Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > William Hill a Joe Coral - první bookmakeři

William Hill a Joe Coral - první bookmakeři

To byla doba, kdy se zača­ly obje­vo­vat důle­ži­té posta­vy hazard­ních her, jako jsou William Hill a Joe Coral. Oficiálně byla sku­pi­na Coral zalo­že­na popr­vé v roce 1926, ale mla­dý Joe zahá­jil svou sáz­ko­vou kari­é­ru mno­hem dří­ve. Poté, co opus­til ško­lu ve 14 letech, mu talent pro mate­ma­ti­ku při­ne­sl prá­ci jako úřed­ník v továr­ně na výro­bu lamp a prá­vě tam při­šel do kon­tak­tu s něko­li­ka sou­kro­mý­mi bookma­ke­ry.

Joe se stal neo­fi­ci­ál­ně zaměst­nán jako “Bookies Runner”. Práce byla není širo­ce pub­li­ko­vá­na, ale klíč je v názvu. Lidé jako Joe Coral doslo­va „ved­li“ sáz­ku mezi kli­en­tem a bookma­ke­rem, mani­pu­lo­va­li s hoto­vos­tí a doru­čo­va­li jaké­ko­li výhry zpět zákaz­ní­ko­vi.

Důvěryhodnost byla pro­to zásad­ní. Běžci byli čas­to mla­dí chlap­ci ve věku od 14 do 16 let - lidé, na kte­ré by poli­cie při zavá­dě­ní své čin­nos­ti měla sklon „zaví­rat oči“.

Vstup Williama Hilla do svě­ta sázek posky­tu­je zají­ma­vé para­le­ly s Joeem Coralem. Hill ute­kl ze škol­ní docház­ky v útlém věku 12 let a na začát­ku prv­ní svě­to­vé vál­ky zahá­jil uče­ní v BSA Motorcycle Company v Birminghamu. Odtamtud se dostal k “Bookies Runner“ a díky pří­stu­pu na kolo mohl dělat svou prá­ci mno­hem efek­tiv­ně­ji.

Běžci (run­ners) jako William Hill a Joe Coral se sta­li zná­mý­mi, ale byly jich tisí­ce v tako­vem odvět­ví, kte­ré bylo zatla­če­no do pod­ze­mí. Pak spor­tov­ní sáze­ní brzy se sta­lo tole­ro­vá­no a nako­nec bylo legál­ní.

 


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,12761 s | počet dotazů: 246 | paměť: 55502 KB. | 18.05.2022 - 12:20:33