Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%

Darwinovy ceny

Odejít ze svě­ta a ješ­tě za to zís­kat oce­ně­ní? Tak to se může povést jen těm, kte­ří nepře­ži­li díky své vlast­ní hlouposti. Řeč je o Darwinově ceně, kte­rá se udě­lu­je od roku vznik­la v roce 1994 .za to, že svo­jí smr­tí se samy vyřa­di­li z geno­fon­du lid­stva, aby už nemohl své „hloupé„ geny pře­dat dál.

Druhé vydá­ní spi­so­va­tel­ky Wendy Northcuttové s pod­ná­zvem Odpočítávání kon­ce je i ten­to­krát plné krát­kých pří­bě­hů o netra­dič­ních úmr­tích, kte­ré si lidé při­vo­zu­jí samy svo­jí hloupostí, za což zís­ká­va­jí onu Darwinovu cenu, kte­rá je pojme­no­va­ná po bio­lo­go­vi Charlesovi Darwinovi, pří­ro­do­věd­ci, kte­rý se zabý­val evo­luč­ní bio­lo­gií o pří­rod­ním výbě­rů sil­něj­ších jedin­ců pro život.

Vydělávat na ŽIVObytí dostá­vá úpl­ně nový, tro­chu děsi­vý roz­měr – to je slo­gan k něko­li­ka neši­kov­ných zaměst­nan­cích a domá­cích kuti­lech, kte­rý mají svůj osud zazna­me­na­ný v kni­hách Wendy Northcuttové, ale nejen jich.

Odlehčeným a humor­ným pohle­dem na smrt popi­su­je spi­so­va­tel­ka lid­ské neštěs­tí, kte­ré si svým chyb­ným nelo­gic­ký uva­žo­vá­ním způ­so­bi­li lidi. At‘ už se jed­na­lo o opil­ce, kte­rý se bez pilot­ní­ho prů­ka­zu roz­hod­li taj­ně si vypůj­čit leta­dlo, mla­dou ženu dobí­ha­jí­cí na par­ko­viš­ti auto­bus, či tře­ba osud muže, kte­rý se schvál­ně nechal stře­lit nedo­pal­kem ciga­re­ty. Mezi ty šťast­něj­ší, kte­ří utr­pě­li jen úraz pat­ří napří­klad něko­lik roz­váš­ně­ných pánů, ženu kte­rou po uštknu­tí hadem se doma roz­hod­li mís­to pro­ti­je­du léčit para­ly­zé­rem, či neho­du muže kte­rý si po ode­brá­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu udě­lal moto­ri­zo­va­nou baro­vou sto­lič­ku, kte­rá ale měla jeden men­ší nedo­sta­tek, neu­mě­la zatá­čet!

A mož­nost zís­kat Darwinovu cenu se nevy­hnul ani autor­ce kni­hy, když spadla u sebe doma do díry v pod­la­ze, kte­rou kam chtě­la nain­sta­lo­vat vět­rák, ale naštěs­tí z toho byla jen zlo­me­ná noha.

O Darwinově ceně jsem se popr­vé dozvě­dě­la až pro­střed­nic­tvím stej­no­jmen­né­ho fil­mu, kde bylo těch absurd­ních pří­bě­hů jen pár na roz­díl od této kni­hy. Knihu je čti­vá, zábav­ná, tragi­ko­mic­ká, pouč­ná, když jsem si říka­la, že může být v živo­tě i pod­stat­ně hůř, sak­ra hůř. Knize kte­rá i když je celá jen o smr­ti, krom vědec­kých poznat­ků  napří­klad o hadím jedu či vzni­ku rako­vi­ny a viru HIV, kte­rý to zají­ma­vě zpes­t­řu­jí, bych pře­ci jen vytkla, že je cel­kem dost pří­bě­hů až moc struč­ných, někte­rých i neo­vě­ře­ných. Myslím, že pokud sbí­rá autor­ka zají­ma­vé pří­spěv­ky z celé­ho svě­ta a kdy jí při­spí­va­jí navíc záchra­ná­ři, hasi­či a tudíž nemá nou­zi o nové pří­pa­dy, tak by měla více vybí­rat a dávat jen ty ově­ře­né. Neuškodilo by ani více popi­su, kte­rý by to víc nastí­nil a dalo i vět­ší hloub­ku i atmo­sfé­ru děje.

Co na závěr? Lidská hloupost je neko­neč­ná a dal­ší pokra­čo­vá­ní na sebe nene­chá asi dlou­ho čekat.

Kniha lze objed­nat zde : http://www.albatrosmedia.cz/darwinovy-ceny-odpocitavani-konce.html

Hodnocení : 60%

Autor : Wendy Nothcuttová

Kniha : Darwinovy ceny - Odpočítávání kon­ce

Datum vydá­ní : 20.2 2017

Nakladatelství : XYZ

280 stran, 145 + 205 mm


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Cestovat po světe zadarmo? Ano, jde to!10. května 2017 Cestovat po světe zadarmo? Ano, jde to! Cestovat po světě, poznávat bohaté a úspěšné lidi a přitom spát v luxusních vilách, drahých hotelích a to vše zadarmo? Tak přesně takový byl plán Stanislava Gálika i moje důvody proč jsem […]
  • Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka3. dubna 2019 Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka Pacifická hřebenovka je turistická hřebenovka ve Spojených státech, která je dlouhá 4286 kilometrů a patří mezi nejtěžší turistickou trasu na světě. Ročně se na ní vydá zhruba 3000 lidí, a […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Kniha Milovaný vůdce 90%21. ledna 2017 Kniha Milovaný vůdce 90% Kniha je o politickém zákulisí v Severní Koreji, který je svým nastoleným totalitním systémem, kde se nedodržuje nic, krom povinné úcty k milovanému vůdci, kterým je Kim Čong-un známý […]
  • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […]
  • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
  • Recenze knihy: Botanicum3. června 2018 Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autorek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na přebalu se dočtete, že se jedná o muzeum, které má […]
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […]