Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Wolfgang Petersen (1941 - 2022)

Wolfgang Petersen (1941 - 2022)

Photo © 2000 Warner Bros.
Photo © 2000 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wolfgang Petersen (14. břez­na 1941 - 16.8.2022) byl němec­ký fil­mo­vý reži­sér, pro­du­cent a sce­náris­ta. Za film o ponor­ko­vé vál­ce za dru­hé svě­to­vé vál­ky Das Boot (1981) byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara. Mezi jeho dal­ší fil­my pat­ří Nekonečný pří­běh (1984), Nepřátelská mina (1985), V ohni­vé linii (1993), Outbreak (1995), Air Force One (1997), Dokonalá bou­ře (2000), Troja (2004) a Poseidon (2006).

Raný život

Petersen se naro­dil 14. břez­na 1941 v Emdenu v Německu. V letech 1953-1960 navště­vo­val Petersen Gelehrtenschule des Johanneums v Hamburku. V 60. letech 20. sto­le­tí reží­ro­val hry v ham­bur­ském diva­dle Ernsta Deutscha. Po stu­diu diva­dla v Berlíně a Hamburku navště­vo­val Petersen Filmovou a tele­viz­ní aka­de­mii v Berlíně (1966-1970). Jeho prv­ní fil­mo­vé pro­duk­ce vzni­ka­ly pro němec­kou tele­vi­zi a prá­vě při prá­ci na popu­lár­ním němec­kém tele­viz­ním seri­á­lu Tatort (Místo činu) se popr­vé setkal a spo­lu­pra­co­val s her­cem Jürgenem Prochnowem - ten se poz­dě­ji obje­vil jako kapi­tán ponor­ky ve slav­ném Petersenově fil­mu Das Boot.

Kariéra

Petersen nato­čil svůj prv­ní celo­ve­čer­ní film v roce 1974, psy­cho­lo­gic­ký thriller Jeden nebo dru­hý z nás, nato­če­ný pod­le romá­nu Einer von uns bei­den Horsta Bosetzkého, kte­rý vyšel ano­nym­ně pod jeho pseu­do­ny­mem a v němž hrál Jürgen Prochnow. V roce 1977 pak reží­ro­val film Die Konsequenz, čer­no­bí­lou adap­ta­ci auto­bi­o­gra­fic­ké­ho romá­nu Alexandra Zieglera o homose­xu­ál­ní lás­ce. Ve své době byl film pova­žo­ván za nato­lik radi­kál­ní, že při jeho prv­ním vysí­lá­ní v Německu bavor­ská tele­viz­ní sta­ni­ce Bayerischer Rundfunk radě­ji vypnu­la vysí­la­če, než aby jej odvy­sí­la­la.

Jeho dal­ším celo­ve­čer­ním fil­mem byl epos z dru­hé svě­to­vé vál­ky Das Boot, uve­de­ný počát­kem roku 1982. Film zachy­cu­je zážit­ky posád­ky němec­ké ponor­ky, kte­rá se účast­ni­la „bitvy o Atlantik“. Ačkoli film neměl oka­mži­tý finanč­ní úspěch, zís­kal vel­mi pozi­tiv­ní recen­ze a byl nomi­no­ván na šest Oscarů, z nichž dva (za nej­lep­ší režii a adap­to­va­ný scé­nář) zís­kal Petersen; byl také nomi­no­ván na cenu BAFTA a DGA. V hlav­ní roli kapi­tá­na ponor­ky se před­sta­vil Jürgen Prochnow, kte­rý se stal dob­rým pří­kla­dem Petersenových akč­ních postav, mužů ve vál­ce, kte­ří se na moři odva­žu­jí nebez­pe­čí a osu­du.

Po Nekonečném pří­bě­hu (1984), Petersenově prv­ním ang­lic­ky mlu­ve­ném fil­mu, nato­čil Nepřítelův důl (1985), kte­rý však nebyl úspěš­ný ani u kri­ti­ky, ani v poklad­nách kin. Na vrchol se dostal v roce 1993 s thrille­rem o aten­tá­tu In the Line of Fire (V ohni­vé linii). Snímek In the Line of Fire s Clintem Eastwoodem v hlav­ní roli úzkost­li­vé­ho stráž­ce pre­zi­dent­ské taj­né služ­by posky­tl Petersenovi potřeb­nou kasov­ní pod­po­ru pro režii dal­ší­ho napí­na­vé­ho thrille­ru Outbreak (1995) s Dustinem Hoffmanem v hlav­ní roli. Petersenův kasov­ní trhák Air Force One z roku 1997 si vedl vel­mi dob­ře a fil­mo­ví kri­ti­ci ho vesměs hod­no­ti­li klad­ně. Pro Air Force One i Outbreak Petersen spo­lu­pra­co­val s němec­kým kame­ra­ma­nem Michaelem Ballhausem, kte­rý čas­to spo­lu­pra­co­val i s reži­sé­rem Martinem Scorsesem.

V roce 1998 byl Petersen již zave­de­ným holly­wo­od­ským reži­sé­rem, kte­rý měl sílu jak k opě­tov­né­mu uve­de­ní své kla­si­ky Das Boot v novém reži­sér­ském sestři­hu, tak k vede­ní hvězd­ně obsa­ze­ných akč­ních thrille­rů. Jako tako­vý byl původ­ně zva­žo­ván pro režii prv­ní­ho fil­mu ze série Harry Potter, Harry Potter a kámen mudr­ců. V břez­nu 2000 Petersen z kan­di­da­tu­ry odstou­pil.

V roce 2000 Petersen pokra­čo­val v režii dvou let­ních bloc­kbus­te­rů, fil­mů Dokonalá bou­ře (2000) a Troja (2004). Úspěch prv­ní­ho z nich pomohl jeho spo­leč­nos­ti Radiant Productions pode­psat smlou­vu s Warner Bros.

V květ­nu 2006 uved­la spo­leč­nost Warner Bros. do kin Petersenův výprav­ný film Poseidon, pře­vy­prá­vě­ní romá­nu Paula Gallica Dobrodružství Poseidonu z roku 1969 (před­tím adap­to­va­né­ho pro kata­stro­fic­ký film z roku 1972), v hod­no­tě 160 mili­o­nů dola­rů. Film si v USA vedl špat­ně, do začát­ku srp­na sotva pře­ko­nal 60 mili­o­nů dola­rů v domá­cích poklad­nách, ačko­li mezi­ná­rod­ní trž­by pře­sáh­ly 121 mili­o­nů dola­rů.

Ačkoli byl najat k režii fil­mo­vé adap­ta­ce Enderovy hry od Orsona Scotta Carda, kte­rá měla být uve­de­na v roce 2008, poz­dě­ji od pro­jek­tu „odstou­pil“. Mezi jeho poten­ci­ál­ní pro­jek­ty pat­ří hra­ná adap­ta­ce ani­me fil­mu Paprika z roku 2006 a fil­mo­vá adap­ta­ce sci-fi romá­nu Old Man’s War.

Po dese­ti­le­té pau­ze se Petersen v roce 2016 vrá­til jako reži­sér lou­pež­né kome­die Vier gegen die Bank, své­ho prv­ní­ho němec­ko­ja­zyč­né­ho fil­mu od fil­mu Das Boot z roku 1981.

Filmy:

2016Jak napá­lit ban­ku
2006Poseidon
2004Troja
2000Dokonalá bou­ře
1997Air Force One
1995Smrtící epi­de­mie
1993S nasa­ze­ním živo­ta
1991Bez iden­ti­ty
1985Můj nepří­tel
1984Nekonečný pří­běh
1981Ponorka
1978Schwarz und weiß wie Tage und Nächte (TV film)
1977Die Konsequenz
Planübung (TV film)
1976Hans im Glück (TV film)
Vier gegen die Bank (TV film)
1975Stellenweise Glatteis (TV film)
1974Aufs Kreuz gele­gt (TV film)
Jeden z nás dvou
1973Smog hro­zí (TV film)
Van der Valk a bohá­či (TV film)
1972Anna und Totò (TV film)
1971Ich wer­de dich töten, Wolf

Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ponorka - Vstupenka Wolfganga Petersena do Hollywoodu29. července 2021 Ponorka - Vstupenka Wolfganga Petersena do Hollywoodu Německý režisér Wolfgang Petersen má na svém kontě řadu úspěšných filmů (Můj nepřítel, Trója, Nekonečný příběh), nicméně byl to právě snímek Ponorka (Das Boot), kterým se trvale zapsal do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
  • Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci24. září 2022 Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci Při korunovaci na královnu malého státu Costa Luna je šestnáctiletá princezna Rosalinda (Demi Lovato) svržena zlým diktátorem země Costa Estreia, generálem Magnusem Canem. Aby přežila, je […] Posted in Retro filmové recenze
  • František Filipovský se narodil před 115 lety23. září 2022 František Filipovský se narodil před 115 lety Narodil se v rodině skladatele a hudebníka Františka Filipovského staršího dne 23. září 1907 v Přelouči a studoval na gymnáziu v Pardubicích. Již od mládí se zajímal o kulturu a kromě […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,74303 s | počet dotazů: 255 | paměť: 60834 KB. | 01.10.2022 - 03:34:20