Kritiky.cz > Recenze her > World of Warships

World of Warships

vlcsnap 2015 08 14 14h48m58s891

Tak se nám vrá­ti­li tvůr­ci z Wargaming.net do tře­tí zdar­ma akce. Po World of Tanks, po World of Waplanes, je už zdar­ma dostup­ná pro všech­ny už tře­tí vari­a­ce bitev. Tentokrát lodí.

vlcsnap-2015-08-14-14h48m58s891

Všichni urči­tě zna­jí lodě, kte­ré jsme před mno­ha a mno­ha lety hrá­ly na čtve­reč­ko­va­ných papí­rech. Teď je už moder­ní doba a tak si v kli­du může­te zahrát WORLD OF WARSHIPS.

vlcsnap-2015-08-14-14h49m01s392

Je to hra jako kaž­dá jiná od stej­ných tvůr­ců. Hrajete pro­ti živým pro­tiv­ní­ků. Na výběr máte čty­ři dru­hy lodí. Letadlové lodě, Torpédoborce, Křižníky a samo­zřej­mě Bitevní lodě. Postupně se pro­kou­sá­vá­te vývo­jo­vým stro­mem. Kupujete si vylep­še­ní, postup­ně obje­vu­je­te nové a nové lodě. Až si najde­te svo­jí oblí­be­nou, se kte­rou bude­te vyhrá­vat a se kte­rou Vás to bude nej­ví­ce bavit.

vlcsnap-2015-08-14-14h50m38s828

Lodě jsou na roz­díl od jejich star­ších brat­říč­ků více logic­ké. Musíte více plá­no­vat své úto­ky na nepřá­te­le a umět vyží­vat vlast­nos­ti lodí. Je to vyvá­že­né, pro­to­že kaž­dá lodí má své mínu­sy a plu­sy. Jedna je sil­ná, ale pomala,další je slab­ší se sla­bým pan­cí­řem, ale dost rych­lá a tak lze v kli­du uté­ci před pro­tiv­ní­ky. Každá z lodí má své.

vlcsnap-2015-08-14-14h49m05s246

World of Warships je, dle mého názo­ru to nej­lep­ší, pro­za­tím , co moh­li tvůr­ci World of Tanks/Warplanes před­vést. Tanky a leta­dla mne pře­sta­ly bavit, lodě, jak jsou poma­lej­ší a člo­věk si lépe plá­nu­je útok, tak je to zábav­něj­ší a než poto­pí pro­tiv­ní­ka. Až se vychy­ta­jí všech­ny chyb­ky z veřej­né bety, tak se urči­tě v plné ver­zi bude vál­čit ve vel­kém.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,94034 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53075 KB. | 14.06.2021 - 11:26:58