Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Woodwalker – Caragova proměna - puma proměněná v člověka mezi lidi?

Woodwalker – Caragova proměna - puma proměněná v člověka mezi lidi?

woodwalker caragova promena duze

ondrej maly

Carag je na prv­ní pohled vcel­ku nor­mál­ní kluk, ale není tomu tak. Má mat­ku a star­ší sest­ru Miu. Problém je však v tom, že necho­dí po dvou, ale po čtyřech. Narodil se totiž jako puma. Momentálně všich­ni tři běže­li boro­vým lesem. Měli namí­ře­no k úkry­tu, kde mají scho­va­né lid­ské věci. Celá jeho rodi­na totiž měla schop­nost se pro­mě­nit v lidi. Když našli lid­ské před­mě­ty, tak jako prv­ní se pro­mě­ni­la mat­ka. Ta měla dlou­hé a záři­vě pla­vé vla­sy. Popoháněla svo­je dvě děti, aby se pro­mě­ni­li také. Mia nemě­la úpl­ně štěs­tí, avšak její­mu bra­t­ro­vi to cel­kem šlo. Carag nalé­hal na Miu, aby si pospí­ši­la.

Kdyby se to jeho sestře totiž nepo­ved­lo, nemoh­la by s nimi nikam jít. Ono těž­ko se člo­věk může pro­chá­zet mezi lid­mi s tak nebez­peč­nou šel­mou jako je puma. Matka měla nyní za úkol, aby svo­je děti i sebe oblék­la. Carag neměl poně­tí, kam se dáva­jí kalho­ty, ani netu­šil, na co jsou pení­ze. Matka však vědě­la všech­no, a to bylo jejich štěs­tí. Před odcho­dem do měs­ta je nabá­da­la, aby se hlav­ně nepro­mě­ni­li. Když se Carag zeptal, co by se sta­lo, kdy­by to na nich lidé pozna­li, že jsou pumy, mat­ka odvě­ti­la s ledo­vým kli­dem, že by je všech­ny zabi­li.

 

Tohle je moder­ní pohád­ka. Přiznám se, že jsem extrém­ně kon­zer­va­tiv­ní, ale roz­hod­ně udě­lám výjim­ku u pohá­dek a spe­ci­ál­ně, když jsou tam zví­řa­ta, kte­rá bez­mezně milu­ju. A tohle je ten pří­pad. Hlavní hrdi­na se z pumy pro­mě­ňu­je v člo­vě­ka, což v někte­rých pohád­kách už bylo, avšak tady je to oprav­du moder­na. Někdo by řekl, že se jed­ná o fan­ta­sy. Já jim to nebe­ru, ale pro mě je to pros­tě moc pove­de­ná pohád­ka.  Interpreta neznám, nicmé­ně se mi před­nes líbil. Obal opět a zase doko­na­lost. Je doce­la dlou­há, trvá 7 hodin a 12 minut, při­čemž se jed­ná o prv­ní díl série. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Katja Brandisová
  • Žánr: fan­ta­sy a sci-fi
  • Vydava­tel­ství: Audiotéka, Bookmedia
  • Interpret: Ondřej Malý 
  • Datum vydá­ní: 2019

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,14455 s | počet dotazů: 209 | paměť: 54291 KB. | 14.04.2021 - 18:46:26
X