Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty

vlcsnap 2014 01 29 21h11m30s851

Řekl bych, že Ben Stiller smě­řo­val celou svo­ji kari­é­rou prá­vě k tomu­to sním­ku. Vedle Gravitace a Rivalů je Walter Mitty tím nej­lep­ším fil­mo­vým poči­nem, kte­rý Hollywood za rok 2013 vypro­du­ko­val. Vizuální strán­ka je pro­pra­co­va­ná do nejmen­ší­ho detai­lu, ať už to jsou úvod­ní titul­ky nebo pod­pra­ho­vá „posel­ství“ na ran­ve­ji. Walter si s námi, jako divá­ky jed­no­du­še, hra­je. Když při­stou­pí­me na jeho hru, kte­rá nás odne­se dale­ko od kapi­ta­lis­tic­ké pře­sy­ce­nos­ti, a navrá­tí­me se do dob slad­ké­ho dět­ství, kde jsme byli dale­ko upřím­něj­ší, bláz­ni­věj­ší a více ote­vře­něj­ší svě­tu. Stiller nejen, že nekom­pro­mis­ně kri­ti­zu­je kor­po­rát­ní maši­né­rii, kte­rou zají­má jen čis­tý pro­fit, ale na dru­hé úto­čí na kri­zi lid­skou. Hlavně v úvod­ní fázi nám nasta­vu­je zrca­dlo a zpo­dob­ňu­je nás jako oso­by, kte­ré se bojí kon­tak­tu s okol­ním svě­tem. Walter Mitty je vlast­ně člo­vě­kem, kte­rý nepře­stal snít ani v dospě­los­ti a prá­vě pro­to se zdá být „vyko­le­je­ným“.

Walter Mitty a jeho tajný život
Walter Mitty a jeho taj­ný život

 Co se týče pří­bě­ho­vé strán­ky, tak ten­to­krá­te slou­ží syžet jenom jako pro­stře­dek pro inter­pre­ta­ci urči­tých myš­le­nek, kte­ré si musí­me sami najít mezi řád­ky. Dalo by se tedy říci, že film je mozai­kou daných život­ních myš­le­nek. Ben Stiller hle­dá onen tajem­ný sní­mek 25, kte­rý má vyjít v posled­ním čís­le časo­pi­su Life na úvod­ní strán­ce. Společností zavr­že­ný loser, na dru­hou stra­nu však věč­ný sní­lek se vydá­vá na ces­tu plnou nesku­teč­ných dob­ro­druž­ství a hlav­ně hle­dá­ní smys­lu živo­ta. Nic nepů­so­bí kýčo­vi­tě a dia­lo­gy neza­bře­dá­va­jí do mora­li­zu­jí­cí­ho pato­su, prá­vě nao­pak film nasta­vu­je jem­nou linii a cel­kem leh­ký vyprá­vě­cí tón.

 Jak jsem řekl, že pří­běh je mozai­ko­vým slo­že­ním, tak to samé pla­tí i o jeho slož­kách. Dokonalá hud­ba, obra­zo­vé ztvár­ně­ní a hlav­ně herec­ký výkon Bena. Jak je vyzně­ní fil­mu krás­né a cel­ko­vá atmo­sfé­ra pou­ta­vá, tím více je film zvlášt­ním dílem, poně­vadž nejen, že širo­kým kro­kem pře­kra­ču­je hra­ni­ce Hollywoodské tra­di­ce, ale svým obsa­hem a sdě­le­ním je, dovo­lím si říct, nad­ča­so­vě sou­čas­ným. Možná prá­vě pro­to se zne­lí­bil Akademikům a u nomi­na­cí na „nej­pres­tiž­něj­ší“ fil­mo­vou cenou napros­to ostrou­hal, to nic nemě­ní na fak­tu, že se zařa­dil mezi ty neza­jí­ma­věj­ší poči­ny roku 2013. Ben tady uka­zu­je, že je nejen výbor­ným reži­sé­rem, ale i skvě­lým her­cem. Režijně se nevy­hý­bá ani leh­ké paro­dii hrdin­ských bloc­kbus­te­rů a na řadu při­jde i Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona. 

Walter Mitty a jeho tajný život
Walter Mitty a jeho taj­ný život

Zpátky k tomu, co se nám tvůr­ci sna­ží sdě­lit, mys­lím si, že hlav­ním zámě­rem nebo dob­rá spí­še jed­ním z mno­ha zámě­rů byl pre­zen­to­vat lid­skou spo­leč­nost na zákla­dě dvou vel­kých pro­ti­kla­dů. Ty pro­ti­kla­dy jsou ve fil­mu ved­lej­ší, ale dob­ře rámu­jí celý pří­běh. Jednu stra­nu repre­zen­tu­je Hendricks, kte­rý se živí tím, že vyha­zu­je lidi z prá­ce. Zastupuje část komu­ni­ty, kte­rá žije jenom pro­to, aby si vydě­la­la na svůj náklad­ný život. V opo­zi­ci sto­jí Sean podi­vín­ský foto­graf, kte­ré­ho nikdo nikdy nevi­děl. Zastupuje tu nespou­ta­nou slož­ku lid­ské duše, tu kte­rá dych­tí po svo­bo­dě a vol­nos­ti, bohu­žel vět­ši­nou je udu­sá­na tou prv­ní a napros­to ztrá­cí na život­nos­ti.  Walter nám při­po­mí­ná, že není nikdy poz­dě na to spl­nit si své sny. „Pokud mě zaujme někte­rý oka­mžik a zaujme mě, osob­ně, tak ho nechci vyru­šit foto­a­pa­rá­tem. Chci v něm jenom zůstat.“ Stejně tak i Walter Mitty a jeho taj­ný život zůsta­ne dlou­ho v našich myš­len­kách, je to film, ke kte­ré­mu se za rok vrá­tí­te, a něco nové­ho vám pře­dá a zno­va a zno­va. Život běží pří­liš rych­le a není špat­né se na chví­li zasta­vit a… zasnít se. 

Více na Kritiky.cz
Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou Luna je ještě velmi mladá stříbrná elfka, která je nadána mnoha magickými schopnostmi. Ne...
Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/l...
Režisér Terry Giliam osobně představí na karlovarském festivalu svůj nový film Muž, který zabil Dona Quijota, který měl premiéru na letošním MFF v Cannes Snímek Muž, který zabil Dona Quijota (The Man Who Killed Don Quixote), vznikal řadu let a prová...
MARTIN DEJDAR - Richard Jak se vám hrál svérázný horský drsňák Richard, za jehož poněkud neomaleným chováním ...
Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží Autorka Sarah Janet Maasová si podmanila mnoho čtenářů nezapomenutelnou fantasy sérií „Skle...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.13. srpna 2014 Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.1 Poláci se prý až příliš utápějí ve své minulost. To, ale vůbec není na škodu, pokud díky tomu může vzniknout kvalitní kinematografie, tak v tom není vůbec žádný problém. Už nějakou dobu o […]
  • V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 %15. února 2014 V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 % Napsat recenzi na jakýkoliv film bratří Coenů se zdá být jednoduchou záležitostí, poněvadž jejich snímky jsou tak obsáhlé, že si v nich můžeme najít spoustu odboček a názorů. Opak je […]
  • Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%17. března 2014 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70% Film, který nese v originále název Only lovers left Alive by mohl neinformovaný divák očekávat krásné romantické melodrama, které by se odehrávalo u nějakého nádherně azurového jezera, […]
  • Carol (2015) - 85%22. dubna 2016 Carol (2015) - 85% Příběh lesbického románku v 50. letech, tak by se asi dal stručně charakterizovat film Carol, jenž měl v ČR premiéru 21. dubna. Mladá prodavačka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v […]
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […]
  • Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze14. dubna 2017 Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze Vrátíte se s autorem o třicet let zpět. Poté, co se bezpochyby zázračně zotavil z vážného úrazu si jel splnit sen. Natočit do Ladaku film o hledání nového karmapy. Kdoví, zda-li se už […]
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […]
  • Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina!29. října 2016 Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina! Nene, ani tady není nic zadarmo. Konečně někdo, kdo se na to vše dívá vědecky a REÁLNĚ. Lidský mozek pracuje velmi mechanicky. A chemicky. A potřebuje ke své aktivaci, tedy i k pocitu […]
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […]
  • Rene Russo20. března 2017 Rene Russo Rene Russo všichni znají jako takovou nenápadnou zrzku. Nepatří úplně mezi tu první ligu hollywoodských hereček, ale populární zcela jistě je. Narodila se jako Rene Maria Russo […]