Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Whitney Houston

Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka.

Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­ví­ce oce­ňo­va­nou uměl­ky­ni všech dob.[1] Celkem zís­ka­la 415 cen, mezi jiný­mi dvě Ceny Emmy, šest Grammy Awards a dva­cet dva American Music Awards. Řadila se ke svě­to­vě nej­lé­pe pro­dá­va­ným uměl­cům s více než 170 mili­ó­nů nahrávek.[2][3] Svoji kari­é­ru odstar­to­va­la v roce 1985, kdy debu­to­va­la epo­nym­ním albem Whitney Houston. Jednalo se o inter­pret­ku, jež ote­vře­la dve­ře do svě­ta hud­by dal­ším afro­a­me­ric­kým uměl­cům a patr­ně také ovliv­ni­la mno­ho svých násle­dov­nic. Během své kari­é­ry se díky cha­risma­tic­ké­mu vystu­po­vá­ní, hla­so­vým dis­po­zi­cím a úspě­chům v hud­bě sta­la legen­dou a pěvec­kou veli­či­nou.

Zemřela 11. úno­ra 2012 z dosud nezná­mé pří­či­ny v Beverly Hilton Hotel kali­forn­ské­ho Beverly Hills.[4]

Kariéra

 

Počátky

Už jako malá zpí­va­la v gospe­lo­vém sbo­ru, kte­rý ved­la její mat­ka Cissy Houston. Jako mla­dist­vá zpí­va­la po nocích v barech, kde si jí vši­ml Clive Davis, její poz­děj­ší pro­du­cent. Zajímavostí je, že se podí­le­la na dopro­vod­ných voká­lech pís­ně I Am Every Woman zpě­vač­ky Chaka Khan, ze kte­ré o pár let poz­dě­ji udě­la­la hit, kte­rý byl vydán na soun­d­trac­ko­vém albu k fil­mu The Bodyguard. Měla také před sebou slib­nou kari­é­ru model­ky a jako jed­na z prv­ních čer­no­šek se také obje­vo­va­la v mod­ním maga­zí­nu Seventeen.

80. léta

Debutovala v roce 1985 albem Whitney Houston, kte­ré se sta­lo nej­pro­dá­va­něj­ším a nej­lep­ším albem téhož roku. Časopis Rolling Stone ho zařa­dil mezi 500 nej­lep­ších alb všech dob. Album obsa­ho­va­lo něko­lik hitů jako How Will I Know, You Give Good Love, The Greatest Love Of All nebo Saving All My Love For You, kte­rá ji vynes­la její prv­ní cenu Grammy. Do dneš­ní doby se alba pro­da­lo 25 mili­o­nů.

Téměř stej­ný úspěch zazna­me­na­lo dru­hé řado­vé album pojme­no­va­né jed­no­du­še Whitney. Toto album bylo prv­ním his­to­ric­kým čís­lem 1 od ženy v ame­ric­kém žeb­říč­ku pro­dej­nos­ti Billboard 200. Na albu byly zahr­nu­ty tako­vé hity jako So Emotional, Didn’t We Almost Have It All, Where Do Broken Hearts Go nebo I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), kte­rý ji vyne­sl v roce 1988 dru­hou cenu Grammy. Zpěvačka v roce 1988 nazpí­va­la ofi­ci­ál­ní hym­nu let­ních olym­pij­ských her v Soulu s názvem One Moment In Time.

90. léta

 

Do deva­de­sá­tých let vstu­po­va­la se tře­tím řado­vým albem s názvem I’m Your Baby Tonight, kde uplat­ni­la popr­vé v šir­ším měřít­ku podo­bu R&B sty­lu. Na albu spo­lu­pra­co­va­ly tako­vé hvězdy jako Babyface, Stevie Wonder nebo Luther Vandross. První dva hity bodo­va­ly v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ním mís­tě a to song I’m Your Baby Tonight a All The Man That I Need. V roce 1991 zpí­va­la na nej­vět­ší ame­ric­ké spor­tov­ní udá­los­ti Superbowlu stát­ní hym­nu.

V roce 1992 dosta­la nabíd­ku hrát ve fil­mu s názvem The Bodyguard. Film se stal celo­svě­to­vým trhá­kem a ji vyne­sl po boku Kevina Costnera do svě­ta fil­mu. Soundtrack obsa­ho­val 6 zpě­vač­či­ných hitů jako I’m Every Woman, I Have Nothing, Run To You, Queen Of The Night, Jesus Loves Me a její nej­slav­něj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší píseň všech dob od ženy I Will Always Love You. Album je nej­pro­dá­va­něj­ším soun­d­trac­kem na svě­tě a nej­pro­dá­va­něj­ším albem od ženy do dneš­ní doby – 44 mili­o­nů pro­da­ných kusů.

Za něj obdr­že­la cel­kem 3 ceny Grammy. Následovalo tur­né, kte­ré se kvů­li vel­ké­mu úspě­chu něko­li­krát muse­lo pro­dlu­žo­vat. Další soun­d­track vychá­zí v roce 1995 k fil­mu Waiting to Exhale, kde hra­je po boku Angely Basset. Nazpívala úvod­ní píseň k fil­mu s názvem Waiting To Exhale (Shoop Shoop) a píseň bodu­je v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ní pozi­ci. Dalšími zpě­vač­ka­mi podí­le­jí­cí­mi se na albu byly Aretha Franklin, Mary J. Blige, Toni Braxton, Brandy a Cece Winans, se kte­rou Whitney na albu nazpí­va­la píseň Count On Me. Všechny zpě­vač­ky poté spo­leč­ně vystou­pi­ly na pře­dá­vá­ní cen Grammy s výbě­rem z téhož alba. Zatím posled­ním soun­d­trac­kem je album k fil­mu Kazatelova žena, kde Whitney hra­je po boku Denzela Washingtona. Velkou část alba tvo­ří gospe­lo­vé pís­ně hlav­ně v jejím podá­ní a také její mat­ky Cissy Houston a gospe­lo­vé legen­dy Shirley Caesar. Album bylo jme­no­va­né jako nej­pro­dá­va­něj­ší gospe­lo­vé album všech dob. Nejznámější hity z alba jsou pís­ně Step by Step, kde voká­ly nazpí­va­la Annie Lennox a bala­da s gospe­lo­vým náde­chem I Believe In You And Me.

Po dlou­hých osmi letech při­šla v roce 1998 s dal­ším řado­vým albem s názvem My Love Is Your Love. Na albu spo­lu­pra­co­va­li uměl­ci jako Wyclef Jean, Lauryn Hill, Missy Elliott nebo Rodney Jerkins.

Úvodním hitem se sta­la píseň My Love Is Your Love, kte­rá se sta­la nej­hra­něj­ší pís­ní roku 1998 v USA. Dalším hitem byl song It’s Not Right But Is Okay, se kte­rým si v roce 1999 odnes­la svou prv­ní cenu Grammy za R’n’B výkon. Píseň Heartbreak Hotel nazpí­va­la spo­leč­ně se zpě­vač­ka­mi Faith Evans a Kelly Price. Na albu si také spo­leč­ně zazpí­va­la duet se zpě­vač­kou Mariah Carey s názvem When You Believe. Na sklon­ku deva­de­sá­tých je při­sti­že­na na havaj­ském letiš­ti s něko­li­ka gra­my mari­hu­a­ny.

2001 – 2008

V roce 2000 je vydá­no dvojal­bum a DVD s nej­vět­ší­mi hity od rych­lých pecek po táh­lé bala­dy, kte­ré jsou zejmé­na její domé­nou. Na albu se nachá­zí i něko­lik nových nahrá­vek, kde mezi nej­zná­měj­ší pat­ří duet s Georgem Michaelem (If I Told You That) a duet s Enriquem Iglesiasem Could I Have The Kiss Forever. Alba se pro­da­lo na 10 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů. V té době zača­la mít pro­blémy s hla­sem a stá­le čas­tě­ji nejsou výjim­kou odří­ká­vá­ní kon­cer­tů a vystou­pe­ní. Stále čas­tě­ji se stá­va­la ter­čem bul­vár­ních plát­ků, kte­ré při­ná­še­ly infor­ma­ce o její dro­go­vé závis­los­ti, rodin­ných pro­blé­mech a fyzic­kých úto­cích z man­že­lo­vy stra­ny a dokon­ce i o jejím náh­lém úmr­tí. Zpěvačka se drže­la a v roce 2001 pode­psa­la nej­draž­ší kon­trakt v hudeb­ní his­to­rii na 100 mili­o­nů dola­rů na nato­če­ní dal­ších 6 nových alb.[zdroj?] Jejím posled­ním řado­vým albem je Just Whitney, kte­ré vyšlo v roce 2002. Snažila se doká­zat, že je vše v pořád­ku, ale na jejím hla­se je to pře­ce jen znát. Na albu se podí­lí Babyface, Missy Elliott, Puff Daddy a také její man­žel Bobby Brown. V úvod­ní pís­ni Whatchulookinat se navez­la do svě­ta bul­vá­ru, kte­rý jí ztě­žo­val život. Vzhledem k její situ­a­ci album neby­lo tak komerč­ně úspěš­né.

V roce 2003 ješ­tě vyda­la vánoč­ní album s názvem One Wish: The Holiday Album a tím na dal­ších dlou­hých 5 let opus­ti­la svět showbusi­nessu. Pochází z křes­ťan­sky ori­en­to­va­né rodi­ny a man­žel­ství bylo pro ni vždy posvát­nou věcí, a tak za jakou­ko­liv cenu si nepři­pouš­tě­la mož­nost roz­vo­du, ale nako­nec se k němu odhod­la­la.

Její mat­kou je gospe­lo­vá zpě­vač­ka, kte­rá zpí­va­la dopro­vod­né voká­ly Elvisu Presleymu a Arethě Franklinové.

Smrt

V sobo­tu 11. úno­ra 2012 byla nale­ze­na bez­vlád­ná v hote­lu Beverly Hilton v Beverly Hills v Kalifornii.[5] Záchranáři se jí sna­ži­li 20 minut oži­vit, v 17:55 míst­ní­ho času (0:55 SEČ) byla pro­hlá­še­na za mrtvou.[5] Okolnosti smr­ti jsou zatím stá­le nezná­mé.

Diskografie

Studiová alba

1985 Whitney Houston

1987 Whitney

1990 I’m Your Baby Tonight

1998 My Love Is Your Love

2002 Just Whitney

2003 One Wish: The Holiday Album

2009 I Look to You

Soundtracky, kom­pi­la­ce a jiné

1992 The Bodyguard: Original Soundtrack Album (Bodyguard)

1995 Až si vydech­nu (Waiting to Exhale)

1996 Kazatelova žena (Preacher’s Wife)

2000 Whitney: The Greatest Hits

2001 Love, Whitney

2007 Ultimate Collection

Filmografie

1984      Gimme a Break!              Rita        „Katie’s College“ (série 3, epi­zo­da 20)

1985      Silver Spoons    sama sebe          (série 3, epi­zo­da ??)

1992      Osobní stráž­ce  Rachel Marron 

1995      Až si vydechnuSavannah Jackson          

1996      Kazatelova žena              Julia Biggs          

1997      Rodgers & Hammerstein’s Cinderella    Fairy Godmother            vytvo­ře­no pro TV (ABC)

2003      Bostonská střed­ní           sama sebe          Cameo Appearance

2004      Nora’s Hair Salon             sama sebe          Cameo Appearance

Reference

1.       1. Whitney Houston bio­gra­phy [onli­ne]. whitneyhouston.com, August 19, 2009, [cit. 2010-11-22]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)

2.       2. Dobuzinskis, Alex.„Whitney Houston, as of 2009, said she was „drug-free“ “, Reuters, September 15, 2009. Ověřeno k January 13, 2010.

3.       3. Whitney Houston Biography [onli­ne]. whitneyhouston.com, [cit. 2010-01-12]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)

4.       4. „Whitney Houston, 48, found dead in Beverly Hills“, February 11, 2012. Ověřeno k February 11, 2012.

5.       5. a b Zemřela Whitney Houston, hvězdě r’n’b bylo 48 let [onli­ne]. Aktuálně.cz, 2012-02-12, [cit. 2012-02-12]. Dostupné onli­ne. 

Jméno člán­ku: Whitney Houston
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 13. 02. 2012, 11:51 UTC
Datum pře­vze­tí: 13. 02. 2012, 12:12 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Whitney_Houston&oldid=8126618
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 8126618


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13203 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55959 KB. | 23.05.2022 - 16:19:36