Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)

WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)

Wanda07
Wanda07
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Monica Rambeau (Teyonah Parris) plá­nu­je svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrov­nat s neče­ka­ný­mi kom­pli­ka­ce­mi a Vision (Paul Bettany) navá­že nové spo­je­ní...

Sedmá epi­zo­da se opět v rám­ci sit­co­mo­vé rea­li­ty měs­ta Westview posou­vá o deká­du dál, při­čemž sit­co­mo­vý look nyní při­po­mí­ná sit­co­my z 21. sto­le­tí jako Kancl nebo Taková moder­ní rodin­ka. Dochází tak k vět­ší­mu bou­rá­ní čtvr­té zdi a potě­šu­jí­cí je to, že nadá­le pla­tí, že se sit­co­mo­vu atmo­sfé­rou nadá­le daří skvě­le vysta­vět. Zároveň je oči­vid­né, že je sed­má epi­zo­da počát­kem závě­reč­né tře­ti­ny seri­á­lu a nadá­le se uka­zu­je, že hra­ni­ce mezi rea­li­tou a udá­lost­mi ve Westview začí­ná být ten­ká. A více se začne nazna­čo­vat, jak to vlast­ně celé je.

Scenáristé na jed­nu stra­nu nadá­le vytvá­ří bra­vur­ní­sit­co­mo­vé momen­ty a záro­veň se jim daří sklá­dat mozai­ku i z dru­hé stra­ny bari­é­ry. Vision v podá­ní Paula Bettanyho se koneč­ně dozví­dá někte­ré odpo­vě­di, Wanda v podá­ní Elizabeth Olsen po nich zase začí­ná pát­rat. Postavy jsou sice v rám­ci toho­to dílu od sebe oddě­le­ni, nachá­zí se ovšem v pod­sta­tě ve stej­né pozi­ci. Nadále pla­tí, že je obsa­ze­ní seri­á­lu výteč­né, při­čemž Paul Bettany i Elizabeth Olsen bra­vur­ně zvlá­da­jí kome­di­ál­ní i váž­né polo­hy. I Teyonah Parris, Randall Park i Kat Dennings jsou nadá­le vel­mi fajn, dvo­ji­ce Julian Hillard a Jett Klyne jako Billy a Tommy Maximoff jsou nadá­le vel­mi sym­pa­tic­ká dvo­ji­ce a Kathryn Hahn koneč­ně po del­ší době též dostá­vá mož­nost zazá­řit.

Sedmá epi­zo­da se chví­le­mi mož­ná tro­chu vle­če na mís­tě, přes­to jde ovšem opět o vrchol­né řemes­lo, kde je opět pěk­ný vizu­ál, reži­sér Matt Shakman zvlá­dá akč­ní pasá­že a cel­ko­vě se nadá­le uka­zu­je, že seri­ál fun­gu­je jako celek, což ješ­tě více pod­lo­ží zbý­va­jí­cí dvě epi­zo­dy. A osob­ně se na to těším.

To s čím závěr této epi­zo­dy při­jde mož­ná šlo před­ví­dat. Jenže to jakým způ­so­bem tvůr­ci vylo­ží kar­ty na stůl a jak to nadá­le doka­zu­je, že daří udr­žo­vat spe­ci­fic­ký pří­stup k tomu­to seri­á­lu je pros­tě okouz­lu­jí­cí a osob­ně se těším na to, co nás ve zbý­va­jí­cích dvou epi­zo­dách čeká. Dosavadní díly seri­á­lu a výteč­ná gra­da­ce sli­bu­jí, že nás ješ­tě čeka­jí vel­ké věci. Po-titulková scé­na to zatím jen potvr­zu­je.....

Verdikt: 4 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49287 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61950 KB. | 27.09.2023 - 11:34:38