Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > War

War

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se popr­vé zača­lo mlu­vit o tom, že se v jed­nom fil­mu setká Jason Statham a Jet Li, fanouš­ci akce omdlé­va­li rados­tí a snad ani nad­še­ním nespa­li. Však z ang­lic­ké­ho drs­ňá­ka Stathama se za pár let sta­la jed­na z nej­na­děj­něj­ších akč­ních hvězd a Jet Li je bez pře­há­ně­ní legen­da. Logicky tak nadě­je v jejich spo­leč­ný film vyšpl­ha­ly do neu­vě­ři­tel­ných výšin a kaž­dý od War čekal něco, co jsme ješ­tě neza­ži­li.A to je prá­vě to, co War podrá­ží nohy. War není špat­ná, je prů­měr­ná, ale jeli­kož oče­ká­vá­ní byla vyso­ká, vět­ši­na lidí musí být z fil­mu záko­ni­tě zkla­ma­ná. A není divu. Potenciál obou bor­ců je trestu­hod­ně nevy­u­ži­tý. Tohle nemě­lo být žád­né „béč­ko“, tohle měla být řád­ná „áčko­vá“ akce. A ono prd. Člověk má chuť na hum­ra a dosta­ne mís­to toho rybí prs­ty. Není tak divu, že po zhléd­nu­tí fil­mu se obje­ví hlav­ně pachuť zkla­má­ní.

Prvním nedo­stat­kem je pří­běh. Problémem War není, že by děj byl pří­liš jed­no­du­chý, scé­nář se sna­ží pře­kva­po­vat, ale mož­ná až zby­teč­ně moc. Hází jed­nu zra­du za dru­hou, člo­věk se někdy ztrá­cí v tom, co se vlast­ně děje a navíc finál­ní poin­ta je poně­kud úsměv­něj­ší­ho rázu. War sle­du­je vál­ku mezi Yakuzou a Triádami v San Franciscu, do kte­ré se zaple­te agent FBI Jack Crawford (Jason Statham), kte­rý sle­du­je nájem­né­ho vra­ha zná­mé­ho pod pře­zdív­kou Rogue (Jet Li). Pokud před­po­klá­dá­te, že vět­ši­na pozor­nos­ti bude věno­vá­na tomu, jak Jack stí­há zmí­ně­né­ho zabi­já­ka, tak to není úpl­ně přes­né. Rogue má také své cíle a hra­je si svou par­tii. Ale je tak pře­kom­bi­no­va­ná, že v někte­rých momen­tech netu­ší­te, kdo po kom jde a ke kte­ré stra­ně pat­ří ten, kte­rý zrov­na padá s kul­kou v hla­vě…

Je sice milé, že, i když jde o akč­ní film, scé­nář se sna­ží o urči­té smyč­ky, ale někdy je zby­teč­ně moc uta­hu­je.

Druhým a pro mě mno­hem pod­stat­něj­ším prů­švi­hem jsou akč­ní scé­ny. Není jich zrov­na moc a ty, kte­rých se dočká­me nejsou nějak svě­to­bor­né. Jsou sice sestří­há­ny pře­hled­ně, ale to je asi tak vše, co se dá pochvá­lit. Přestřelky postrá­da­jí ten správ­ný náboj a bitek muže pro­ti muži je tu málo a cho­re­o­gra­fic­ky jsou nená­pa­di­té. Alespoň jsme tedy dou­fal, že finál­ní střet Jeta a Jasona bude stát za to a ono nic. Sice se chví­li pošťu­chu­jí, ale takhle prů­měr­ný sou­boj je oprav­du zkla­má­ní.

War není nud­ný film, v pod­sta­tě se tam neu­stá­le něco děje, ale to co se děje není moc záživ­né. Vlastně žád­ná akč­ní scé­na nato­lik pove­de­ná, že bys­te na ní neza­po­mně­li v násle­du­jí­cí vte­ři­ně. Snaha tu byla, ale vyšla na prázd­no. Střihově jsou bit­ky zvlád­nu­ty dob­ře, půso­bí sice troš­ku video­kli­po­vě, ale nejsou zma­te­né a nepře­hled­né. Ale chtě­lo to lep­ší­ho cho­re­o­gra­fa, kte­rý by vdech­nul rvač­kám pořád­ný švih, to co nabí­zí War vidí­te v kaž­dém dru­hém ame­ric­kém fil­mu, kde se řežou mno­hem méně zná­mí her­ci.

Doufal jsem a věřil ve více. War ovšem nabíd­ne prů­měr­nost ve všech ohle­dech. Nemá nic, co bys­te nevi­dě­li jin­de. Nejvíce mrzu­té je, že k dis­po­zi­ci byly tako­vý dva akč­ní veli­ká­ni a jejich poten­ci­ál vyšel naprázd­no. Oba jsou nejen cha­risma­tič­tí, ale také se skvě­le ohá­ně­ní. War vám bohu­žel potvr­dí pou­ze to prv­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78393 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58170 KB. | 13.08.2022 - 14:02:12