Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > WATCHMEN - Vyzuálno-filozofické obžerstvo

WATCHMEN - Vyzuálno-filozofické obžerstvo

Ako dopa­dol film podľa „nezfil­mo­va­teľ­né­ho“ komik­su? Dostál Snyder svo­jim sľu­bom a navždy zme­ní tvár komik­so­vých adap­tá­cii, ale­bo sa nám risu­je nový Dardevil? No a poda­ri­lo sa im dej zjed­no­du­šiť tak aby sme mu rozu­me­li aj bez znal­sti komik­su??...

Ako dopa­dol film podľa „nezfil­mo­va­teľ­né­ho“ komik­su? Dostál Snyder svo­jim sľu­bom a navždy zme­ní tvár komik­so­vých adap­tá­cii, ale­bo sa nám risu­je nový Dardevil? No a poda­ri­lo sa im dej zjed­no­du­šiť tak aby sme mu rozu­me­li aj bez znal­sti komik­su??...
    V prvom rade musím dodať, že par­trím k ľuďom, kto­rý radi cho­dia na komik­so­vé fil­my, no veľ­mi komiksy nečí­tajú. Watchmen som si však po zhli­a­d­nu­tí fil­mu z rados­ťou pre­čí­tal. Zack Snyder doka­zu­je, že doká­že točiť nie­len pek­né obráz­ky (a že ich tu je požeh­na­ne), ale že je aj výbor­ným roz­právčom. Zručne Vás pre­ve­die prí­be­hom, no musí­te mu veno­vať plnú pozor­nosť. Watchmen sú jed­no­du­cho fil­mom pre nároč­né­ho divá­ka, kto­rý sa nebo­jí v kine zapo­jiť aj mozog.
    Príbeh odštar­tu­je vraž­dou Komedianta,  po kto­ré­ho vra­ho­vi pát­ra posled­ný člen Watchmen-ov, Rorsarch. Postupne oslo­vu­je všet­kých svo­jich niekdaj­ších kole­gov s tým, že niek­to tu zabí­ja stráž­cov. Takto na scé­nu pri­chá­d­za­jú ďal­šie posta­vy, Hodvábny prí­zrak, Sova, Ozymandias, a jedi­ný člen jed­not­ky z nad­pri­rod­ze­ný­mi schop­nos­ťa­mi Dr. Manhattan.
    Ako nie je pri komik­so­vých fil­moch zvy­kom dej prí­be­hu sa posúva dopre­du najmä Rorsarchovým pát­ra­ním, a fla­shbackmi do minu­los­ti, čím sa dozve­dá­me o minu­los­ti super­hr­di­nov, aby sme moh­li chá­pať ich sprá­va­nie. Osud a pohn­út­ky kaž­dé­ho z tých­to šiestich sú roz­pitva­né do najmen­ších podrob­nos­tí. Najviac sa však Snyder venu­je osu­du Komedianta, kto­rý je zaple­te­ní do celé­ho prí­be­hu oveľa viac ako kaž­dý ostat­ný.
    Spletitý dej však nemu­sí vyho­vo­vať kaž­dé­mu divá­ko­vi. Filmu by sa dalo vytkn­úť, že prí­liš mys­lí na to, že divák vstre­bá­va kaž­dé jed­no slo­vo. Samozrejme to je dob­ré pre nároč­né­ho divá­ka, ale tee­nager, kt. si pri­šiel vychut­nať akciu bude skla­ma­ný.
    Akčné scé­ny cel­ko­vo tvo­ria oveľa men­šiu čas deja ako by hocik­to oča­ká­val. Je ich v prí­be­hu tak pres­ne aku­rát, čím vôbec neka­zia atmo­sfé­ru, no záro­veň pomá­hajp dej posúvať dopre­du. No a okrem toho všet­ké­ho je na ne pro­s­te radosť poze­rať. Naposledy som videl tak­to vybr­ú­se­né a vizu­ál­ne doko­na­lé akč­né sek­ven­cie asi pri 300, čím sa film radí k tomu naj­lep­ši­e­mu čo tu vznik­lo. Tieto pasá­že sú zruč­né a značne bru­tál­ne, všet­ko má však svoj zámer a reži­sér to z bru­ta­li­tov nepr­háňa. Múdro sa nene­chal strh­n­úť krva­vos­ťou, skôr sa sústre­dil na ich poe­tic­kosť a tak pri­po­mí­najú balet.
    Obsadenie obsta­ra­li pre­važ­ne nezná­me tvá­re, čo je len dob­re, lebo si ich bude­te doko­na­le sto­tož­ňo­vať. Neznámy však nerov­ná sa zlý a teda ako všet­ko v tom­to fil­me, pri­em­ne prekva­pia.
    Keďže som sa dote­raz veno­val pre­važ­ne herec­kým výko­nom, nastal čas aj na tech­nic­ké kate­gó­rie. Netradičné je pou­zi­ťie hud­by. Režisér vyu­ží­va sklad­by (väč­ši­nu noto­ric­ky zná­me) ako The Time They are Changin“ od Boba Dylana či Unforgettable. Druhá meno­va­ná je zasa­de­ná abso­l­út­ne pro­ti prúdu. Je ňou totiž pod­far­be­ná dras­tic­ká bit­ka Komedianta. Podobných pro­ti­pó­lov tu môž­me nájsť viac.
    Kamera je úmy­sel­ne pod­far­be­ná komik­so­vos­ti (podob­ne ako pri 300 niek­to­ré zábe­ry ver­ne kopí­rujú tie z komik­su), no záro­veň je výrazná a doká­že vti­ahnuť do deja. jej úlo­hu v prí­be­hu pod­fa­bujú tech­nic­ké hrač­ky ako spo­ma­le­nie a zrých­le­nie obra­zu, či sní­ma­nie z netra­dič­ných uhlov.
    Watchmen nie­je sú kla­sic­kým komik­so­vým fil­mom. Je pre nich nie­čo ako Matrix pre žáner sci-fi. Využíva zau­ží­va­né pro­stried­ky a kom­bi­nu­je ich z nový­mi prv­ka­mi. Nieje to ani akč­ný film ako sa uvá­d­za. Je to skôr drá­ma z akč­ný­mi scé­na­mi. Celí jadro fil­mu sa totiž sústre­dí na roz­ho­vo­ry a filo­zo­fav­nie. Watchmen sú pro­s­te iný. Keď však pris­t­úpi­te na ich štýl, bude­te sa skve­le baviť.
    A ako dopa­dol ten film podľa nezfil­mo­va­teľ­né­ho komik­su? Výborne...
 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86123 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56167 KB. | 26.05.2022 - 05:57:56