Kritiky.cz > TV Recenze > Welcome to Torchwood

Welcome to Torchwood

Zemanta Related Posts Thumbnail

Čím víc mě postup­ně roz­či­lo­va­lo, jak Steven Moffat prz­ní nové­ho Doctora Who, tím víc jsem se na začát­ku let­ních prázd­nin začí­nal těšit na nový Torchwood Russella T Daviese. Pravda, pře­ne­se­ní welšské­ho under­ground sci-fi týmu do reá­lií seve­ro­a­me­ric­ké tele­viz­ní pro­duk­ce samo o sobě vyvo­la­lo hned něko­lik stra­šá­ků, vidět ale kapi­tá­na Jacka v akci popr­vé po dvou letech, na to se pře­ce nejde netě­šit.

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz


Aktuálně ame­ric­ká Starz, na kte­ré nový Torchwood s podti­tu­lem Miracle Day běží, odvy­sí­la­la již čty­ři jeho epi­zo­dy (zatím­co BBC One jen 3, pro­to­že je o týden poza­du (!!!)). Po zhléd­nu­tí epi­zo­dy prv­ní - respek­ti­ve epi­zod prv­ních dvou, jsem sice cítil jakési uspo­ko­je­ní, že se Torchwood vrá­til na scé­nu, že má poměr­ně solid­ní pří­běh a koneč­ně i pořád­ný roz­po­čet, kte­rý je na něm i dost dob­ře vidět, nad obě­ma těmi­to díly se však vzná­še­lo něko­lik nemi­lých ALE, kte­ré mi nedo­vo­lo­va­ly si nový Torchwood vychut­nat napl­no.

Skutečně uží­vat jsem si tak Miracle Day začal až od jeho epi­zo­dy tře­tí, kte­rá mi doda­la jakousi nadě­ji, že jed­not­li­vé epi­zo­dy celé nové řady budou mít vze­stup­nou kva­li­ta­tiv­ní ten­den­ci. Tuhle hypo­té­zu mi pak doko­na­le potvr­dil i díl čtvr­tý, kte­rý celou sérii pový­šil na dal­ší level. Zde je něko­lik důvo­dů, proč:


Zatímco prv­ní dvě epi­zo­dy jsme sle­do­va­li postup­ný team up nové­ho neo­fi­ci­ál­ní­ho Torchwoodu a v epi­zo­dě tře­tí celý ten­to tým popr­vé pra­cu­je spo­leč­ně, epi­zo­da čtvr­tá koneč­ně navra­cí i onen důle­ži­tý prvek, co to být v Torchwoodu vlast­ně obná­ší - tedy být napros­tá lama. Co ale potě­ší nej­víc, návrat kla­sic­ké­ho tor­chwo­od­ské­ho lamer­ství se odrá­ží nejen na dvou hlav­ních původ­ních posta­vách, ale i na jejich nových dvou ame­ric­kých kole­zích (drs­ný agent CIA se seši­tým srd­cem a prav­dě­po­dob­ně pou­ze jed­nou funkč­ní plí­cí vyběh­ne 33 pater scho­dů, aby sti­hl udě­lat ced­ník z nájem­né­ho zabi­já­ka, půl vte­ři­ny před tím, než by onen zabi­ják pro­zra­dil, pro koho pra­cu­je a kdo je tedy hlav­ním padou­chem celé série).
Další úspěch nej­no­věj­ší epi­zo­dy spo­čí­vá i v tom, že její ved­lej­ší dějo­vé linie nejen že byly pou­ta­vé a zají­ma­vé (což ony vět­ši­nou jsou, v tom by nebyl pro­blém), ale ten­to­krát se je poda­ři­lo i více stme­lit a pro­vá­zat jed­nu s dru­hou, aby tak hlav­ní tým měl více pro­sto­ru na své lamo­vá­ní.


Pokud se tedy bude sku­teč­ně celá série Miracle Day tak­to kva­li­ta­tiv­ně stup­ňo­vat, čeká nás v budouc­nu ješ­tě šest veli­ce zají­ma­vých epi­zod. Takže až se na kon­ci srp­na vrá­tí Moffat s dru­hou půl­kou šes­té řady Doctora Who, aby to vůbec ješ­tě něko­ho zají­ma­lo...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %6. července 2017 Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 % Čím završit 10. sezonu novodobého Pána času? Asi tím, že zase zachrání svět a ztratí svoji pobočnici. S novou pobočnicí Bill zažil pouze 12 dílů, než se z ní stala znovu, jako z předchozí […]
  • Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu21. prosince 2018 Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Recenze: Taboo3. srpna 2017 Recenze: Taboo  Tom Hardy spojil síly s tvůrcem úspěšného (a kvalitního) seriálu Peaky Blinders a jako spoluscénárista nám servíruje depresivní podívanou z Londýna 19. století.    Taboo […]
  • Novinka mezi seriály: Uncle Buck15. července 2016 Novinka mezi seriály: Uncle Buck Nový seriál je prakticky předělávkou stejnojmenného filmu z roku 1989. Asi i proto si seriál nezískal přízeň diváků, ani kritiků. Než jsem stihla tento článek vydat, stanice ABC tento […]
  • RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)6. února 2019 RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)    Po zimním spánku se Živí mrtví probouzí k životu a epizodou Adaptation, které jsme se dočkali o týden dřív než bylo plánováno, se dozvídáme, jak se přeživší hrdinové budou dál vypořádat […]
  • RECENZE: Bodyguard1. února 2019 RECENZE: Bodyguard  BBC nám minulý rok naservírovala jeden nenápadný hit. Minisérie Bodyguard, ve které se v hlavní roli objevil Richard Madden, kterého většina z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trůny. Já […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl24. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží s třetí sérií ke svému závěru, avšak tentokrát to bylo osmé kolo. Jako první nastoupil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle diváků nejlepší, avšak […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […]
  • Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %26. června 2018 Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 % Budeme zase čekat pár let na pokračování? Asi jo… Poslední, desátá, epizoda měla včera premiéru. Přinesla nám zase vyvrcholení celého příběhu s nástinem, co se asi bude dít v následující […]