­zek ohled­ně své vlast­ní exis­ten­ce. Cesta to nebu­de snad­ná. Naštěstí má kaž­dý z X-(Wo)Manů urči­tou spe­ci­ál­ní doved­nost, kte­rá mu dává nad běž­ný­mi lid­ský­mi pro­tiv­ní­ky pořád­nou výho­du. Scott metá lase­ro­vý proud pou­hým pohle­dem, mla­dá žena Jean ovlá­dá teleki­ne­tic­ké schop­nos­ti, chla­pec Pyro si umí hrát s ohněm, dív­ka Rogue je expert­kou přes bolest... a Wolverine má rege­ne­rač­ní schop­nos­ti, nezni­či­tel­nou kost­ru a kovo­vé drá­py. Přibyl jeden „komic­ký“ hrdi­na, kte­rým je Kurt „Nightcrawler“ Wagner, ovlá­da­jí­cí umě­ní tele­por­ta­ce.

Více na Kritiky.cz
Pátek 13 ...
Špión (Spy) – Recenze – 50% Během špionážní akce, v níž má být zadržena dcera překupníka zbraní hromadného ničen...
Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. ...
Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A za...
Kráčející skála - The Rock rulezzz! Chris Vaughn strávil ve výcviku speciálních jednotek velkou část života a nyní se po osmi le...

https://web.archive.org/web/20080930032744im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super37/x_men02.jpg Děj obsa­hu­je úžas­nou spous­tu vše­mož­ných klišé; občas jsem si při­pa­dal, že na mě ani nechr­lí nic jiné­ho. Přesto jsem se během vět­ši­ny jeho dél­ky cel­kem sluš­ně bavil, a to říkám jako člo­věk, kte­rý nezná komik­so­vou před­lo­hu a kte­rý nevi­děl ani X-Meny jed­nič­ku. Herecké obsa­ze­ní sním­ku je stej­ně jako v pří­pa­dě prv­ní­ho dílu hvězd­né. V pleša­tém Patricku Stewartovi v roli Charlese Xaviera jsem přes­to neu­stá­le viděl star­tre­kov­ské­ho kapi­tá­na Picarda. Star Trek mi při­po­mí­nal i hlav­ní padouch jmé­nem William Stryker. Uberte „S“ a zaměň­te tvr­dé „y“ za měk­ké „i“ a rázem tu máte koman­dé­ra Williama Rikera ze Star Treku. A to nemlu­vím o malé vizu­ál­ní při­po­mín­ce jmé­na dok­to­ra McCoye...

Střih a kame­ra půso­bí... inu... půso­bi­vě, ačko­liv v někte­rých akč­ních scé­nách jsem troš­ku ztrá­cel pře­hled, kte­ré kon­če­ti­ny pat­ří klad­né­mu mutan­to­vi a kte­ré tomu zápor­né­mu. Hudba je pat­řič­ně dra­ma­tic­ká, ale ničím geni­ál­ním neo­sl­ní.

Teď ode mě asi oče­ká­vá­te koneč­ný ver­dikt. Vyžvejkni se koneč­ně, říká­te si asi. Budiž. X-Meni 2 jsou v pod­sta­tě řado­vou komik­so­vou adap­ta­cí s moti­vem super­hr­di­nů a před­po­kla­dem „všech­no je jinak“. Nevadí-li vám tro­cha té akce a máte-li rádi obna­že­né mod­ré meta­mor­f­ky, pak by se vám film mohl oprav­du líbit.

Ale neza­po­mí­nej­te: nevěř­te niko­mu. Ani vlast­ní­mu křeč­ko­vi.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
X-Men 2
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

Více na Kritiky.cz
Dubnové novinky I v dubnu k nám příjde mnoho filmů, tentokrát necelých 20...
Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu ...
Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 % Kniha vznikla na základě úspěšného seriálu České televize Jogínci v přírodě a seznamuj...
Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30% Padesát odstínů šedi asi není třeba sáhodlouze představovat. Knižní trilogie se stala feno...
Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E06 - Episode #1.6 Dnes se podíváme na pokračující debatu. Jedna událost však způsobí, že bude opět přeruš...

X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […]
  • X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.29. srpna 2019 X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.  Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma filmy (nemluvě o srovnávání s naprosto nesouvisejícími […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…28. října 2018 Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé… Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Thillery, které […]
  • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […]
  • 25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy1. dubna 2019 25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy V psychologickém filmu 25. hodina se seznámíme s jedním odporným drogovým dealerem. Čím déle se ale na film budete dívat, tím více mu budete fandit… Monty (Edward Norton) je drogovým […]
  • Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film20. ledna 2019 Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film Je tomu opravdu už 14 let, když se objevil první film o mutantech X-men. Bryan Singer už v roce 2000 natočil první díl. Na rozdíl od ostatních filmů dle komiksů měl tento film velký […]
  • X-Men 25. května 2003 X-Men 2 1.5.2003 k nám do České republiky přišel nový díl komixového příběhu od Marvelu Tak jsme remizovali se Slovakama, ale tohle není přeci server o hokeji, spíše o filmu. Tak tedy, co je teď […]