Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 %

WeS02E08

Tak ješ­tě tři díly a bude konec sezó­ny. Po něko­li­ka nud­ných epi­zo­dách v prv­ní polo­vi­ně nám při­nes­li tvůr­ci hod­ně dost dob­rých epi­zod. Epizoda tře­tí od kon­ce nám při­ná­ší pří­běh výtvo­ru indi­á­na, kte­rý ve svě­tě Westworldu při­ná­šel zhou­bu a niče­ní.

Tentokrát nesle­du­je­me pří­běh žád­né z hlav­ních postav. V hodi­no­vém vyprá­vě­ní o indi­á­no­vi se dozví­dá­me hod­ně věcí, kte­ré nám zůsta­ly skry­ty mno­ho před­chá­ze­jí­cích epi­zod.

Chválím sna­hu tvůr­ců něčím ozvlášt­nit celou sezó­nu. Setkat se s nový­mi par­ky a s nový­mi výtvo­ry. Po dvou­e­pi­zod­ní návštěvě par­ku z Japonska má park v indi­án­ské sek­ci dost zají­ma­vé osad­ní­ky.

Jak víme, samot­ní indi­á­ni jsou oprav­du zají­ma­ví a hlav­ní posta­va, kte­rou je indi­án Akecheta (Zahn McClarnon), nám při­ná­ší dal­ší pohled do pra­vi­del par­ku od jeho vzni­ku po jeho zánik. V his­to­ric­kém hodi­no­vém vyprá­vě­ní se dozví­dá­me důle­ži­té oka­mži­ky jeho živo­ta, od jeho prv­ních kro­ků, přes sezná­me­ní s laby­rin­tem (1. sezó­na) a vraž­du Alberta (prv­ní Doloresina hro­mad­ná vraž­da), až po posled­ní oka­mži­ky samot­né­ho Forda.

Více na Kritiky.cz
Kdo se bojí Virginie Woolfové? Film Kdo se bojí Virginie Woolfové? je v současné době v našich kinech promítán v rámci Pro...
Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška Stříbrná puška z roku 1896 představuje zrovna tak perkusní dvouhlavňovou ručnici, ovšem se ...
Nespoutaný Django - 80 % Nový film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států ...
Anon Původem novozélandský režisér Andrew Niccol se před lety předvedl se vší parádou se svým ...
Novinářská konference filmu Tři bratři https://www.youtube.com/watch?v=EZ2lUbRJ3sY...

Po tro­še nudy v něko­li­ka epi­zo­dách je i ten­to díl oprav­du dost dob­rý a při­ná­ší nám hro­ma­du infor­ma­cí, kte­ré hned tak nemů­že­me vstře­bat.

Je to zas kva­lit­ní díl srov­na­tel­ný s před­cho­zím, a to je jenom o jed­né nezná­mé oso­bě, kte­rou jsme potka­li pou­ze v něko­li­ka krát­kých oka­mži­cích.

Přesto je ale pro celou sezó­nu tato epi­zo­da dost důle­ži­tá, a tak hod­no­tím zno­vu vel­mi pozi­tiv­ně..


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce.


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.15. ledna 2020 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]