Kritiky.cz > Profily osob > William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let

William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let

Shatner

Před 90 lety se naro­dil neslav­něj­ší Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židov­ským rodi­čům, kte­ří se při­stě­ho­va­li z Ukrajiny. Na diva­del­ní prk­na nastou­pil na začát­ku 50. let, kdy vystu­po­val v Ottawě v Shakesperovských hrách. Zajímavostí jeho diva­del­ních zku­še­nos­tí je i záskok za Christophera Plummera v Jindřichovi V.

Jeho fil­mo­vým debu­tem byl film Butler’s Night Off a prv­ní vel­ká celo­ve­čer­ní role byla ve fil­mu Bratři Karamazovi z pro­duk­ce MGM.  Během něko­li­ka let pat­řil k her­cům, co vza­li kaž­dou nabíd­ku do kaž­dé­ho seri­á­lu a fil­mu, aby si vydě­lal na svůj život.

V roce 1966 byl obsa­zen do nej­slav­něj­ší­ho sci-fi seri­á­lu Star Trek. Během tří let nato­čil 79 epi­zod, pro­du­cen­ti pova­žo­va­li seri­ál za neú­spěš­ný, pro­to byl zru­šen. Na pod­po­ru seri­á­lu se vzbou­ři­li fanouš­ci, kte­rým se líbil a tak se v 70 nato­či­lo ani­mo­va­ný spin-off a plá­no­val se i dal­ší seri­ál kolem vesmír­né lodě Enterprise.

Po úspě­chu Hvězdných Válek zjis­ti­li pro­du­cen­ti seri­á­lu Star Trek, že je čím dál vět­ší zájem o vesmír­né ces­to­vá­ní a tak v roce 1979 Robert Wise nato­čil film (Star Trek - film) s celou posád­kou, kte­rá absol­vo­va­la seri­ál a ani­mo­va­né pokra­čo­vá­ní.

Film byl úspěš­ný a posád­ku jsme 15 let ješ­tě vidě­li v dal­ších sed­mi fil­mech. V roce 1994 byla Enterprise pře­dá­na nové posád­ce ze seri­á­lu Star Trek: Nová Generace. Jeden díl dokon­ce Shatner  v roce 1989 reží­ro­val.

Shatner na Star Trek neza­ne­vřel a stá­le se mu věno­val jako pro­pa­gá­tor seri­á­lu a občas­ný hos­tu­jí­cí herec.

Jeho fil­mo­vá kari­é­ra po seri­á­lu a fil­mech Star Trek stag­no­va­la a tak nato­čil pou­ze něko­lik úspěš­ných fil­mů. Mezi jeho úspě­chy lze pova­žo­vat film Slečna drs­ňák a jeho pokra­čo­vá­ní a seri­ál T.J. Hooker. Objevil se i v seri­á­lu Columbo jako vrah.

V důcho­du se věnu­je psa­ní knih, auto­bi­o­gra­fie a pre­zen­ta­ci feno­mé­nu Star Trek. V roce 2020 měl vystou­pit i v České repub­li­ce, ale jeho vystou­pe­ní se v rám­ci pan­de­mie neu­sku­teč­ni­lo.

V roce 2008 začal tvo­řit na kaná­lu Youtube jako Influencer a jeho pro­fil má 45 tisíc odbě­ra­te­lů.

V 70 letech se také vrh­nul na hudeb­ní pro­duk­ci, nahrál 5 alb a své posled­ní CD nato­čil 87 letech.

To nejlepší z rolí Williama Shatnera


Foto: Super Festivals from Ft. Lauderdale, USA | Wikimedia Commons | CC BY 2.0

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Zajímavé že se nikde sko­ro nepí­še o jeho dítě­ti, fil­mo­vé sérii TekWar. Nevím jak komu ale mě se to líbi­lo, jen je ško­da že se neda­jí na to sehnat titul­ky, i když v éře VHS to na kaze­tách bylo dokon­ce dabo­va­né.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,77706 s | počet dotazů: 214 | paměť: 54371 KB. | 17.04.2021 - 15:47:12
X