Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití

Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití

wold

Střílečka z pro­pad­liš­tě dějin nebo stá­le jeden z prubíř­ských kame­nů ovlá­dá­ní her­ní­ho umu?

Dnešní gene­ra­ce mla­dých pařa­nů sebou při vyslo­ve­ní jmé­na Wolfenstein mož­ná tro­chu cuk­ne, ale to bude asi tak všech­no. Představí si prav­dě­po­dob­ně spí­še nověj­ší mode­ly typu Return to Castle Wolfenstein nebo zatím nej­no­věj­ší New Order. Wolfenstein s podti­tu­lem 3D, pří­pad­ně prequel Spear of Destiny pat­ří do sta­ré her­ní gene­ra­ce, což ale ani zda­le­ka nezna­me­ná, že by nemě­la dneš­ní­mu hrá­či co říci. Ono je totiž hrát a hrát a prá­vě na sta­rých kous­cích se toho člo­věk může obvykle nej­ví­ce nau­čit

Hluboko v laby­rin­tu Třetí říše…

Příběh je pros­tý. Přebíráte úlo­hu kapi­tá­na Williama Josepha Blackovitze, agen­ta OSA (Office of Secret Actions), kte­rý na počát­ku utí­ká z věze­ní v hlu­bi­nách hra­du Wolfenstein. Paradoxem je, že pokud hra­je­te všech 6 epi­zod od začát­ku, začí­ná­te od pro­střed­ka. Příběhovým začát­kem jsou totiž epi­zo­dy 4 – 6 a tou finál­ní epi­zo­da 3, ve kte­ré v posled­ním leve­lu popra­ví­te Adolfa Hitlera.

Kromě jeho Vůdcovské malič­kos­ti na vás v kaž­dém finál­ním pod­la­ží čeká jeden boss obvykle vyba­ve­ný dvě­ma rotač­ní­mi kulo­me­ty, masiv­ní por­cí zdra­ví a obklo­pe­ný armá­dou jed­no­tek, kte­ré se záhy roz­pad­nou pod vaší kano­ná­dou. Nebo vás sejmou, pokud bude­te poma­lí a neschop­ní.

Klasika, kte­rá nic neod­pouš­tí

Wolfenstein 3D na vás chys­tá hod­ně zálud­nos­tí, nevo­dí za ručič­ku a z cel­kem ome­ze­né­ho množ­ství prv­ků sesta­vu­je dal­ší a dal­ší zákru­ty, ve kte­rých pro­vě­ří váš postřeh, rych­lou spoušť a pohyb­li­vost. To posled­ní je dosti důle­ži­té, pro­to­že hra je více než co jiné­ho o tom nezů­stá­vat na mís­tě.

Zapomeňte na to, že by vás někam smě­řo­va­la a uka­zo­va­la vám správ­nou ces­tu šip­ka­mi s nápo­vě­dou. V mno­ha úrov­ních není pro­blém se ztra­tit. Zapomeňte na to, že by vám zdra­ví nebo muni­ce pada­ly do náru­če nebo se coko­li z toho obno­vo­va­lo samo od sebe. Pokud neza­ži­je­te moment, kdy se s posled­ní­mi bodí­ky zdra­ví a něko­li­ka posled­ní­mi nábo­ji plí­ží­te bun­krem, tak hra­je­te pod své mož­nos­ti. Odměnou za věč­nou stís­ně­nost, lekač­ky a zpo­ce­né prs­ty na klá­ve­sách či myši (ovlá­dá­ní růz­né v růz­ných klo­nech a vylep­še­ných ver­zích) je kro­mě občas­né­ho taj­né­ho vcho­du i vědo­mí, že tady oprav­du hra­je­te něco, co po vás chce schop­nos­ti a um.

Mnoho obra­zů z něko­li­ka prv­ků

Wolfenstein nabí­zí v kla­sic­ké ver­zi jen něko­lik ene­mí­ků. Je ti voják s přil­bou, kte­rý klič­ku­je a na střel­bu se musí zasta­vit. Jeho občas­ný před­voj tvo­ří podob­ně klič­ku­jí­cí němec­ký ovčák. Pak je tu mod­rý ese­sák se samo­pa­lem, jed­not­ka s nej­vyš­ší výdr­ží, kte­rá umí hlav­ně ve vět­ším počtu dost zato­pit. A pak bílý důstoj­ník, kte­rý fun­gu­je stej­ně jako základ­ní voják, ako­rát je mno­hem rych­lej­ší. K nim se prů­běž­ně při­dá­va­jí zom­bie se samo­pa­lem na hrud­ní­ku.

Tomuhle spol­ku dopl­ně­né­mu o bossy čelí­te pomo­cí nože, pis­to­le, samo­pa­lu a rotač­ní­ho kulo­me­tu. To je všech­no. Ale věř­te mi, že i z toho­hle plus něko­li­ka typů pro­stře­dí vytvo­ři­li auto­ři dosta­tek misí, kte­ré hrá­če pro­vě­ří na kost.

  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […] Posted in Retro games
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […] Posted in Retro games
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […] Posted in Retro games
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […] Posted in Retro games
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […] Posted in Retro games
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […] Posted in Retro games
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […] Posted in Retro games
  • Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim19. května 2020 Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim Pravděpodobně neexistuje na české herní scéně hráč, nebo pařan, chcete-li, který by nehrál první Mafii, nebo o ní aspoň neslyšel. Tahle mafiánská a velmi stylová kombinace aut, střílení a […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...