Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > World Trade Center - Všichni si připomeňme, co se stalo před 19 lety.

World Trade Center - Všichni si připomeňme, co se stalo před 19 lety.

WTC
WTC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oliver Stone se posa­dil na reži­sér­skou žid­li, roz­hlé­dl se kolem a spus­til akci, z níž vze­šel sní­mek, kte­rý nabí­zí pohled na udá­los­ti z 11. září 2001 v New Yorku.

 První minu­ty fil­mu pat­ři Nicolasu Cageovi. Vidíme, jak se v pří­še­ří poko­je brzy ráno pro­bou­zí ved­le man­žel­ky, vstá­vá, sprchu­je se, oblé­ká se, dívá se na spí­cí děti a vyrá­ží do prá­ce. Další zábě­ry pat­ří jiné­mu muži, kte­rý jede v autě a poslou­chá píseň o New Yorku. Jde o dal­ší posta­vu, kolem kte­ré se bude všech­no točit. Ale zatím se s obě­ma pro­ta­go­nis­ty na chví­li roz­lou­čí­me a bude­me sle­do­vat čet­né zábě­ry ran­ní­ho měs­ta (ješ­tě sto­jí­cí „Dvojčata“ pocho­pi­tel­ně nechy­bí), slun­ce vysí­lá prv­ní paprsky do pro­bou­ze­jí­cí­ho se New Yorku, lidé jedou met­rem, v uli­cích je pořád­ný pro­voz a vypa­dá to na dal­ší ruš­ný den.

 Přestože jde o zce­la běž­ný způ­sob uve­de­ní divá­ka do děje, nemo­hu si pomoct. Na podob­né faleš­ně idy­lic­ké pohle­dy, kte­ré zob­ra­zu­jí ticho před bou­ří, už mám pro­ti­lát­ky. Stačí si vzpo­me­nout na rela­tiv­ně nedáv­ný sní­mek Apocalypto, to samé. Klidná ves­ni­ce, ves­ni­ča­né si zajdou na lov, usmí­va­jí se, jedí, mají drob­né rados­ti a sta­ros­ti, žijí har­mo­nic­ky, když tu náh­le jed­nou zrá­na…! Ale tuhle výhra­du, pro­sím, nevní­mej­te jako něco špat­né­ho, to jen já jsem pře­sy­cen podob­ný­mi postu­py.

 Nebudu vás napí­nat (nudit) a pře­jdu k samot­né­mu ději. Film vyprá­ví pří­běh dvou sku­teč­ných poli­cis­tů, kte­ří se vyda­li eva­ku­o­vat lidi z hoří­cích „Dvojčat“ 11.září 2001.  Zachránit bohu­žel niko­ho nestih­nou, mís­to toho je jejich sku­pi­na zasy­pá­na tros­ka­mi prv­ní věže, kde se obě hlav­ní posta­vy s kole­gy prá­vě nachá­ze­ly. Z celé­ho týmu pře­ži­jí jenom tito dva, avšak jsou zra­ně­ní a nemo­hou se pod tíhou úlom­ků ani hnout. Jedinou nadě­jí na vysvo­bo­ze­ní jsou záchra­ná­ři a také víra, že tam úpl­ně naho­ře je musí mít někdo váž­ně rád.

 Film nám uká­že také rodi­ny obou poli­cis­tů. Z rodin­ných pří­sluš­ní­ků je vel­ký pro­stor dán man­žel­ce a snou­ben­ce hlav­ních hrdi­nů. I když si netrou­fám hod­no­tit pře­svěd­či­vost obou pro­ta­go­nis­tek, jež neu­stá­le před­vá­dě­jí, jak jsou na pokra­ji ner­vo­vé­ho zhrou­ce­ní z obav o dra­hé polo­vič­ky, přes­to jejich výko­ny v porov­ná­ní s ostat­ní­mi pat­ří k těm lep­ším. Zbytek rodi­ny totiž nedě­lá nic jiné­ho, než že je drží za ruce, mlu­ví o nadě­ji a mají nevý­raz­né, nebo nao­pak pře­hna­né sou­cit­ně vydě­še­né pohle­dy. Nebudu vám tajit konec sním­ku, pro­to­že je jas­né, jak vše dopad­ne. Kdyby oba zasy­pa­ní nepře­ži­li, sotva by se o nich natá­če­lo.

 Nabízí se láká­vá mož­nost srov­ná­ní zob­ra­zo­va­né­ho se spo­dob­ně­ním jiné tra­gic­ké udá­los­ti ame­ric­kých dějin - úto­kem na Pearl Harbor. Všichni si vzpo­me­ne­me na vel­ko­film se stej­ným názvem (2001, reži­sér Michael Bay). Zároveň si vzpo­meň­me na styl, jakým byl nato­čen! Nešlo až tak o rekon­struk­ci udá­los­ti, jako o sna­hu uká­zat, jak v těž­ké situ­a­ci oby­čej­ní lidé v sobě obje­vu­jí vnitř­ní sílu čelit vel­kým kom­pli­ka­cím a uka­zu­jí ryzost srd­cí. A jakou ces­tou se vydá­vá WTC?

 Mohl bych vás sice ješ­tě chví­li napí­nat, ale neu­či­ním tak. Po tech­nic­ké strán­ce nebu­du fil­mu nic vytý­kat. Všechny spe­ci­ál­ní efek­ty půso­bí při sle­do­vá­ní vel­mi dob­ře a obraz zká­zy je podá­ván věro­hod­ně. Pokud jde o to ostat­ní, posuď­te sami!

 Celý film půso­bí na divá­ka víc jako hoji­vá náplast na bola­vé duše obě­tí z úto­ků 11. září, než jako syro­vá rekon­struk­ce. Neustále se tu pra­cu­je s poci­tem nadě­je. Film zkou­ší vyvo­lá­vat dojem, že ne všich­ni lidi jsou zahle­dě­ní do sebe a nesta­ra­jí se jen o vlast­ní dob­ro, že nejde o ránu, kte­rá zlo­mí sil­ný ame­ric­ký duch, jenž sto­jí na pev­ných zákla­dech (tím pádem by dáva­lo smy­sl kla­de­ní vel­ké­ho důra­zu na rodi­nu a víru). World Trade Center se zkrát­ka pokou­ší utě­šo­vat pozůsta­lé po obě­tech a neú­nav­ně zdů­raz­ňu­je, že ačko­liv jsou lidé růz­ní, doká­žou se v kri­tic­ké chví­li spo­jit a vyko­ná­vat men­ší zázra­ky.

 Na tom by neby­lo nic špat­né­ho, kdy­by se tato sku­teč­nost nepo­dá­va­la nato­lik pří­mo­ča­rým způ­so­bem, kdy vám film neu­stá­le otlou­ká o hla­vu, jak jsou ti lidé pře­ce jenom skvě­lí. Nejde o názna­ky, o prá­ci s psy­cho­lo­gií postav. Ne! Zvláštní.

 Konec je rov­něž vel­mi sym­bo­lic­ký a opti­mis­tic­ký. Nikdo už nemlu­ví o soud­ních taha­ni­cích mezi rad­ni­cí měs­ta New York a např. hasi­či kvů­li odškod­né­mu a výda­ji za léčbu těch­to lidí, kte­ří mají trva­le poško­ze­né zdra­ví kvů­li nedo­sta­teč­né­mu tech­nic­ké­mu vyba­ve­ní při zása­hu. Zřejmě by to naru­šo­va­lo ilu­zi nezišt­ných prach pojí­da­jí­cích hrdi­nů.

 Zkrátka a dob­ře nebýt film o tra­gic­ké udá­los­ti, jakou úto­ky na WTC byly, chtě­lo by se říct, že jde o prů­měr­ný sní­mek, kte­rý má ambi­ce zasáh­nout divá­ko­vy city, což se mu ale kvů­li množ­ství pou­ži­tých klišé a způ­sobů vede­ní pří­bě­hu dost dob­ře neda­ří (i když asi jak u koho). Nemohu ovšem pře­hlí­žet, že film je tech­nic­ky zpra­co­va­ný vel­mi dob­ře. Proto si netrou­fám vyřknout zce­la jed­no­znač­né hod­no­ce­ní, neboť mi sní­mek při­jde nevy­vá­že­ný, a tak nechá­vám na vás, zda chce­te vidět dal­ší Pearl Harbor.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • 60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.5. května 2020 60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou. A taky ho to bavilo. Místo toho aby auta rozebíral nebo spravoval, je krad.Pak toho ale nechal.Krádeže aut se v americe zmenšili o 47 %.Stejně jako přišel o svoje řemeslo přišel Randall i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Železná srdce18. listopadu 2021 Železná srdce Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […] Posted in Retro filmové recenze
  • Million Dollar Baby - Jeden z tragických příběhů o "boxerech".17. prosince 2020 Million Dollar Baby - Jeden z tragických příběhů o "boxerech". Stárnoucí Frankie Dunn (Clint Eastwood) se pokouší usmířit se svou dcerou, nemá však štěstí. Frankie trénuje mladé a nadějné boxery. Nedaří se mu je ale dostat k mistrovskému zápasu. Okolo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci"2. listopadu 2020 Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci" Generál amerického námořnictva Francis Hummel (Ed Harris) je čestný muž, hrdina a veterán několika tajných vojenských operací. Proč tedy s hrstkou svých perfektně vyzbrojených mužů ukradne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zmizení17. června 2022 Zmizení Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lovci pokladů: Kniha tajemství27. února 2022 Lovci pokladů: Kniha tajemství První díl Lovců pokladů vydělal obrovské peníze a stal se z něj hit, a to i když samotný film nebyl žádný zázrak. Přesto všechno si našel své publikum a když jste se chtěli v kině […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01085 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58264 KB. | 13.08.2022 - 13:34:13