Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)

William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)

DSC 1344

Tužili ste nie­ke­dy v živo­te byť čle­nom špe­ci­ál­nych jed­no­tiek? Alebo dokon­ca byť ich veli­teľom? Jasné, aj ja som mala život­né obdo­bie, kedy ma taká pred­sta­va nao­zaj nad­chýna­la. Že ste na tom podob­ne aj vy? No tak prá­ve teraz máte jedi­neč­nú život­nú prí­le­ži­tosť - nie sa stať tým veli­teľom, ale nahli­a­d­nuť do jeho mys­le­nia vďaka kni­he, o kto­rej hovorí­me.

Veliteľ zvlášt­nych jed­no­tiek SEAL ame­ric­ké­ho námor­níc­tva po viac ako 30 rokoch úspeš­nej pro­fe­sij­nej kari­é­ry popi­su­je svo­je vlast­né život­né skú­se­nos­ti veli­teľa aj člo­ve­ka. Uvádza 10 z jeho pohľa­du naj­vi­ac inšpi­ra­tív­nych život­ných pra­vi­diel, kto­rý­mi sa v živo­te ria­dil on sám pre dosi­ahnu­tie úspe­chu a život­nej spo­koj­nos­ti. Ponúka nám svoj návod ako inšpi­rá­ciu, ako sa vo svo­jom živo­te nimi môže­me aj my ria­diť, ak chce­me byť úspeš­ní a šťast­ní.

Prvým z ním odpor­úča­ných pra­vi­diel je byť dôsled­ný a zod­po­ved­ný v malič­kos­ti­ach. Pre úspeš­nosť by sme podľa neho mali deň zahá­jiť jed­no­du­chou úspeš­ne spl­ne­nou úlo­hou - naprí­klad takou kva­lit­ne ustla­nou posteľou. Na správ­ne ustla­nej poste­li sa min­ca hode­ná na plach­tu od nej odra­zí späť. Poukazuje tým­to prak­tic­kým prí­kla­dom na dôle­ži­tosť pev­ných štruk­t­úr živo­ta a hovorí, že ak chce­te zme­niť svoj život, a mož­no aj svet, začni­te kaž­dé ráno tým, že si vzor­ne uste­li­e­te posteľ. Pokladám to za moc múd­ry nápad, robiť zod­po­ved­ne všet­ko - aj kaž­do­den­né malič­kos­ti. A tiež zdôraz­ňu­je, že prá­ve zod­po­ved­né spra­ve­nie malej úlo­hy hneď ráno nám zmys­lu­pl­ne a úspeš­ne naštar­tu­je deň, pre­bu­dí našu zod­po­ved­nosť. Pretože je to prvý úspech dňa.

Niekomu sa môže zdať až smieš­ne, ako bazí­ru­je veli­teľ špe­ci­ál­nych jed­no­tiek na takej malič­kos­ti, na doko­na­le ustla­tej poste­li, a to nie­len v situ­á­cii bež­né­ho dňa, kaž­do­den­ných povin­nos­tí, ale aj v situ­á­cii cho­ro­by, vždy „poki­aľ to len ide“. Zo svoj­ho živo­ta uvá­d­za situ­á­ciu, kedy po vlast­nom ťaž­kom úra­ze pan­vy pri zosko­ku sa k pra­vi­dlu „usteľ vzor­ne posteľ“ vrá­til s poci­tom, že prá­ve v tej chví­li sa začí­na konečne uzdra­vo­vať a dáva to naja­vo svo­jim sprá­va­ním aj svojmu oko­liu.

Ďalšou z ním pre­zen­to­va­ných myšli­e­nok je, že ak chce­te zme­niť svet pooh­li­a­d­ni­te sa po nie­kom, kto vám pomô­že pád­lo­vať. Takáto pod­po­ra v rôz­nych med­ziľud­ských vzťa­hoch - part­ner­ských, pri­a­teľských, pra­cov­ných je v živo­te i podľa mňa moc a moc dôle­ži­tá.

A z jeho myšli­e­nok do treti­ce - pou­ka­zu­je, že dôle­ži­té je to, aké veľ­ké máme srd­ce, my či ľudia oko­lo nás. Pokladám to za sku­točne múd­re a prav­di­vé, život nás učí, že tou pra­vou mie­rou život­né­ho šťas­tia a pev­nos­ti kaž­dé­ho vzťa­hu je, nakoľ­ko sú ľudia voči sebe navzá­jom čest­ní, zod­po­ved­ní a lás­ka­ví. Dôraz na srd­ce je u špe­ci­ál­nych jed­no­tiek nečaka­ný, však? Veď áno, dôvo­dy dôle­ži­tos­ti „prá­ve srd­ca“, aj tie ďal­šie pra­vi­dlá pre život z pohľa­du veli­teľa špe­ci­ál­nych ame­ric­kých jed­no­tiek kni­ha osve­tľu­je na kon­krét­nych prí­kla­doch z jeho živo­ta. Túto inšpi­ra­tív­nu kni­hu som síce pre­čí­ta­la za jeden večer (ach, veli­teľ McRaven by ma nepo­chvá­lil, bokom šli všet­ky povin­nos­ti), ale urči­te v mojej polič­ke neza­pad­ne pra­chom a bude­me viesť čas­to dia­lóg.

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Albatros.

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44020 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53263 KB. | 17.09.2021 - 15:49:40