Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Wild Wild West

Wild Wild West

Ambiciózní sci-fi wes­ter­no­vá kome­die (dost zvlášt­ní spo­je­ní), s hvězd­ným obsa­ze­ním, skvě­lý­mi vizu­ál­ním efek­ty a kva­lit­ní hud­bou.

22. 10. 2003 - Nova - 00:05 Jak to tak bývá, když je geni­ál­ní vědec zlý, sna­ží se pro sebe zís­kat, co nej­vět­ší úze­mí, vět­ši­na z nich chce svět, dok­tor Loveless (Kenneth Branagh) je skrom­něj­ší, sta­čí mu pou­ze Spojené stá­ty, jen­že v tom se mu poku­sí zabrá­nit agent Jim West (Will Smith) a dal­ší agent, spí­še vědec­ké­ho zamě­ře­ní Gordon (Kevin Kline). Budou čelit vel­mi ost­rým mag­ne­tic­kým dis­kům, tan­kům a hlav­ně gigan­tic­ké kovo­vé taran­tu­ly.

Co má mít správ­ná sci-fi wes­ter­no­vá kome­die (ne, že by jich bylo nato­če­no tolik)? Krutého zápo­rá­ka (Kenneth Branagh), správ­né­ho kla­ďa­se (Will Smith), chyt­ro­lí­na (Kevin Kline), krás­nou hrdin­ku (Salma Hayeková), krás­nou záporňač­ku (zde je jich dokon­ce více a s roz­to­mi­lý­mi jmé­ny - Amazonie, Municie...), pře­střel­ky, salón, robo­tic­ká mon­stra, str­hu­jí­cí hud­bu, tak toto vše Wild Wild West má, ale chy­bí mu jed­no a to je zába­va a ta je zde bohu­žel redu­ko­vá­na na mini­mum, což je vel­ká ško­da, pro­to­že ambi­ci­óz­nost se tomu­to fil­mu upřít nedá, ško­da.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79808 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55748 KB. | 24.05.2022 - 13:13:01