Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - Now in Color (E03)

WandaVision - Now in Color (E03)

WV03

Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) se musí vypo­řá­dat s neo­če­ká­vá­ným těho­ten­stvím, kte­ré se ovšem vymy­ká kla­sic­ké před­sta­vě o dél­ce těho­ten­ství...

Třetí epi­zo­da seri­á­lu WandaVision opět mění deká­du zasazení- Přesouváme se do 70. let a dle sli­bů z kon­ce před­cho­zí epi­zo­dy se nyní může­me dočkat barev­né­ho obra­zu. Ty v tomhle pří­pa­dě ješ­tě více pro­dá­va­jí vizu­ál­ní strán­ku seri­á­lu a pře­de­vším se onu sna­hu o nos­tal­gii star­ších sit­co­mů poda­ří opět nesku­teč­ně pro­dat. Především ale koneč­ně v rám­ci 3. epi­zo­dy dochá­zí k vět­ším názna­kům, co se to vlast­ně v celém seri­á­lu děje, jak je to celé mož­né v rám­ci před­cho­zích pro­jek­tů Marvel Cinematic Universe a dá se odvo­dit, že nás čeka­jí ješ­tě hod­ně zají­ma­vé věci.

Celá epi­zo­da se točí kolem jednoho- Těhotenství. Dorazila zatím nej­zá­bav­něj­ší epi­zo­da, kde jsou gagy o pozná­ní vtip­něj­ší a pře­de­vším se téhle epi­zo­dě sna­ží pro­dat veš­ke­ré emo­ce. Neobvyklý prů­běh těho­ten­ství je pro­dán neje­nom šká­lou gagů, ale záro­veň i tím správ­ným emo­ci­o­nál­ním nábo­jem. To se poda­ří pro­dat prá­vě i díky živé­mu pub­li­ku, kte­ré se vždy dá tak tro­chu obvi­nit z toho, že divá­ka nutí k tomu, aby se smál a dojal v mís­tech, kdy o to sám seri­ál žádá. V rám­ci této epi­zo­dy je to ale na všech mís­tech ade­kvát­ní a osob­ně se musím při­znat, že jsem vět­ši­nou prá­vě rea­go­val s pub­li­kem.

Už úvod­ní intro opět nalá­ká na dal­ší sit­co­mo­vou epi­zo­du, kte­rá je opět pro­lo­že­na rekla­mou (kte­rá opět těží ze život­ní­ho utr­pe­ní Wandy Maximoff) a opět se může opřít o výbor­né obsa­ze­ní. Elizabeth Olsen a Paul Bettany jsou pře­kva­pi­vě sku­teč­ně výbor­né kome­di­ál­ní duo, kte­rým člo­věk jejich pou­to napros­to věří a vyvr­cho­le­ní téhle epi­zo­dy je vylo­že­ně kou­zel­né. Opět ale nazna­čí, že je tu něco špat­ně a to i tak moc, že jde dost mož­ná odhad­nout, co se to vlast­ně celou dobu děje. Jenomže tuším, že vše není tak moc oči­vid­né a vše se může ješ­tě během násle­du­jí­cích 6 epi­zod změ­nit.

Pořád pla­tí, že jde o zatím nej­ví­ce uni­kát­ní pro­jekt MCU a když se v závě­ru změ­ní kla­sic­ký tele­viz­ní for­mát 4:3 na fil­mo­vý for­mát 2.35:1, jde o vel­mi zvlášt­ní efekt. Jenomže prá­vě ta zvlášt­nost dává tomuhle seri­á­lu mož­nost vynik­nout a defi­ni­tiv­ně to uka­zu­je, že začnou v Marvel Studios pořád­ně expe­ri­men­to­vat. K úpl­né kva­li­tě tomu ješ­tě něco chy­bí, začí­nám ale tušit, že čím víc karet tvůr­ci vylo­ží na stůl, tím zají­ma­věj­ší ten­to seri­ál bude a je pro­to vel­mi prav­dě­po­dob­né, že samot­né finá­le posu­ne záži­tek z celé­ho seri­á­lu ješ­tě o kus dál. Na to si ale zatím bude­me muset počkat........

Verdikt: 4 z 5


Photo © Disney+


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,42763 s | počet dotazů: 200 | paměť: 52843 KB. | 14.06.2021 - 09:25:02