Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Whitney Houston

Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka.

Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­ví­ce oce­ňo­va­nou uměl­ky­ni všech dob.[1] Celkem zís­ka­la 415 cen, mezi jiný­mi dvě Ceny Emmy, šest Grammy Awards a dva­cet dva American Music Awards. Řadila se ke svě­to­vě nej­lé­pe pro­dá­va­ným uměl­cům s více než 170 mili­ó­nů nahrávek.[2][3] Svoji kari­é­ru odstar­to­va­la v roce 1985, kdy debu­to­va­la epo­nym­ním albem Whitney Houston. Jednalo se o inter­pret­ku, jež ote­vře­la dve­ře do svě­ta hud­by dal­ším afro­a­me­ric­kým uměl­cům a patr­ně také ovliv­ni­la mno­ho svých násle­dov­nic. Během své kari­é­ry se díky cha­risma­tic­ké­mu vystu­po­vá­ní, hla­so­vým dis­po­zi­cím a úspě­chům v hud­bě sta­la legen­dou a pěvec­kou veli­či­nou.

Zemřela 11. úno­ra 2012 z dosud nezná­mé pří­či­ny v Beverly Hilton Hotel kali­forn­ské­ho Beverly Hills.[4]

Kariéra

 

Počátky

Už jako malá zpí­va­la v gospe­lo­vém sbo­ru, kte­rý ved­la její mat­ka Cissy Houston. Jako mla­dist­vá zpí­va­la po nocích v barech, kde si jí vši­ml Clive Davis, její poz­děj­ší pro­du­cent. Zajímavostí je, že se podí­le­la na dopro­vod­ných voká­lech pís­ně I Am Every Woman zpě­vač­ky Chaka Khan, ze kte­ré o pár let poz­dě­ji udě­la­la hit, kte­rý byl vydán na soun­d­trac­ko­vém albu k fil­mu The Bodyguard. Měla také před sebou slib­nou kari­é­ru model­ky a jako jed­na z prv­ních čer­no­šek se také obje­vo­va­la v mod­ním maga­zí­nu Seventeen.

80. léta

Debutovala v roce 1985 albem Whitney Houston, kte­ré se sta­lo nej­pro­dá­va­něj­ším a nej­lep­ším albem téhož roku. Časopis Rolling Stone ho zařa­dil mezi 500 nej­lep­ších alb všech dob. Album obsa­ho­va­lo něko­lik hitů jako How Will I Know, You Give Good Love, The Greatest Love Of All nebo Saving All My Love For You, kte­rá ji vynes­la její prv­ní cenu Grammy. Do dneš­ní doby se alba pro­da­lo 25 mili­o­nů.

Téměř stej­ný úspěch zazna­me­na­lo dru­hé řado­vé album pojme­no­va­né jed­no­du­še Whitney. Toto album bylo prv­ním his­to­ric­kým čís­lem 1 od ženy v ame­ric­kém žeb­říč­ku pro­dej­nos­ti Billboard 200. Na albu byly zahr­nu­ty tako­vé hity jako So Emotional, Didn’t We Almost Have It All, Where Do Broken Hearts Go nebo I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), kte­rý ji vyne­sl v roce 1988 dru­hou cenu Grammy. Zpěvačka v roce 1988 nazpí­va­la ofi­ci­ál­ní hym­nu let­ních olym­pij­ských her v Soulu s názvem One Moment In Time.

90. léta

 

Do deva­de­sá­tých let vstu­po­va­la se tře­tím řado­vým albem s názvem I’m Your Baby Tonight, kde uplat­ni­la popr­vé v šir­ším měřít­ku podo­bu R&B sty­lu. Na albu spo­lu­pra­co­va­ly tako­vé hvězdy jako Babyface, Stevie Wonder nebo Luther Vandross. První dva hity bodo­va­ly v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ním mís­tě a to song I’m Your Baby Tonight a All The Man That I Need. V roce 1991 zpí­va­la na nej­vět­ší ame­ric­ké spor­tov­ní udá­los­ti Superbowlu stát­ní hym­nu.

V roce 1992 dosta­la nabíd­ku hrát ve fil­mu s názvem The Bodyguard. Film se stal celo­svě­to­vým trhá­kem a ji vyne­sl po boku Kevina Costnera do svě­ta fil­mu. Soundtrack obsa­ho­val 6 zpě­vač­či­ných hitů jako I’m Every Woman, I Have Nothing, Run To You, Queen Of The Night, Jesus Loves Me a její nej­slav­něj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší píseň všech dob od ženy I Will Always Love You. Album je nej­pro­dá­va­něj­ším soun­d­trac­kem na svě­tě a nej­pro­dá­va­něj­ším albem od ženy do dneš­ní doby – 44 mili­o­nů pro­da­ných kusů.

Za něj obdr­že­la cel­kem 3 ceny Grammy. Následovalo tur­né, kte­ré se kvů­li vel­ké­mu úspě­chu něko­li­krát muse­lo pro­dlu­žo­vat. Další soun­d­track vychá­zí v roce 1995 k fil­mu Waiting to Exhale, kde hra­je po boku Angely Basset. Nazpívala úvod­ní píseň k fil­mu s názvem Waiting To Exhale (Shoop Shoop) a píseň bodu­je v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ní pozi­ci. Dalšími zpě­vač­ka­mi podí­le­jí­cí­mi se na albu byly Aretha Franklin, Mary J. Blige, Toni Braxton, Brandy a Cece Winans, se kte­rou Whitney na albu nazpí­va­la píseň Count On Me. Všechny zpě­vač­ky poté spo­leč­ně vystou­pi­ly na pře­dá­vá­ní cen Grammy s výbě­rem z téhož alba. Zatím posled­ním soun­d­trac­kem je album k fil­mu Kazatelova žena, kde Whitney hra­je po boku Denzela Washingtona. Velkou část alba tvo­ří gospe­lo­vé pís­ně hlav­ně v jejím podá­ní a také její mat­ky Cissy Houston a gospe­lo­vé legen­dy Shirley Caesar. Album bylo jme­no­va­né jako nej­pro­dá­va­něj­ší gospe­lo­vé album všech dob. Nejznámější hity z alba jsou pís­ně Step by Step, kde voká­ly nazpí­va­la Annie Lennox a bala­da s gospe­lo­vým náde­chem I Believe In You And Me.

Po dlou­hých osmi letech při­šla v roce 1998 s dal­ším řado­vým albem s názvem My Love Is Your Love. Na albu spo­lu­pra­co­va­li uměl­ci jako Wyclef Jean, Lauryn Hill, Missy Elliott nebo Rodney Jerkins.

Úvodním hitem se sta­la píseň My Love Is Your Love, kte­rá se sta­la nej­hra­něj­ší pís­ní roku 1998 v USA. Dalším hitem byl song It’s Not Right But Is Okay, se kte­rým si v roce 1999 odnes­la svou prv­ní cenu Grammy za R’n’B výkon. Píseň Heartbreak Hotel nazpí­va­la spo­leč­ně se zpě­vač­ka­mi Faith Evans a Kelly Price. Na albu si také spo­leč­ně zazpí­va­la duet se zpě­vač­kou Mariah Carey s názvem When You Believe. Na sklon­ku deva­de­sá­tých je při­sti­že­na na havaj­ském letiš­ti s něko­li­ka gra­my mari­hu­a­ny.

2001 – 2008

V roce 2000 je vydá­no dvojal­bum a DVD s nej­vět­ší­mi hity od rych­lých pecek po táh­lé bala­dy, kte­ré jsou zejmé­na její domé­nou. Na albu se nachá­zí i něko­lik nových nahrá­vek, kde mezi nej­zná­měj­ší pat­ří duet s Georgem Michaelem (If I Told You That) a duet s Enriquem Iglesiasem Could I Have The Kiss Forever. Alba se pro­da­lo na 10 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů. V té době zača­la mít pro­blémy s hla­sem a stá­le čas­tě­ji nejsou výjim­kou odří­ká­vá­ní kon­cer­tů a vystou­pe­ní. Stále čas­tě­ji se stá­va­la ter­čem bul­vár­ních plát­ků, kte­ré při­ná­še­ly infor­ma­ce o její dro­go­vé závis­los­ti, rodin­ných pro­blé­mech a fyzic­kých úto­cích z man­že­lo­vy stra­ny a dokon­ce i o jejím náh­lém úmr­tí. Zpěvačka se drže­la a v roce 2001 pode­psa­la nej­draž­ší kon­trakt v hudeb­ní his­to­rii na 100 mili­o­nů dola­rů na nato­če­ní dal­ších 6 nových alb.[zdroj?] Jejím posled­ním řado­vým albem je Just Whitney, kte­ré vyšlo v roce 2002. Snažila se doká­zat, že je vše v pořád­ku, ale na jejím hla­se je to pře­ce jen znát. Na albu se podí­lí Babyface, Missy Elliott, Puff Daddy a také její man­žel Bobby Brown. V úvod­ní pís­ni Whatchulookinat se navez­la do svě­ta bul­vá­ru, kte­rý jí ztě­žo­val život. Vzhledem k její situ­a­ci album neby­lo tak komerč­ně úspěš­né.

V roce 2003 ješ­tě vyda­la vánoč­ní album s názvem One Wish: The Holiday Album a tím na dal­ších dlou­hých 5 let opus­ti­la svět showbusi­nessu. Pochází z křes­ťan­sky ori­en­to­va­né rodi­ny a man­žel­ství bylo pro ni vždy posvát­nou věcí, a tak za jakou­ko­liv cenu si nepři­pouš­tě­la mož­nost roz­vo­du, ale nako­nec se k němu odhod­la­la.

Její mat­kou je gospe­lo­vá zpě­vač­ka, kte­rá zpí­va­la dopro­vod­né voká­ly Elvisu Presleymu a Arethě Franklinové.

Smrt

V sobo­tu 11. úno­ra 2012 byla nale­ze­na bez­vlád­ná v hote­lu Beverly Hilton v Beverly Hills v Kalifornii.[5] Záchranáři se jí sna­ži­li 20 minut oži­vit, v 17:55 míst­ní­ho času (0:55 SEČ) byla pro­hlá­še­na za mrtvou.[5] Okolnosti smr­ti jsou zatím stá­le nezná­mé.

Diskografie

Studiová alba

1985 Whitney Houston

1987 Whitney

1990 I’m Your Baby Tonight

1998 My Love Is Your Love

2002 Just Whitney

2003 One Wish: The Holiday Album

2009 I Look to You

Soundtracky, kom­pi­la­ce a jiné

1992 The Bodyguard: Original Soundtrack Album (Bodyguard)

1995 Až si vydech­nu (Waiting to Exhale)

1996 Kazatelova žena (Preacher’s Wife)

2000 Whitney: The Greatest Hits

2001 Love, Whitney

2007 Ultimate Collection

Filmografie

1984      Gimme a Break!              Rita        „Katie’s College“ (série 3, epi­zo­da 20)

1985      Silver Spoons    sama sebe          (série 3, epi­zo­da ??)

1992      Osobní stráž­ce  Rachel Marron 

1995      Až si vydechnuSavannah Jackson          

1996      Kazatelova žena              Julia Biggs          

1997      Rodgers & Hammerstein’s Cinderella    Fairy Godmother            vytvo­ře­no pro TV (ABC)

2003      Bostonská střed­ní           sama sebe          Cameo Appearance

2004      Nora’s Hair Salon             sama sebe          Cameo Appearance

Reference

1.       1. Whitney Houston bio­gra­phy [onli­ne]. whitneyhouston.com, August 19, 2009, [cit. 2010-11-22]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)

2.       2. Dobuzinskis, Alex.„Whitney Houston, as of 2009, said she was „drug-free“ “, Reuters, September 15, 2009. Ověřeno k January 13, 2010.

3.       3. Whitney Houston Biography [onli­ne]. whitneyhouston.com, [cit. 2010-01-12]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)

4.       4. „Whitney Houston, 48, found dead in Beverly Hills“, February 11, 2012. Ověřeno k February 11, 2012.

5.       5. a b Zemřela Whitney Houston, hvězdě r’n’b bylo 48 let [onli­ne]. Aktuálně.cz, 2012-02-12, [cit. 2012-02-12]. Dostupné onli­ne. 

Jméno člán­ku: Whitney Houston
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 13. 02. 2012, 11:51 UTC
Datum pře­vze­tí: 13. 02. 2012, 12:12 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Whitney_Houston&oldid=8126618
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 8126618

  • Farma SK – 8. série – 29. díl18. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 29. díl https://www.youtube.com/watch?v=4uuGRiTbWdI Posted in Reality show
  • Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své...14. července 2020 Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své... Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své klíčové zaměstnance z důvodu obvinění ze zneužívání zaměstnanců. Jsou jimi ředitel kreativní kanceláře Serge Hascoët, ředitel managementu […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Co je to typologie?7. září 2010 Co je to typologie? Už jsme vám lehce nastínili, že s barevnou typologií je dobré počítat. Co to vlastně je a k čemu vám to tedy bude? Čtěte a vnímejte nás dobře. Co je barevná typologie Kořeny má tahle […] Posted in Domácí rady
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […] Posted in Recenze knih
  • Let's Dance - Step Up22. srpna 2006 Let's Dance - Step Up Taneční filmy jsou specifickým žánrem. Buďto jde o minimalistická dramata, která se snaží nastínit životní příběhy vybraných jedinců, kteří se kromě bolavých kloubů potýkají s […] Posted in Filmové recenze
  • Kukuška25. května 2005 Kukuška Probíhá druhá světová válka a kdesi při finsko-ruské hranici se náhodně setkají postarší Rus, mladý Fin a hezká Laponka, kteří si navzájem nerozumějí ani slovo. Ale dorozumívat se […] Posted in Filmové recenze
  • Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k...2. července 2020 Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k... Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k filmům Věčný svit neposkvrněné mysli nebo V kůži Johna Malkoviche, spolurežisér a scénárista animáku Anomalisa) ‘I’m Thinking of […] Posted in Krátké aktuality
  • Žena mého muže26. června 2006 Žena mého muže Žena mého muže aneb jeho milenka a můj vztah k mému manželovi a jeho milence. Komorní drama o vztazích v hlavních rolích stárnoucí manželé a prostitutka. Catherine (Fanny Ardant) a […] Posted in Filmové recenze
  • Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let16. července 2019 Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let Ve zdravém těle zdravý duch. Opravdu známé rčení, které má pořád své opodstatnění. Dnešní děti se méně hýbou. Venku tráví také mnohem méně času, než tomu bylo dříve. Hrubá motorika, pohyb, […] Posted in Recenze knih
  • DVDHvězdný prach17. února 2010 DVDHvězdný prach Hvězdný prach je fantasy příběh z magické říše, který stvořil jeden z nejoblíbenějších autorů současnosti Neil Gaiman. A právě tento příběh se v prodeji […] Posted in Recenze

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84720 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51658 KB. | 23.10.2021 - 03:34:32