Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Will Bowen: Šťastný život. Jak se vymanit z negativity!

Will Bowen: Šťastný život. Jak se vymanit z negativity!

astný život
astný život

Na začát­ku toho­to týd­ne jsem byl na pra­vi­del­né lek­ci jógy, kte­rou ten­to­krát suplo­va­la nová instruk­tor­ka. Věděl jsem, že tepr­ve začí­ná a že to byla jed­na z jejích prv­ních lek­cí, a tak jsem za ní po skon­če­ní zašel, abych jí podě­ko­val a povzbu­dil: Byla to skvě­lá lek­ce! Řekl jsem jí.

Podívala se na mě pla­chým a nejis­tým pohle­dem a vzdych­la: No já nevím, snad to šlo. Ale byly tam chy­by, moc to ješ­tě neu­mím. Jen jsem se sna­ži­la, aby to neby­la úpl­ná kata­stro­fa a vaše instruk­tor­ka neby­la moc zkla­ma­ná.

Jak mlu­vi­la, úpl­ně jsem cítil, jak ze mě vyprchá­vá veš­ke­rá ener­gie a nad­še­ní z toho, co jsme ten den děla­lil. Jako když prud­ce uni­ká vzduch z nafouk­nu­té­ho balón­ku.

Protože tu ženu dob­ře znám a poklá­dám ji za kama­rád­ku, usmál jsem se na ni a navr­hl jí: „Že ty jsi chtě­la pros­tě říct „děku­ju“, viď?

Tak, tohle je mož­ná pří­klad, kte­rý důvěr­ně zná­te. A je dob­ré si uvě­do­mit, že nepři­jmout upřím­ný kom­pli­ment je nejen neo­ma­le­né vůči člo­vě­ku, kte­rý vás chvá­lí, ale také neo­ma­le­né vůči vám samot­ným. A jen těž­ko se bude­te zlep­šo­vat, mít úspěch, když se stá­le bude­te cítit tak moc „při dně“.

To je jen jeden z mno­ha růz­ných malých plí­ži­vých pří­kla­dů, jak si šla­pe­me po štěs­tí. Will Bowen nám jich tu naser­ví­ru­je pěk­nou řád­ku, ale mimo to také pěk­nou řád­ku tipů, jak se s těmi­to navyk­lý­mi škod­li­vý­mi zvy­ky vypo­řá­dat jed­nou pro vždy.

Nastavit si fil­tr...

Ačkoliv, buď­me rea­lis­ti, stej­ně jako Will Bowen, tyhle zvy­ky jsou jako železná koši­le a je mož­né, že jis­té dru­hy úzkos­tí a stra­chu se nás budou držet celý život, pro­to­že jsou jed­no­du­še tak moc sil­né. A pře­ce jen, vyfil­tro­vat svět kolem sebe jen do pozi­tiv­na, mož­né není. Ale prin­ci­pem Šťastného živo­ta a všech „nestě­žo­va­cích výzev na zákla­dě těch­to Bowenových knih“ je, abychom si život neka­li­li zby­teč­ně, neší­ři­li kolem sebe nega­ti­vi­tu a strach, a tím pomoh­li i těm, kte­ří jsou blíz­ko nás. A pomoh­li tak celé­mu svě­tu. A hlav­ně – s tako­vým pří­stu­pem nejen­že lépe zvlád­ne­me těž­ší život­ní situ­a­ce, ale také k sobě sná­ze při­táh­ne­me situ­a­ce, ze kte­rých se bude­me rado­vat. Vnější radost se při­le­pí na tu vnitř­ní.

Zrádná che­mic­ká závis­lost

Jen málo­kdy se sku­teč­ně stá­vá, aby ška­ro­hlíd ke štěs­tí a obrov­ské život­ní pro­mě­ně při­šel díky něja­ké vněj­ší obrov­ské pozi­tiv­ní udá­los­ti. A i kdy­by – chy­tl by ho potom tako­vý strach z toho, že vše ztra­tí, že by zase brzy hle­dal něco, proč se topit v nega­ti­vi­tě, pro­to­že i ta, jak se tu dozví­te, je jis­tým dru­hem che­mic­ké závis­los­ti.

Je to doce­la zača­ro­va­ný kruh a roz­mo­tat to klubíč­ko, vystou­pit ze zacykle­né­ho, není vůbec jed­no­du­ché. A pokud se do toho pus­tí­te, věř­te mi, že to bude pár týd­nů, měsí­ců urči­tě trvat, ale osvo­je­ní si toho, co vám v nápra­vě své­ho myš­le­ní, v tří­dě­ní myš­le­nek, nej­ví­ce fun­gu­je, bude stát za to.

Čím víc bude­me vnitř­ně nala­dě­ni, tím lépe se nám bude žít, cel­ko­vě.

astný život
ast­ný život
IMG 20191102 100329 kopie
IMG 20191102 100329 kopie

Malá kni­ha, obrov­ské množ­ství infor­ma­cí, nesku­teč­ně las­ka­vé, leč důraz­né slo­vo, a hlav­ně – je to sku­teč­ně návod na to, jak odna­u­čit mozek, aby byl chro­nic­ky nešťast­ný.

O auto­ro­vi:

Will Bowen: Autor kni­hy Svět bez stíž­nos­tí, Vztahy bez stíž­nos­tí a Šťastný život zalo­žil svou meto­du na emoč­ním regu­lo­vá­ní našich poci­tů, cíle­ném zvě­do­mo­vá­ní si štěs­tí a pra­cí s nega­tiv­ní­mi poci­ty. Všechny kni­hy jsou plné vysvět­le­ní fun­go­vá­ní naše­ho poci­tu štěs­tí v moz­ku se spous­tou prak­tic­kých tipů na vylep­še­ní život­ní­ho sty­lu tak, aby nám bylo lépe. A nej­lé­pe.

Na strán­ce www.nestezujsi.cz/bonus najde­te pla­kát, kniž­ní zálož­ku a bonu­so­vé video od auto­ra, kte­rý pro­dal se svou kni­hou i na 11 mili­o­nu náram­ků, jež pomá­ha­jí zvě­do­mo­vat si „nestě­žo­va­cí styl živo­ta“ a o svých kni­hách mlu­vil v tele­viz­ních pořa­dech a psal v časo­pi­se People a Newsweek.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36036 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55835 KB. | 24.05.2022 - 14:20:52