Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > X-Men 2 - preview

X-Men 2 - preview

x21

Přestože ame­ric­ká pre­mi­é­ra fil­mu X-Men 2, pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho titu­lu X-Men, pod­le pro­slu­lé­ho comic­su stej­né­ho jmé­na, pro­běh­la už 5. úno­ra 2003, my se dočká­me až v květ­nu toho­to roku. Ale i tak, roz­hod­ně sto­jí za to, abych Vám při­ne­sl dal­ší zají­ma­vé infor­ma­ce o tom­to slib­ně vypa­da­jí­cím díle…


Přestože ame­ric­ká pre­mi­é­ra fil­mu X-Men 2, pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho titu­lu X-Men, pod­le pro­slu­lé­ho comic­su stej­né­ho jmé­na, pro­běh­la už 5. úno­ra 2003, my se dočká­me až v květ­nu toho­to roku. Ale i tak, roz­hod­ně sto­jí za to, abych Vám při­ne­sl dal­ší zají­ma­vé infor­ma­ce o tom­to slib­ně vypa­da­jí­cím díle…

Bylo jen otáz­kou času, kde vznik­ne pokra­čo­vá­ní X-Menů, kte­ří nejen, že vydě­la­li přes 300 mili­ó­nů dola­rů, ale navíc vyvo­la­li zájem o fil­my inspi­ro­va­né comicsy, kte­ré dosud živo­ři­ly na okra­ji zájmu. Kromě X-Menů (u kte­rých se před­po­klá­dá nato­če­ní mini­mál­ně ješ­tě jed­no­ho pokra­čo­vá­ní, tedy budou nejmé­ně tri­lo­gií) jsme se dočka­li také Spidermana (i ten by se měl dočkat ale­spoň dvou pokra­čo­vá­ní) a  v sou­čas­né době i Daredevila. Oba zmí­ně­né titu­ly zno­vu poda­ly důkaz, že kva­lit­ní film pod­le comic­su už není jen vizí. Těšit se může­me také napří­klad na Hulka nebo Fantastic Four. Ale zpět k X-Menům 2 (pozor, setkat se může­te i  s názvem X2).

I zde fun­gu­je nepsa­né pra­vi­dlo, že pokra­čo­vá­ní musí být úchvat­něj­ší, veš­ke­rá pozi­ti­va před­cho­zí­ho titu­lu musí být umoc­ně­na mini­mál­ně na dru­hou. Tak tomu bude i  v pří­pa­dě X-Men 2. Režisér Bryan Singer se roz­ho­dl stoup­nout za kame­ru i  v pří­pa­dě dru­hé­ho dílu a je to jen a jen dob­ře. Tento mla­dý nada­ný fil­mař (napří­klad Nadaný žák), vel­ký fanou­šek comic­su, je záru­kou toho, že nepů­jde jen o „odvar“, kte­rý by těžil z úspě­chu před­cho­zí­ho titu­lu, ale vznik­ne dal­ší uni­kát­ní dílo…

Sociální posta­ve­ní mutan­tů se nezmě­ni­lo, stá­le se jich mno­ho lidí obá­vá, a jak zná­mo z his­to­rie, čeho se obá­vá­me, to se sna­ží­me zlik­vi­do­vat. Nenávist vůči mutan­tům ješ­tě vzros­te, poté, co na pre­zi­den­ta USA zaú­to­čí aten­tát­ník, kte­rý dis­po­nu­je spe­ci­ál­ní­mi schop­nost­mi. Agresivita  ros­te. Dokonce vzni­ká i  orga­ni­za­ce zamě­ře­ná pro­ti mutan­tům.

Do čela pro­ti­mu­tant­ské koa­li­ce se posta­ví vědec a voják William Strykem, jehož minu­lost má, co doči­ně­ní s Wolverinem.

Situace se ješ­tě více kom­pli­ku­je – Magneto uni­ká z věze­ní. Ovšem nehod­lá zaú­to­čit na X-Meny, ale navr­hu­je jim spo­je­nec­tví, kte­ré by se moh­lo posta­vit na odpor Strykerovi. Ten zaú­to­čí se svý­mi lid­mi na ško­lu pro­fe­so­ra Xaviera, a to je tepr­ve začá­tek. Ve Strykerovi je hlu­bo­ce zako­ře­ně­ná nená­vist vůči mutan­tům, pro­to­že věří, že za ztrá­tu jeho rodi­nu mohu prá­vě oni.

Přestože řady X-Menů se roz­ší­ři­ly, nejen, že se vra­ce­jí hrdi­no­vé prv­ní­ho dílu jako Profesor X, Storm, Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Rogue, ale při­bý­va­jí i dal­ší hrdi­no­vé. Někteří z nich se už v prv­ním díle mih­nu­li, jiní se zde obje­vu­jí popr­vé. Pro zají­ma­vost uve­du někte­ré z nich - Pyro, Iceman, Colossus, Nightcrawler, Shadowcat, Siryn, Jones, Artie nebo má oblí­be­ná člen­ka týmu X-Men – Jubilee.

Pokud jste fanouš­kem comic­su, muse­jí Vám nyní téct slzy doje­tí :-), pro­to­že tako­vé množ­ství pro­slu­lých kres­le­ných hrdi­nů se jen tak v něja­kém fil­mu neob­je­ví.

Ale ani Strykem není sám, kro­mě toho, že má k dis­po­zi­ci pro­fe­si­o­nál­ně vycvi­če­né vojen­ské síly, má ješ­tě jed­no ESO v ruká­vě, je jím Yuriko Oyama, zva­ná též Lady Deathstrike. Přestože Strykem nená­vi­dí mutan­ty, ona také není jen oby­čej­ným člo­vě­kem, má veli­ce podob­né schop­nos­ti jako Wolverine – veli­ce rych­le se rege­ne­ru­je a samo­zřej­mě drá­py z nezni­či­tel­né­ho kovu ada­man­tia.

Za zmín­ku jis­tě sto­jí, že sou­boj Wolverina a Deathstrike se natá­čel něko­lik dní, tak­že se může­me těšit na oprav­du exce­lent­ní ukáz­ku bojo­vé­ho umě­ní…

Znovu se obje­ví i Mystique, i když zatím mi není zná­mo, na čí stra­nu se posta­ví.

Film se také bude více sou­stře­dit na milost­ný troj­ú­hel­ník – Jean Grey, Wolverin a  Cyclops, tak­že se dočká­me i tro­chu roman­ti­ka…

Vypadá to tedy oprav­du naděj­ně, a pod­le ohla­sů ze zemí, kde byli X-Meni 2 uve­de­ni, to roz­hod­ně nebu­dou nadě­je pla­né. Původní herec­ké obsa­ze­ní plus množ­ství nových cha­rak­te­rů, stej­ný reži­sér, zdo­ko­na­le­né tri­ko­vé efek­ty, str­hu­jí­cí pří­běh a  fas­ci­nu­jí­cí atmo­sfé­ra. Už se nemo­hu dočkat…

Hrají: Patrick Stewart (pro­fe­sor X / Charles Xaver), Ian McKellen (Magneto / Erik Lehnsherr), Hugh Jackman (Wolverine / Logan), Halle Berry (Storm / Ororo Munroe), Famke Janssen (dok­tor­ka Jean Grey), James Marsden ( Cyclops / Scott Summers), Rebecca Romijn-Stamos (Mystique), Brian Cox (William Strykem), Anna Paquin (Roque / Marie), Kelly Hu (lady Deathstrike / Yuriko Oyama), Alan Cumming (Nightcrawler / Kurt Wagner), Aaron Stanford (Pyro / John Allerdyce), Shawn Ashmore (Iceman / Bobby Drake), Katie Stuart (Shadowcat / Kitty Pryde), Daniel Cudmore (Colossus / Piotr Rastupin), Shauna Kain (Siryn / Theresa Rourke), Kea Wong (Jubilee / Jubilation Lee) a mno­ho dal­ších

Režie: Bryan Singer

  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […] Posted in Recenze knih
  • Den poté23. května 2004 Den poté Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznačují, že by globální oteplování mohlo spustit prudkou a katastrofální změnu zemského klimatu. Všechno začalo, když se Hall stal svědkem […] Posted in Filmové premiéry
  • Ghostbusters (2016)9. září 2020 Ghostbusters (2016)     S novým filmem také přišla nová hra jménem Ghostbusters. Vydání hry moc nepřidává na popularitě neúspěšný film Krotitelé duchů natož práce studia FireForge Games, které hru […] Posted in Retro games
  • Dünyayi Kurtaran Adam18. dubna 2016 Dünyayi Kurtaran Adam Novou rubriku filmů ze země největších kopírantů v historii filmu startuji nejkultovnějším snímkem, který kdy v Turecku vznikl - samotnými Turkish Star Wars!!!Dünyayi Kurtaran Adam, film z […] Posted in Kritický Klub
  • Padesátka je fajn věk20. května 2020 Padesátka je fajn věk Určitě si to myslí Martina Kemrová, která se rozhodla podělit o své nadšení z tohoto věku nejen se svou knižní kamarádkou, ale také se čtenáři knihy s názvem „V nejlepším věku“. O autorce […] Posted in Recenze knih
  • Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k...2. července 2020 Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k... Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k filmům Věčný svit neposkvrněné mysli nebo V kůži Johna Malkoviche, spolurežisér a scénárista animáku Anomalisa) ‘I’m Thinking of […] Posted in Krátké aktuality
  • Vlna doma krášlí i léčí4. prosince 2016 Vlna doma krášlí i léčí Vlněné doplňky a dekoracedo bytu jsou pro své skvělé vlastnosti prostě stálicemi. Pojďme si o nich něco připomenout, možná vám to usnadní výběr. Koberce z vlny Jsou takovou nestárnoucí […] Posted in Domácí rady
  • Skate 4 po zrušení EA Black Box převzalo nově zformované...29. ledna 2021 Skate 4 po zrušení EA Black Box převzalo nově zformované... Skate 4 po zrušení EA Black Box převzalo nově zformované studio Full Circle, které vedou původní autoři značky. Hra by dle dřívějších prohlášení měla dorazit v roce 2022. Posted in Krátké herní aktuality
  • Meduňkový sirup na spaní21. září 2013 Meduňkový sirup na spaní Pokud trpíte nespavostí, bolestivou menstruací anebo jen zažívacími potížemi a kolikami, určitě si uvařte do zásoby tento skvělý sirup. Suroviny: 5 litrů vody 10 g kyseliny citrónové 200 g […] Posted in Domácí rady
  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,19205 s | počet dotazů: 236 | paměť: 57662 KB. | 16.10.2021 - 13:14:41