Kritiky.cz > Recenze her > Wolfenstein The New Order

Wolfenstein The New Order

Wolf

Zrecenzovat hru, kte­rá je star­ší, je tro­chu snaz­ší než u novi­nek, ale má to svá úska­lí. V době vydá­ní hry byla vel­ká kon­ku­ren­ce a rok 2015 byl plný vel­kých a úspěš­ných her.

Jednou hrou, kte­rá pat­ří mezi kle­no­ty roku 2015, je Wolfenstein: The New Order. Znovuobjevení sta­rých a veli­ce kul­tov­ních her. Wolfesteina ze sta­rých 80. let kaž­dý zná, Husákovy děti jej prav­dě­po­dob­ně hrá­ly a zni­či­ly tím mno­ho klá­ves­nic.

Pokračování Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein: Enemy Territory a dal­ší hře moc slá­vy neu­dě­la­la. Až před dvě­ma lety se pořád­ně poda­ři­lo obno­vit slá­vu stří­leč­ky.

Slavný B.J. Blazkowicz se zno­vu vra­cí do alter­na­tiv­ní rea­li­ty 60. let. II. svě­to­vou vál­ku vyhrá­lo Německo a ve spo­lu­prá­ci s tech­ni­ky, šar­la­tá­ny i tajem­ný­mi věda­mi vytvo­ři­lo nový niči­vý svět. Obsadilo New York, celou Ameriku a dokon­ce i Měsíc, kte­rý slou­ží jako základ­na voj­ska.

Technicky je hra téměř doko­na­lá. Tím, že jsem ji insta­lo­val po pár letech, tak se její veš­ke­ré bugy odstra­ni­ly a hra běží ply­nu­le i na star­ších PC. Je dost dob­ře opti­ma­li­zo­va­ná, a tak se v žád­ných chví­lích nemu­sí­te stre­so­vat padá­ním fra­me rate.

Hlavní hrdi­na dob­ře pro­chá­zí hrou, najdou se chvil­ky klid­né i stre­su­jí­cí a čas od času na něj čeká těž­ký Boss. Během své ces­ty zaži­je zaje­tí, sko­ro smrt, ale díky svým pomoc­ní­kům doká­že najít nové zbra­ně. Od kla­sic­ké pis­to­le s tlu­mi­čem až po zbraň stří­le­jí­cí elek­tric­ké impul­sy. Elektrická zbraň mu slou­ží také k řezá­ní oce­lo­vých plá­tů, kte­ré mu umož­ní  zkrá­tit si ces­tu, pří­pad­ně i obje­vit jed­nu ces­tu k cíli.

Levely jsou vel­mi dob­ře posta­ve­né, nejed­ná se o ote­vře­ný svět, kte­rý může­te zkou­mat. K cíli vede pou­ze jed­na ces­ta, kte­rou ale může­te pro­jít růz­ný­mi způ­so­by. Buďto Doom sty­lem, všech­no vystří­let, nebo ste­alt sty­lem, kdy si najde­te důstoj­ní­ky, kte­ří můžou zavo­lat posi­ly, tiše je zabi­je­te a postup­ně zabij­te i ostat­ní.

Cestou sbí­rá­te lékár­nič­ky (k dopl­ně­ní zdra­ví), zbyt­ky po mrtvých nepřá­te­lích (k dopl­ně­ní zbro­je) a samo­zřej­mě i celé zbro­je. Své kapa­ci­ty zdra­ví i zbro­je může­te chvil­ko­vě i pře­kro­čit a naplá­no­vat si dosta­teč­né rezer­vy zdra­ví, aby Boss nebyl až tak těž­ký.

Sbíráte také archi­ve­men­ty, kte­ré se postup­ně spl­ňu­jí za úko­ly a zabi­tí růz­ný­mi tech­ni­ka­mi. Tak hrá­če hra nutí, aby pou­ží­val růz­né tech­ni­ky boje. Od malých pis­to­lek, skrz bro­kov­ni­ci až po moder­ní elek­tric­ké zbra­ně.

Hra mě vel­mi bavi­la, je sice krat­ší, ale její pozi­ti­vum je, že ces­ta k cíli není kom­pli­ko­va­ná, žád­ný ote­vře­ný svět, kte­rý hru pro­dlu­žo­val.  Jdete pou­ze ke své­mu cíli, ale občas si může­te lehce pro­stře­dí i pro­hléd­nout, abys­te tře­ba našli lep­ší zbraň nebo lep­ší výzbroj.

V ori­gi­ná­le je hra v Angličtině, ale díky fanouš­kov­ské komu­ni­tě si může­te zahrát hru i s čes­ký­mi, kva­lit­ní­mi, titul­ky, kte­ré hru dost vylep­ší, a člo­věk se s češ­ti­nou dozví o mno­ho více, než pou­ze v Angličtine při svém vlast­ním pře­kla­du.

Nový Wolfestein je vel­mi dob­rá hra a s při­pra­vo­va­ným dru­hým dílem dopo­ru­ču­ji si ji zopa­ko­vat, abys­te se dově­dě­li, čím musel hlav­ní hrdi­na B.J. Blazkowicz pro­jít, než se dostal na koleč­ko­vé křes­lo (to bude ve Wolfestein II).


Hru si může­te zakou­pit lev­ně za 378 Kč od naše­ho part­ne­ra Key4You.cz.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […] Posted in Recenze her
  • Halo 5: Guardians26. srpna 2016 Halo 5: Guardians Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak třemi lety. Příběh Halo 5: Guardians navazuje na předchozí Halo 4 a pokud nevíte, o co se jednalo, můžete si nyní za pár peněz […] Posted in Recenze her
  • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let S novým rokem […] Posted in Recenze her
  • NHL 17 - 50 %21. září 2016 NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nové NHL, tentokrát v ročníku 17. Už je pouze pro nejnovější konzole. Pro PC je to už vážně 8 let bez […] Posted in Recenze her
  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […] Posted in Recenze her
  • Sébastien Loeb Rally Evo18. září 2016 Sébastien Loeb Rally Evo   Jak už nám název napovídá, bude se ve hře jednat hlavně o zážitky z kariéry Sébastiena Loeba, který je světoznámý jezdec Rally. Tak vzhůru do prožití kariéry Sébastiena od jeho […] Posted in Recenze her
  • 8. července 2015 Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready) Vlastní hodnocení: 75% Datum vydání: 5.2.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: akční Počet hráčů: kinect 1 - 2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ V této hře bude ovládat […] Posted in Recenze her
  • Street Fighter x Tekken3. června 2015 Street Fighter x Tekken Vlastní hodnocení: 90% Datum vydání: 09.03.2012 Výrobce: Capcom Žánr: bojová Počet hráčů: konzole 1-4, online 2-7 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Pro milovníky […] Posted in Recenze her
  • Puss in Boots (Kinect)9. června 2015 Puss in Boots (Kinect) Únava: 8/10 Vlastní hodnocení: 99% Datum vydání: 14.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: dobrodružná hra Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Tento […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...