Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Watch Dogs 2 - 70 %

Watch Dogs 2 - 70 %

vlcsnap 2017 06 18 18h52m46s226

Pro Xbox live prá­vě vyšel prv­ní díl série Watch Dogs zdar­ma, tedy pou­ze pro čle­ny, kte­ří si pla­tí účet Gold. Recenzuji ale pokra­čo­vá­ní, dru­hý díl, kte­rý má pokro­čit v hac­ker­ské simu­la­ci ve měs­tě San Francisco.

V prv­ním díle to byl běloch, za kte­ré­ho jste moh­li hrát. Druhý díl je mul­ti­kul­tur­ní, a tak hra­je­te za člo­vě­ka čer­né rasy. Mladý čer­noch Marcus Holloway je naver­bován do mla­dé­ho hac­ker­ské­ho týmu DedSec, kde kaž­dý člo­věk má svoji úchyl­ku a je svým způ­so­bem hod­ně zvlášt­ní.

Nebojujete pro­ti jed­not­li­vé­mu pro­tiv­ní­ko­vi, ale pro­ti růz­ným sek­tám, sku­pi­nám a gan­gům, samo­zřej­mě i pro­ti FBI. Ničíte počí­ta­če, kra­de­te data a při­ro­ze­ně si dává­te pozor, aby vás během akce neod­ha­li­li a násled­ně neza­bi­li.

Nejlepším pří­stu­pem je Stealth akce, pro­to­že vaše počí­ta­čo­vé alter ego nemá tuhý koří­nek, sta­čí jed­na kul­ka, potom dru­há a smrt čeká.

Vždy si může­te vybrat mezi růz­ný­mi cesta­mi, jak spl­nit úko­ly, kterou zakázku vyří­dit dří­ve a kterou poz­dě­ji. Během hra­ní sbí­rá­te body a těmi může­te svo­ji posta­vu vylep­šo­vat, hlav­ně v hac­ko­vá­ni, aby byl prů­chod hrou čím dál snaz­ší.

Dialogy mezi přá­te­li a hac­ker­ský­mi part­ne­ry jsou vel­mi jed­no­du­ché, a je u nich vidět, že si scé­náris­té neda­li až tak moc práce, aby vytvo­ři­li tro­chu smys­lu­pl­ný pří­běh. Hackeři si mezi sebou vysvět­lují zákla­dy hac­ko­vá­ní. Proč? Niči­te­lé soft­wa­ru počí­ta­čů pře­ci tyhle věci zna­jí.

Město San Francisko je vytvo­ře­né moc dob­ře, ale tvůr­ci si neda­li moc zále­žet na opti­ma­li­zaci, a tak si hrá­či nemů­žou pro­stře­dí měs­ta vychut­nat na opti­mál­ním PC, tak jako napří­klad v GTA. Každá čtvrť je ale jiná, a tak uži­je­te hod­ně změn v pro­stře­dí.

Každou kři­žo­vatku, elek­trickou roz­vodnu dokon­ce i kanál lze hac­ko­vat, a tak při útě­ku, nebo tře­ba při obra­ně může­te změ­nit vlast­nos­ti hacknu­té věci. Je více mož­nos­tí, jak zada­ný před­mět změ­nit, a tak lze nara­fi­čit pas­ti na pro­tiv­ní­ky růz­ný­mi způ­so­by.

Nejste na to ale sám. Pomo­cí dro­nu, vozít­ka na dál­ko­vé ovlá­dá­ní a samo­zřej­mě snad­no hacknu­tých kamer si může­te oko­lí dosta­teč­ně pro­hlédnout, abys­te měli jas­no, kde na vás co a kdo čeká, a moh­li naplá­no­vat postup, jak se vyhnout nebez­pe­čí, a když to jinak nejde, tak pros­tě něko­ho zabít ste­alth při­blí­že­ním.

Mimo úko­ly může­te ve měs­tě i žít, jez­dit s „Uberem“, objed­ná­vat si taxi a tře­ba si kupo­vat i potřeb­né apli­ka­ce.

Oproti kon­ku­ren­ci, jak Far Cry, tak GTA, je to hra, kte­rá je tepr­ve u dru­hého dílu. Nic nové­ho nepři­ná­ší, jde spí­še novým smě­rem, kte­rý je sice moder­ní a plný počí­ta­čů, ale dle mého názo­ru to bude postup­ně sle­pá ulič­ka, kte­rá nebu­de dělat vel­kou slá­vu v her­ním svě­tě.

Samozřejmě, že se tvůr­ci z Ubisoftu sna­ží, aby jejich nová hra a její pokra­čo­vá­ní měla stá­le co nabíd­nout, ale, opro­ti kon­ku­ren­ci, téma hac­ko­vá­ní tolik netáh­ne, jak by si tvůr­ci přá­li.

Asi pro­to, že porov­ná­vám hru s její kon­ku­rencí, hod­no­tím pou­ze 70 %. Možná, že jsem čekal tro­chu více, ale bohu­žel mě svět a mož­nos­ti, co dělat během vol­né chví­le, kdy nedě­lám úko­ly pří­bě­hu, tolik neza­u­jaly. A ani gra­fic­ké orgie to nejsou. Oproti kon­ku­ren­ci je pros­tě potře­ba nasta­vit men­ší detai­ly, aby šla hra obstoj­ně. Moji gra­fic­kou kar­tu hra dokon­ce ani nezná. Přes­to­že je lep­ší než mini­mál­ní spe­ci­fi­ka­ce, tak mi při kaž­dém star­tu hlá­sí, že moje NVidia je nepod­po­ro­va­ná a hor­ší než mini­mál­ní sesta­va.

Já si oprav­du rad­ši zahra­ji věci z pří­ro­dy (Far Cry), z více zábav­né­ho měs­ta (GTA V) a i z fan­tasy svě­ta (Zaklínač), než stá­le se opa­ku­jí­cí hac­ker­ské pro­stře­dí, i když s růz­ný­mi obmě­na­mi, a tak se člo­věk ale­spoň nedo­sta­ne do ruti­ny (jako v Maffi 3). Proto jsem do kon­ce hry nevy­dr­žel, tak jako u kon­ku­ren­ce.

Hru si může­te kou­pit na Key4You za 899 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53242 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53419 KB. | 21.09.2021 - 16:49:01