Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - Previously On (E08)

WandaVision - Previously On (E08)

WandaE08
WandaE08
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wanda (Elizabeth Olsen) se sna­ží roz­klí­čo­vat svou minu­lost kvů­li své pří­tom­nos­ti a budouc­nos­ti...

Předposlední epi­zo­da WandaVision je skvě­lou hrou s divá­kem. Hrou při kte­ré má divák pocit, že už vlast­ně abso­lut­ně všech­no ví a tvůr­ci ho násled­ně pře­kva­pí s dal­ší­mi neče­ka­ný­mi zvra­ty. Jedná se sice o před­po­sled­ní epi­zo­du, nadá­le se ovšem tvůr­cům daří držet to tajem­no a ani po závě­ru této epi­zo­dy není zce­la jas­né, kam to vlast­ně celé vede. A prá­vě v tom je to geni­ál­ní.

Osmá epi­zo­da WandaVision dělá mno­ho věcí napros­to výteč­ně. Po vzo­ru čtvr­té epi­zo­dy se tu v zása­dě podá­va­jí odpo­vě­di na někte­ré otáz­ky a to i díky sle­do­vá­ní růz­ných momen­tů z jiné­ho úhlu. Ale fun­gu­je to. Funguje to emo­ci­o­nál­ně a to i díky opět famóz­ní­mu výko­nu Elizabeth Olsen, kte­rý jsem od ní před pre­mi­é­rou seri­á­lu upřím­ně neče­kal. Jenomže Olsen prá­vě až v této mini­sé­rii sku­teč­ně dosta­la pří­le­ži­tost zazá­řit a záro­veň zajis­ti­la to, že se Wanda ofi­ci­ál­ně stá­vá jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav v rám­ci Marvel Cinematic Universe, kte­rá ješ­tě urči­tě před­ve­de vel­ké věci.

Dosud jsem v rám­ci WandaVision žil v tom, že jakmi­le nastou­pí Kathryn Hahn na scé­nu, kra­de si jed­no­du­še kaž­dou scé­nu pro sebe. Právě v osmém díle ale Hahn dostá­vá ješ­tě více pro­sto­ru a doka­zu­je, že je pros­tě výbor­ná. Už v úvod­ní scé­ně na ní divák dostá­vá zce­la nový pohled a i v téhle póze je Hahn nesku­teč­ná. Především kome­di­ál­ní hereč­ka tu dostá­vá mož­nost se před­vést v novém svět­le a sto­jí to za to.

V rám­ci této epi­zo­dy se výteč­ně pro­pra­co­vá­vá mytologie- Momenty, kte­ré byli zmí­ně­né v Avengers: Age of Ultron jsou tu popr­vé před­sta­ve­né v akci a i na ně divák zís­ká­vá novou per­spek­ti­vu. Především ale sku­teč­ně pla­tí, že emo­ce fun­gu­jí na správ­ných mís­tech a šoku­jí­cí odha­le­ní v této epi­zo­dě dodá­vá též dosa­vad­ním udá­los­tem seri­á­lu něco na víc. Režisér Matt Shakman doká­zal, že se sice více­mé­ně roz­lou­čil se sit­co­mo­vým for­má­tem, i v nor­mál­ních pod­mín­kách ale utvo­řil epi­zo­du, kte­rá má všechno- Výtečné herec­ké výko­ny, vyso­kou řeme­sl­nou kva­li­tu a funkč­ní nalá­ká­ní na závě­reč­nou epi­zo­du i díky neče­ka­né po-titulkové scé­ně.

Opravdu se v rám­ci této epi­zo­dy při­jde s něčím, co snad niko­ho nena­padlo. Ale záro­veň to pořád nesku­teč­ně fun­gu­je, potvr­zu­je tu těž­kou situ­a­ci hlav­ní hrdin­ky a pře­de­vším se sku­teč­ně neje­de v oče­ká­va­ných vodách. Jedná se o pro­za­tím nej­lep­ší epi­zo­du a to nej­lep­ší mož­né nalá­ká­ní na finá­le. Uvidíme, jak se pove­de........

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88719 s | počet dotazů: 269 | paměť: 60798 KB. | 23.03.2023 - 18:34:21