Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Warcraft 3

Warcraft 3

Warcraft je skvě­lá real­ti­me fan­ta­sy stra­te­gie, kte­rá se (jak jis­tě pozná­te pod­le názvu) dočka­la své­ho již tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní. Hra nás opět při­vá­dí do nád­her­né kra­ji­ny, kde se ode­hrá­va­jí boje mezi orky a lid­mi, do nichž se zapo­ju­jí i jiné náro­dy (trpas­lí­ci, elfo­vé, skřít­ci,...). Warcraft roz­pra­co­vá­vá dále to, co jeho star­ší brat­ří­ček pou­ze let­mo nazna­čil - totiž prv­ky RPG. V této hře jsou pří­tom­ny posta­vy hrdi­nů (princ Arthas, kou­zel­ni­ce Jaina, ork Thrall,....), za kte­ré bude­te v prů­bě­hu hry postup­ně hrát. Postavy hrdi­nů sbí­ra­jí zku­še­nos­ti, postu­pu­jí na dal­ší leve­ly a dokon­ce mohou i sebrat růz­né před­mě­ty (kou­zel­né prs­te­ny, svit­ky,....). Nebojte se však, že se hra „zvrh­ne“ v čis­té RPG (ač ten­to žánr milu­ji), nadá­le se jed­ná o stra­te­gii, kte­rá je prv­ky RPG jen oko­ře­ně­na. Tvůrci sice sli­bo­va­li vět­ší posí­le­ní RPG tvá­ře, ale nako­nec je to tak­to mož­ná lep­ší. Ono kom­bi­no­vat dva žán­ry v jeden nemu­sí vždy být úpl­ně OK.
Warcraft III: Reign of Chaos
Ve hře také při­by­ly nové rasy, a to: Temní elfo­vé a Nemrtví. Právě nemrt­ví jsou původ­ci veš­ke­ré neple­chy, kte­rá vstou­pi­la na svět Warcraftu, jejich inva­ze postu­pu­je poma­lu, ale peč­li­vě. Velmi na hře oce­ňu­ji, že v prů­bě­hu kam­pa­ně bude­te hrát postup­ně za všech­ny rasy. Čili, začí­ná­te jako orkský veli­tel Thrall, pokra­ču­je­te jako pyš­ný lid­ský princ Arthas, dále bude­te hrát za nemrt­vé, pak za orky a svo­ji kam­paň ukon­čí­te jako veli­tel Temných elfů. Každá mise per­fekt­ně zapa­dá do cel­ko­vé­ho pří­bě­hu a udr­žu­je vás v napě­tí jak to bude dál. Přikloní se princ Arthas k tem­no­tě či ne? Uposlechnou lid­ské náro­dy tajem­né­ho pro­ro­ka? To vše se dozví­te, pokud se do hry pus­tí­te a dohra­je­te ji, což není zase až tako­vý pro­blém. Mně osob­ně děla­la vel­ké obtí­že jen jed­na mise, kte­rá se nachá­zí zhru­ba upro­střed hry, jed­ná se o posled­ní misi kam­pa­ně za nemrt­vé, ale nako­nec jsem si s ní pře­ci jen pora­dil.
Warcraft III: Reign of Chaos
Grafika hry je krás­ná, leč ani­ma­ce a design posta­vi­ček se mi z počát­ku moc nelí­bi­ly. Vše je v pohy­bu. Ptáci léta­jí, voda teče (po kame­ni ská­če:-)), pros­tě nád­he­ra. Dalším vel­kým plu­sem je to, že hra byla KOMPLEKTNĚ pře­lo­že­na do češ­ti­ny a tvůr­ci i dabé­ři se vskut­ku vyzna­me­na­li! Když k tomu při­poč­te­me úžas­né ani­ma­ce, hud­bu, ješ­tě jed­nou zopa­ku­ji skvě­lý pří­běh a navíc závě­reč­né vtip­né kre­di­ty, tak by se mož­ná jed­na­lo o jed­nu z nej­lep­ších her všech dob. Vše má ale své zápor­né strán­ky, podí­vej­me se na ně.
1) není mož­no vybrat více než 12 jed­no­tek najed­nou! To je v pří­pa­dě maso­vých úto­ků doce­la vel­ká nevý­ho­da!
2) pohled kame­ry je někdy k zeší­le­ní, lze sice udě­lat malý zoom, ale stej­ně mi ten pohled moc nevy­ho­vo­val, je poměr­ně blíz­ko země a já si mys­lím, že pro tako­vé­to hry je vhod­něj­ší mož­nost nasta­ve­ní pohle­du z „pta­čí per­spek­ti­vy“ kvů­li vět­ší pře­hled­nos­ti.
Navzdory výše jme­no­va­ným nedo­stat­kům je hra však ukáz­kou dob­ře, ba výbor­ně odve­de­né prá­ce.
Hodnocení: 90%.
Warcraft III: Reign of Chaos


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […]