Kritiky.cz > TV Recenze > Westworld - The Winter Line (S03E02) - A co Maeve? Dokáže se osvobodit ze simulace... simulace... simulace...?

Westworld - The Winter Line (S03E02) - A co Maeve? Dokáže se osvobodit ze simulace... simulace... simulace...?

Maeve

Konečně se nám vrá­ti­la dru­há důle­ži­tá posta­va do svě­ta Westwordu. Tím je Maeve, kte­rá má svůj život, ve kte­rém si zaži­la utr­pe­ní ve 2. svě­to­vé vál­ce. Nic ale není tím, co se zdá, a tak její utr­pe­ní kon­čí a díky tajem­né­mu bohá­či se ocit­ne zno­vu ve svě­tě, ve kte­rém začí­ná bojo­vat pro­ti lid­stvu Dolores.

Druhý díl nám při­ne­sl dal­ší důle­ži­té pojít­ko s před­cho­zí sezó­nou a před­sta­vil dal­ší důle­ži­tý prvek v celém pří­bě­hu nebu­de jenom Dolores, ale i dal­ší důle­ži­tí robo­ti, kte­ří se při­klo­ní buď­to na jed­nu stra­nu (s Dolores) nebo k lid­stvu. Nic není jed­no­znač­né, ale urči­tě to nebu­de tako­vé,  jak se zdá. S Dolores nebo bez, to pros­tě bude zají­ma­vé.

Druhý pří­běh epi­zo­dy je pros­tě jed­no­du­chý. Bernand se vra­cí do Westworldu a zís­ká pomoc od dal­ší­ho „spo­lu­ro­bo­ta“, kte­rý byl Fordem vytvo­řen, aby pomohl jak Berdanda, tak Dolores chrá­nit. Postupně si pár věci vyjas­ni­li a ces­tu­jí tam, kde momen­tál­ně (z před­cho­zí­ho dílu těž­ce poško­ze­ná) boju­je pro­ti lid­stvu Dolores.

Druhý díl se zase pove­dl. Tím, že si hlav­ní tvůr­ci a scé­na­ris­té necha­li dva díly na posa­po­ka­lip­tic­ké před­sta­vo­vá­ní hlav­ní postav, co se s nimi sta­lo a za co budou bojo­vat, tak roze­psa­li důle­ži­tou pře­de­hru, kte­rá v oče­ká­vá­ní dal­ších šes­ti dílů umí naml­stat fanouš­ky.

Dle trai­le­rů se urči­tě dočká­me sou­bo­je Dolores a Maeve, ale to urči­tě nebu­de tím hlav­ním, co nás čeká. Vše důle­ži­té si scé­na­ris­té nechá­va­jí na posled­ní díly, a tak se bude­me těšit, s čím nás pře­kva­pít. Oproti před­cho­zí­mu dílu, je to sice o tro­chu slab­ší 75 %. Ale moje hod­no­ce­ní je ovliv­ně­no hlav­ně tím, že oče­ká­vám jed­nu cool epi­zo­du, kte­rá se uká­že tou nej­lep­ší.

Photo © Home Box Office

Části seriálu:  Westworld


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...