Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty

Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty

vlcsnap 2014 01 29 21h11m30s851

Řekl bych, že Ben Stiller smě­řo­val celou svo­ji kari­é­rou prá­vě k tomu­to sním­ku. Vedle Gravitace a Rivalů je Walter Mitty tím nej­lep­ším fil­mo­vým poči­nem, kte­rý Hollywood za rok 2013 vypro­du­ko­val. Vizuální strán­ka je pro­pra­co­va­ná do nejmen­ší­ho detai­lu, ať už to jsou úvod­ní titul­ky nebo pod­pra­ho­vá „posel­ství“ na ran­ve­ji. Walter si s námi, jako divá­ky jed­no­du­še, hra­je. Když při­stou­pí­me na jeho hru, kte­rá nás odne­se dale­ko od kapi­ta­lis­tic­ké pře­sy­ce­nos­ti, a navrá­tí­me se do dob slad­ké­ho dět­ství, kde jsme byli dale­ko upřím­něj­ší, bláz­ni­věj­ší a více ote­vře­něj­ší svě­tu. Stiller nejen, že nekom­pro­mis­ně kri­ti­zu­je kor­po­rát­ní maši­né­rii, kte­rou zají­má jen čis­tý pro­fit, ale na dru­hé úto­čí na kri­zi lid­skou. Hlavně v úvod­ní fázi nám nasta­vu­je zrca­dlo a zpo­dob­ňu­je nás jako oso­by, kte­ré se bojí kon­tak­tu s okol­ním svě­tem. Walter Mitty je vlast­ně člo­vě­kem, kte­rý nepře­stal snít ani v dospě­los­ti a prá­vě pro­to se zdá být „vyko­le­je­ným“.

Walter Mitty a jeho tajný život
Walter Mitty a jeho taj­ný život

 Co se týče pří­bě­ho­vé strán­ky, tak ten­to­krá­te slou­ží syžet jenom jako pro­stře­dek pro inter­pre­ta­ci urči­tých myš­le­nek, kte­ré si musí­me sami najít mezi řád­ky. Dalo by se tedy říci, že film je mozai­kou daných život­ních myš­le­nek. Ben Stiller hle­dá onen tajem­ný sní­mek 25, kte­rý má vyjít v posled­ním čís­le časo­pi­su Life na úvod­ní strán­ce. Společností zavr­že­ný loser, na dru­hou stra­nu však věč­ný sní­lek se vydá­vá na ces­tu plnou nesku­teč­ných dob­ro­druž­ství a hlav­ně hle­dá­ní smys­lu živo­ta. Nic nepů­so­bí kýčo­vi­tě a dia­lo­gy neza­bře­dá­va­jí do mora­li­zu­jí­cí­ho pato­su, prá­vě nao­pak film nasta­vu­je jem­nou linii a cel­kem leh­ký vyprá­vě­cí tón.

 Jak jsem řekl, že pří­běh je mozai­ko­vým slo­že­ním, tak to samé pla­tí i o jeho slož­kách. Dokonalá hud­ba, obra­zo­vé ztvár­ně­ní a hlav­ně herec­ký výkon Bena. Jak je vyzně­ní fil­mu krás­né a cel­ko­vá atmo­sfé­ra pou­ta­vá, tím více je film zvlášt­ním dílem, poně­vadž nejen, že širo­kým kro­kem pře­kra­ču­je hra­ni­ce Hollywoodské tra­di­ce, ale svým obsa­hem a sdě­le­ním je, dovo­lím si říct, nad­ča­so­vě sou­čas­ným. Možná prá­vě pro­to se zne­lí­bil Akademikům a u nomi­na­cí na „nej­pres­tiž­něj­ší“ fil­mo­vou cenou napros­to ostrou­hal, to nic nemě­ní na fak­tu, že se zařa­dil mezi ty neza­jí­ma­věj­ší poči­ny roku 2013. Ben tady uka­zu­je, že je nejen výbor­ným reži­sé­rem, ale i skvě­lým her­cem. Režijně se nevy­hý­bá ani leh­ké paro­dii hrdin­ských bloc­kbus­te­rů a na řadu při­jde i Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona. 

Walter Mitty a jeho tajný život
Walter Mitty a jeho taj­ný život

Zpátky k tomu, co se nám tvůr­ci sna­ží sdě­lit, mys­lím si, že hlav­ním zámě­rem nebo dob­rá spí­še jed­ním z mno­ha zámě­rů byl pre­zen­to­vat lid­skou spo­leč­nost na zákla­dě dvou vel­kých pro­ti­kla­dů. Ty pro­ti­kla­dy jsou ve fil­mu ved­lej­ší, ale dob­ře rámu­jí celý pří­běh. Jednu stra­nu repre­zen­tu­je Hendricks, kte­rý se živí tím, že vyha­zu­je lidi z prá­ce. Zastupuje část komu­ni­ty, kte­rá žije jenom pro­to, aby si vydě­la­la na svůj náklad­ný život. V opo­zi­ci sto­jí Sean podi­vín­ský foto­graf, kte­ré­ho nikdo nikdy nevi­děl. Zastupuje tu nespou­ta­nou slož­ku lid­ské duše, tu kte­rá dych­tí po svo­bo­dě a vol­nos­ti, bohu­žel vět­ši­nou je udu­sá­na tou prv­ní a napros­to ztrá­cí na život­nos­ti.  Walter nám při­po­mí­ná, že není nikdy poz­dě na to spl­nit si své sny. „Pokud mě zaujme někte­rý oka­mžik a zaujme mě, osob­ně, tak ho nechci vyru­šit foto­a­pa­rá­tem. Chci v něm jenom zůstat.“ Stejně tak i Walter Mitty a jeho taj­ný život zůsta­ne dlou­ho v našich myš­len­kách, je to film, ke kte­ré­mu se za rok vrá­tí­te, a něco nové­ho vám pře­dá a zno­va a zno­va. Život běží pří­liš rych­le a není špat­né se na chví­li zasta­vit a… zasnít se. 

  • Příhody včeličky Emičky - nádherný příběh o včelách1. listopadu 2021 Příhody včeličky Emičky - nádherný příběh o včelách Máte rádi pohádky o včelách? Hledáte pohádkovou knížku pro začínající čtenáře? Chcete se dozvědět mnoho zajímavostí z jejich života? Tak právě vám je určena novinka Lenky Jakešové s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi17. října 2021 Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ženy? Román Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou vás rozhodně nezklame. Major Thorkildsen umírá a zůstává […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
  • Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové12. srpna 2021 Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové Máte rádi autobiografie? Chcete se dozvědět něco ze života Veroniky Vieweghové, manželky spisovatele Michala Viewegha? Tak právě vám je určena kniha Být sama sebou.  Veronika Vieweghová, […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Vinařství - Nový začátek21. dubna 2021 Vinařství - Nový začátek Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh služebné Ireny? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Vinařství - Nový začátek, kterou vydala Euromedia […] Posted in Recenze knih
  • Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete27. října 2020 Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete Ve Švédsku existuje tzv. döstädning: dö znamená smrt a städning znamená úklid. Jedná se o překvapivě povzbuzující proces zbavení se nepotřebných věcí a lze jej uskutečnit v kterémkoli […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34806 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53328 KB. | 28.11.2021 - 05:15:43