Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Willy’s Wonderland

Willy’s Wonderland

Willy
Willy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tichý řidič (Nicolas Cage) sou­hla­sí s tím, že bude pra­co­vat jako údrž­bář ve Willy´s Wonderland, kdy­si úspěš­ném zábav­ním cen­t­ru. V noci se ovšem řidič bude muset sna­žit o pře­ži­tí, pro­to­že osm ani­ma­t­ro­nic­kých posta­vi­ček se pro­be­re k živo­tu a poku­sí se ho zabít...

Nicolas Cage musí tak tro­chu lézt do vše­ho.* *Cage totiž musí splá­cet dlu­hy za nepla­ce­ní daní ber­ňá­ku a i díky tomu Cage leze do spous­ty podiv­ných pro­jek­tů a je schop­ný nato­čit přes 5 fil­mů roč­ně. Jenomže někdy Cage do něče­ho jde i pro­to, že jed­no­du­še chce. Přesně tak­to ho zau­jal krát­ký film Willy´s Wonderland, při­čemž Cage kývl na to, že si nejen zahra­je hlav­ní roli v celo­ve­čer­ní adap­ta­ci, ale též se na fil­mu bude podí­let jako pro­du­cent. Snímek Kevina Lewise, kte­rý mno­ha lidí poklá­dá za nepři­zna­nou adap­ta­ci video­hry Five Nights at Freddy´s je jed­no­du­še béč­ko­vou zále­ži­tos­tí, kde se postup­ně musí Cage s par­tou puber­ťá­ků utkat s ani­ma­t­ro­nic­kou gori­lou, žel­vou, kro­ko­dý­lem, rytí­řem, pštro­sem, siré­nou, cha­me­le­o­nem a lasi­cí, kte­ří stří­ka­jí čer­nou krev, celé to krom Cage nemá kdo­ví­jak dob­ré her­ce, kon­fron­ta­ce s ani­ma­t­ro­ni­ky jsou repe­ti­tiv­ní a samot­né efek­ty nejsou kdo­ví­jak doko­na­lé. Zároveň se dá urči­tě říct, že šlo z Willy´s Wonderland vykře­sat více nápa­dů. Jenomže jde pořád o jeden z nej­sne­si­tel­něj­ších fil­mů Cage v posled­ních letech a spous­ta jeho aspek­tů je vlast­ně fajn.

Jedna z nej­za­jí­ma­vě­jích věcí je ta, že Cageův hlav­ní hrdi­na celou dobu neřek­ne ani slo­vo. Cageův němý hrdi­na na prv­ní pohled nazna­čí, že na tu na kla­sic­ké cage­o­vá­ní není tolik pro­sto­ru, což je do vel­ké míry prav­da. Vidět Cage v téhle nety­pic­ké roli, kde musí sázet pou­ze na svou mimi­ku je ovšem nesku­teč­ně zábav­né a Cage se svo­jí kamen­nou tvá­ří, kte­rý likvi­du­je ani­ma­t­ro­ni­ky, pije ener­gy drin­ky a hra­je painball je jed­no­du­še boží. Je vel­mi zají­ma­vé, že nej­vděč­něj­ší Cageovou rolí za posled­ní roky (krom Spider-Man Noira ze Spider-Man: Paralelní svě­ty a Croodsových 2) je prá­vě ta role, kde celou dobu mlčí.

Trošku hor­ší je to s ved­lej­ší­mi cha­rak­te­ry. Chápu, že samot­ný sce­náris­ta G. O. Parsons nej­spíš pocho­pil, že sta­vět celý film pou­ze na němém Cageovi není úpl­ně jed­no­du­ché a to pře­de­vším pro­to, že němý Cage sám těž­ko osvět­lí, proč se to celé vlast­ně ve Willy´s Wonderland děje. Jenomže prá­vě puber­tál­ní sku­pi­na, kte­rá se obje­ví v zábav­ném cen­t­ru jsou nejen tou nej­o­trav­něj­ší mož­nou puber­tál­ní sku­pi­nou ze sla­she­ro­vé­ho horo­ru, ale záro­veň sku­teč­ně půso­bí tak, že byli do fil­my při­dá­ní pro­to, aby ve fil­mu mohl ve fil­mu umřít sku­teč­ně výraz­ný počet mrtvých a někdo tak tro­chu neši­kov­ně vysvět­lil, proč všu­de kolem pobí­ha­jí vra­žed­ní ani­ma­t­ro­ni­ci. Celá poin­ta pří­bě­hu sice tkví v tom, že je Cage pod­ve­den a o zále­ži­tos­tech v zábav­ním cen­t­ru nic neví. Jenže pořád šlo urči­tě vymys­let funkč­něj­ší způ­sob, jak Cageovi vysvět­lit co se to u Willyho děje a to pře­de­vším bez těch nud­ných a otrav­ných puber­tál­ních postav.

Design ani­ma­t­ro­ni­ků je tak mra­zi­vý, jak by měl být, někte­ré vizu­ál­ní nápa­dy jsou sku­teč­ně nápa­di­té a někte­ré momen­ty jsou sku­teč­ně zábav­né. Zároveň to ale zce­la urči­tě nevy­u­ží­vá svůj poten­ci­ál, vět­ší roz­po­čet by tomu slu­šel a Cageova one man show by byla urči­tě láka­věj­ší.

Je to do jis­té míry sku­teč­ně béč­ko­vá blbost. Jenomže pořád to bude pat­řit mezi nej­lep­ší fil­my Nicolase Cage v uply­nu­lých letech a někte­ré nápa­dy jsou sku­teč­ně nesku­teč­ně zábav­né a Cage jako němý údrž­bář zabi­ják je pros­tě feno­me­nál­ní. Tato béč­ko­vá zvrh­lost urči­tě nemá na to stát se kul­tov­ní kla­si­kou, jako odpo­čin­ko­vá horo­ro­vá kome­die ovšem fun­gu­je. Těžko říct, jest­li (už teď) plá­no­va­né pokra­čo­vá­ní může při­nést něco navíc, Cage v téhle roli bych ale vlast­ně fakt rád viděl ješ­tě jed­nou. Ale musí nechat pusu opět zavře­nou!

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © JD Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,13732 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61882 KB. | 28.09.2023 - 19:12:19