Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Will Bowen: Dopisy od Boha

Will Bowen: Dopisy od Boha

IMG 20201019 082722

Chtěla bych si začít psát své vlast­ní dopi­sy od Boha… „V prů­bě­hu let mi tyto vzka­zy radi­kál­ně změ­ni­ly život. Vzhledem k tomu, že je tech­nic­ky píšu já sám, to může znít tro­chu div­ně. V urči­tém ohle­du však cítím, že jsem je pře­stal psát a mís­to toho vzka­zy zača­ly psát mně. Posadil jsem se k počí­ta­či a v duchu mys­lel na urči­té téma nebo pro­blém, a pak e mi prs­ty roze­běh­ly po klá­ves­ni­ci jako by samy od sebe…“

A to samé násled­ně Will Bowen doo­pru­ču­je i nám. Takové intu­i­tiv­ní psa­ní, pono­ře­ní se do medi­ta­tiv­ní­ho psa­ní je pří­jem­ným zážit­kem, když se poda­ří a já věřím i tomu, že když se nala­dí­me s jeho kni­hou, s jeho vlast­ní­mi den­ní­mi inspi­ra­ce­mi, tak nám samot­ným pak odpo­vě­di na naše otáz­ky vklouz­nou do hla­vy samy od sebe.

„Láska potvr­zu­je hod­no­tu dru­hých a Tvou vlast­ní bož­skost.

Když milu­ješ jen ty, kte­ří se Ti zda­jí celi­st­ví a doko­na­lí, není to lás­ka, ale pou­hé zalí­be­ní.

Když milu­ješ člo­vě­ka, na kte­rém vidíš chy­by a nedo­stat­ky, svěd­čí to o tom, že vní­máš jeho sku­teč­nou hod­no­tu.

Taková lás­ka nad­ná­ší, pro­to­že Tě zba­vu­je tíhy posu­zo­vá­ní a odsu­zo­vá­ní.

Uvědom si, že oče­ká­vá­ní Tvého ega jsou nato­lik vyso­ká a své­vol­ná, že jim nikdo nemů­že dostát napl­no a napo­řád.

Ale prá­vě teh­dy, když někdo neob­sto­jí a nena­pl­ní Tvé před­sta­vy, prá­vě teh­dy můžeš obje­vit svou schop­nost milo­vat.  V tako­vých oka­mži­cích můžeš při­jít na to, že jsi pro­střed­ní­kem, skr­ze kte­ré­ho prou­dí má lás­ka.

A pama­tuj si toto: Nic od Tebe neo­če­ká­vám. Jenom Tě milu­ji.“

IMG 20201019 082642
IMG 20201019 082642

To je posel­ství pro 2. úno­ra. Autor se ve svých pro­mluvách čás­teč­ně věnu­je v jis­tých dnech podob­né­mu téma­tu, tře­ba tady tomu, jak mít rád i lidi, na kte­rých vidí­me lidi a proč tyto chy­by na lidech vidí­me. V létě nás nau­čí zamě­řit se na svůj záměr, s pod­zi­mem při­chá­zí kul­ti­va­ce cha­o­su, v zimě bude­me oce­ňo­vat a vzkvé­tat. Nejsou to posel­ství naho­di­lá, jsou vzá­jem­ně pro­po­je­ná a vedou nás k lep­ší­mu pro­ží­vá­ní pří­tom­nos­ti a živo­ta, sebe samých.

A my může­me:

  • Procházet rokem den po dni s tím­to kalen­dá­řem
  • Vybírat si čti­vo pod­le téma­tu a okru­hu (je vždy ozna­če­no v hor­ní čás­ti strán­ky)
  • Náhodně si vybrat, nalis­to­vat strán­ku
  • Začít psát své vlast­ní Dopisy od Boha…

Tak už máte chuť?

O auto­ro­vi: Will Bowen obo­ha­til svět o pro­gram Svět bez stíž­nos­tí, Vztahy bez stíž­nos­tí a Šťastný život, kte­rý si zís­kal mili­o­ny nad­še­ných čte­ná­řů. O jeho kni­hách se mlu­ví v tele­viz­ních pořa­dech, rádi­ích, fia­lo­vé náram­ky, kte­ré nás udr­ží v nestě­žo­va­cím módu vyu­ží­va­jí i tisí­ce škol, firem a jiných orga­ni­za­cí a upev­ňu­jí tak pozi­tiv­ní posto­je v živo­tě. A teď je tu kalen­dář, pár dopi­sů při­po­mí­na­jí­cí vše­o­bec­nou moud­rost živo­ta. O svém téma­tu autor také aktiv­ně před­ná­ší na nej­růz­něj­ších akcích a sbí­rá tak dal­ší zku­še­nos­ti, kte­ré se pře­ta­vi­ly napří­klad v tuto kni­hu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2020, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,65169 s | počet dotazů: 220 | paměť: 50158 KB. | 11.04.2021 - 20:18:38