Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Wooky Tablet Reader – nadupaný multifunkční tablet, který stojí zato!

Wooky Tablet Reader – nadupaný multifunkční tablet, který stojí zato!

Myslíte si, že kni­hy a časo­pi­sy nejdou číst poho­dl­ně v auto­buse, ško­le, či v jiné komerč­ní budo­vě? Pak se hlu­bo­ce ple­te­te, pro­to­že s table­tem Wooky Reader je to oprav­do­vá hrač­ka! 7“ dis­plej vám dá dosta­teč­ný pro­stor na to, abys­te si vychut­na­li svůj oblí­be­ný časo­pis, nebo oblí­be­nou kni­hu. Rozlišení dis­ple­je je krás­ných 800x480 bodů. Jeho design pad­ne krás­ně do ruky a navr­že­ná tla­čít­ka vám hra­vě pomo­hou při lis­to­vá­ní ať už časo­pi­sem, nebo kni­hou. Samozřejmostí je doty­ko­vý dis­plej, kte­rý k table­tům neod­mys­li­tel­ně pat­ří.

Nejenom na čte­ní elek­tro­nic­kých kní­žek je Wooky Tablet Reader vhod­ný. Také s ním může­te hrát hry, dívat se na tele­vi­zi, či inter­ne­to­vé pořa­dy, sur­fo­vat po inter­ne­tu, nebo cha­to­vat s přá­te­li. Nepřeberná pale­ta pří­dav­ných apli­ka­cí vám dá pro­stor k tomu, abys­te si ten­to tablet neje­nom upra­vi­li k obra­zu své­mu, ale aby vám také zpří­jem­ňo­val a usnad­ňo­val život. To je pro table­ty toho­to typu to nej­dů­le­ži­těj­ší.

Výborná je také cena za ten­to tablet. Ta se pohy­bu­je na bez­kon­ku­renč­ních 2 600,-Kč a nej­lev­ně­ji ho může­te zakou­pit ZDE! Udělejte něko­mu radost napří­klad na Vánoce a pořiď­te mu Wooky Tablet Reader. Jistě nebu­de­te lito­vat, pro­to­že tako­vým­to dár­kem může­te jenom potě­šit, niko­liv zkla­mat! Wooky Tablet Reader je pros­tě špič­ka, kte­rá nemá kon­ku­ren­ci!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,09274 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53195 KB. | 25.09.2021 - 23:42:24