Kritiky.cz > Recenze her > Watch Dogs 2 - 70 %

Watch Dogs 2 - 70 %

vlcsnap 2017 06 18 18h52m46s226

Pro Xbox live prá­vě vyšel prv­ní díl série Watch Dogs zdar­ma, tedy pou­ze pro čle­ny, kte­ří si pla­tí účet Gold. Recenzuji ale pokra­čo­vá­ní, dru­hý díl, kte­rý má pokro­čit v hac­ker­ské simu­la­ci ve měs­tě San Francisco.

V prv­ním díle to byl běloch, za kte­ré­ho jste moh­li hrát. Druhý díl je mul­ti­kul­tur­ní, a tak hra­je­te za člo­vě­ka čer­né rasy. Mladý čer­noch Marcus Holloway je naver­bován do mla­dé­ho hac­ker­ské­ho týmu DedSec, kde kaž­dý člo­věk má svoji úchyl­ku a je svým způ­so­bem hod­ně zvlášt­ní.

Nebojujete pro­ti jed­not­li­vé­mu pro­tiv­ní­ko­vi, ale pro­ti růz­ným sek­tám, sku­pi­nám a gan­gům, samo­zřej­mě i pro­ti FBI. Ničíte počí­ta­če, kra­de­te data a při­ro­ze­ně si dává­te pozor, aby vás během akce neod­ha­li­li a násled­ně neza­bi­li.

Nejlepším pří­stu­pem je Stealth akce, pro­to­že vaše počí­ta­čo­vé alter ego nemá tuhý koří­nek, sta­čí jed­na kul­ka, potom dru­há a smrt čeká.

Vždy si může­te vybrat mezi růz­ný­mi cesta­mi, jak spl­nit úko­ly, kterou zakázku vyří­dit dří­ve a kterou poz­dě­ji. Během hra­ní sbí­rá­te body a těmi může­te svo­ji posta­vu vylep­šo­vat, hlav­ně v hac­ko­vá­ni, aby byl prů­chod hrou čím dál snaz­ší.

Dialogy mezi přá­te­li a hac­ker­ský­mi part­ne­ry jsou vel­mi jed­no­du­ché, a je u nich vidět, že si scé­náris­té neda­li až tak moc práce, aby vytvo­ři­li tro­chu smys­lu­pl­ný pří­běh. Hackeři si mezi sebou vysvět­lují zákla­dy hac­ko­vá­ní. Proč? Niči­te­lé soft­wa­ru počí­ta­čů pře­ci tyhle věci zna­jí.

Město San Francisko je vytvo­ře­né moc dob­ře, ale tvůr­ci si neda­li moc zále­žet na opti­ma­li­zaci, a tak si hrá­či nemů­žou pro­stře­dí měs­ta vychut­nat na opti­mál­ním PC, tak jako napří­klad v GTA. Každá čtvrť je ale jiná, a tak uži­je­te hod­ně změn v pro­stře­dí.

Každou kři­žo­vatku, elek­trickou roz­vodnu dokon­ce i kanál lze hac­ko­vat, a tak při útě­ku, nebo tře­ba při obra­ně může­te změ­nit vlast­nos­ti hacknu­té věci. Je více mož­nos­tí, jak zada­ný před­mět změ­nit, a tak lze nara­fi­čit pas­ti na pro­tiv­ní­ky růz­ný­mi způ­so­by.

Nejste na to ale sám. Pomo­cí dro­nu, vozít­ka na dál­ko­vé ovlá­dá­ní a samo­zřej­mě snad­no hacknu­tých kamer si může­te oko­lí dosta­teč­ně pro­hlédnout, abys­te měli jas­no, kde na vás co a kdo čeká, a moh­li naplá­no­vat postup, jak se vyhnout nebez­pe­čí, a když to jinak nejde, tak pros­tě něko­ho zabít ste­alth při­blí­že­ním.

Mimo úko­ly může­te ve měs­tě i žít, jez­dit s „Uberem“, objed­ná­vat si taxi a tře­ba si kupo­vat i potřeb­né apli­ka­ce.

Oproti kon­ku­ren­ci, jak Far Cry, tak GTA, je to hra, kte­rá je tepr­ve u dru­hého dílu. Nic nové­ho nepři­ná­ší, jde spí­še novým smě­rem, kte­rý je sice moder­ní a plný počí­ta­čů, ale dle mého názo­ru to bude postup­ně sle­pá ulič­ka, kte­rá nebu­de dělat vel­kou slá­vu v her­ním svě­tě.

Samozřejmě, že se tvůr­ci z Ubisoftu sna­ží, aby jejich nová hra a její pokra­čo­vá­ní měla stá­le co nabíd­nout, ale, opro­ti kon­ku­ren­ci, téma hac­ko­vá­ní tolik netáh­ne, jak by si tvůr­ci přá­li.

Asi pro­to, že porov­ná­vám hru s její kon­ku­rencí, hod­no­tím pou­ze 70 %. Možná, že jsem čekal tro­chu více, ale bohu­žel mě svět a mož­nos­ti, co dělat během vol­né chví­le, kdy nedě­lám úko­ly pří­bě­hu, tolik neza­u­jaly. A ani gra­fic­ké orgie to nejsou. Oproti kon­ku­ren­ci je pros­tě potře­ba nasta­vit men­ší detai­ly, aby šla hra obstoj­ně. Moji gra­fic­kou kar­tu hra dokon­ce ani nezná. Přes­to­že je lep­ší než mini­mál­ní spe­ci­fi­ka­ce, tak mi při kaž­dém star­tu hlá­sí, že moje NVidia je nepod­po­ro­va­ná a hor­ší než mini­mál­ní sesta­va.

Já si oprav­du rad­ši zahra­ji věci z pří­ro­dy (Far Cry), z více zábav­né­ho měs­ta (GTA V) a i z fan­tasy svě­ta (Zaklínač), než stá­le se opa­ku­jí­cí hac­ker­ské pro­stře­dí, i když s růz­ný­mi obmě­na­mi, a tak se člo­věk ale­spoň nedo­sta­ne do ruti­ny (jako v Maffi 3). Proto jsem do kon­ce hry nevy­dr­žel, tak jako u kon­ku­ren­ce.

Hru si může­te kou­pit na Key4You za 899 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […]
  • Tumblestone20. července 2016 Tumblestone Přes Games with Gold jsme si nyní mohli stáhnout jako zlatí členové zdarma hru Tumblestone. Hra při prvním pohledu vypadala jako laciný a né moc lákavý kousek, ale opak je pravdou. […]
  • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]
  • Farming Simulator 17 - 90 %20. listopadu 2016 Farming Simulator 17 - 90 % Tak vyšel znovu Farming simulátor. Přináší opět po dvou letech farmaření v přírodě. Jezdění traktorů, kombajnů a mnoho dalších aut, které potřebujete pro správnou správu svých malých […]
  • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […]
  • Transport Fever - 95 %20. listopadu 2016 Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? Hra Transport Fever je přesně ta pravá. Před několika lety vyšla hra Train Fever. Hra, které […]
  • LEGO Star Wars: The Complete Saga17. května 2017 LEGO Star Wars: The Complete Saga Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 31/05. https://youtu.be/a446Mug8Wa4
  • Lara Croft and the Temple of Osiris17. května 2017 Lara Croft and the Temple of Osiris Hra zdarma pro Xbox One v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 15/06. https://youtu.be/gc0L1n1TP7g
  • Destiny20. července 2016 Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná se velké peníze vynaložené na hru, ale né vždy se hra povede podle plánu a tak po grafické […]
  • Batman: Arkham Knight (PC)30. června 2015 Batman: Arkham Knight (PC) Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové konzole. Nebudu recenzovat nového Batman pro nové konzole. Hezky si napíšu kritiku Batmana pro PC. Tak jsem si jej koupil, levně. […]