Kritiky.cz > Filmové recenze > Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka

Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka


„Dejte mi kus plas­te­lí­ny, já uplá­cám Wallace a Gromita, kte­říž­to pohnou svě­tem, a všich­ni tři za to ješ­tě shráb­nem Oscara.“

Když už se Nick Park do něče­ho pus­tí, je více než prav­dě­po­dob­né, že si ve své vit­rín­ce bude muset udě­lat mís­to pro dal­ší zla­tě­soš­ko­vý pří­růs­tek. Tentokrát se Parkovy posta­vič­ky sýro­fil­ní­ho pleša­té­ho Anglána a jeho nad­mí­ru inte­li­gent­ní­ho psí­ka dočka­ly tolik vytou­že­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Je však něco pro­hni­lé­ho v krá­lov­ství čes­kém, a tak jsem bohu­žel nabyl dojmu, že ten­to sní­mek u nás nedo­sá­hl ze stra­ny divá­ků ani zda­le­ka tako­vých ohla­sů, jaké by si beze­spo­ru zaslou­žil (nepo­čí­tám nad­šen­ce, kte­ří mají na stě­nách tape­ty se vzor­kem kos­ti, v  led­ni­ci tři­cet dru­hů sýrů, ve spí­ži pytel kre­krů a na noč­ním stol­ku Elektroniku pro psy)…

Přiznám se, že asi nej­vět­ším pře­kva­pe­ním pro mě byl fakt, že se děj ten­to­krát neto­čí kolem sýra, ale kolem zele­ni­ny. Wallace a  Gromita už zřej­mě omr­ze­lo létá­ní na Měsíc, s pro­na­jí­má­ním poko­jů nemě­li zrov­na nej­lep­ší zku­še­nos­ti, umý­vá­ní oken už nej­spíš taky nevy­ná­še­lo, a  tak se pus­ti­la neroz­luč­ná dvoj­ka do ochra­ny zahrá­dek a humán­ní likvi­da­ce (=šoup­nu­tí do skle­pa) zahrad­ních škůd­ců, kon­krét­ně krá­lí­ků. V době, kdy se celé měs­teč­ko tře­se na sou­těž o  nej­krás­něj­ší zele­ni­no­vý výpěs­tek, se jed­ná o veli­ce výnos­ný a pres­tiž­ní job… A  co by to bylo za Wallace s Gromitem, aby neby­li pro svou prá­ci doko­na­le vyba­ve­ni typic­ký­mi par­ko­vi­na­mi typu Králíkocucu 6000 a  dal­ší­mi „high-tech“ hrač­ka­mi. Problémy však do vše­ho záhy vne­se (podob­ně jako v reál­ném svě­tě) žena-greenpeaceově ladě­ná zákaz­ni­ce lady Tottington. Té se chce Wallace nato­lik zavdě­čit, že se dokon­ce roz­hod­ne posta­vit pro­ti pří­ro­dě, dohnat svou humán­nost k doko­na­los­ti a pomo­cí nej­no­věj­ší­ho vyná­le­zu, myš­len­ko­vé­ho mani­pu­lo­ma­tu, vští­pit svým krá­li­čím zajat­cům nechuť ke vše­mu, co obsa­hu­je chlo­ro­fyl. Taková blá­ho­vost nemů­že pocho­pi­tel­ně zůstat bez důsled­ků, a aby toho neby­lo málo, obje­vu­je se na scé­ně straš­li­vá stvůra-asi pěti­tu­no­vý a věč­ně nena­syt­ný krá­lí­kodlak, jenž ohro­žu­je koná­ní tolik oče­ká­vá­né zeli­nář­ské sou­tě­že…

Technika cla­y­mati­on (plas­te­lí­na naplá­ca­ná na drá­tě­ných kostrách), ve kte­ré je Park mis­trem nad mis­try, dosáh­la v Králíkodlakovi sku­teč­ně doko­na­los­ti. Pryč jsou ty časy v porov­ná­ní s  dneškem poměr­ně hrubých mode­lů ve W&> prvo­ti­ně Grand day out! Nejvíce si ten­to fakt uvě­do­mí­te, když se zamě­ří­te na fan­tas­tic­kou mimi­ku pej­ska Gromita, jehož obli­čej je vlast­ně jeho jedi­ným výra­zo­vým pro­střed­kem. Zaryté fan­dy plas­te­lí­ny snad neod­ra­dí, že v celém fil­mu tvůr­ci pou­ži­li poměr­ně vel­ké množ­ství počí­ta­čo­vých efek­tů. Ale žád­ný strach, W&> jsou pořád W&>, divák si ve vět­ši­ně pří­pa­dů ani neu­vě­do­mí, kdy a kde bylo tře­ba něja­kou tu CGI fin­tu pou­žít.

Samostatnou kapi­to­lou jsou detai­ly. Všímáte-li si všech mož­ných detai­lů a odka­zů, kte­ré film ský­tá (a ský­tá jich požeh­na­ně), máte o dal­ší pytel důvo­dů víc, proč se zasmát. No, a pokud ale­spoň tro­chu vlád­ne­te ang­lič­ti­nou a nene­chá­te si jen tak ujít růz­né nápi­sy nebo tře­ba titul­ky v  novi­nách, pro­dlou­ží­te si smí­chem život mini­mál­ně o měsíc (bez záru­ky)

Wallace a Gromit: Prokletí krá­lí­kodla­ka je pros­tě nášup. Pokud máte máte rádi jem­ný brit­ský humor v kom­bi­na­ci s  plas­te­lí­nou a vůní čeda­ru, jed­no­du­še musí­te ten­to sní­mek vidět. Jo, a abych neza­po­mněl: „Sýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýr“.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace1419. ledna 2007 Smrtící nenávi2t (The Grudge 2) - Recenze Další z mnoha pokračování v hororovém žánru. Jak je dnes zvykem, také se jednalo o úspěšného předchůdce, a tak proč tedy neudělat další díl. To je především důvod dnešního nárůstů hororů […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Noc úplňku - Joong-cheon31. března 2008 Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj zapomněl. Narazil jsem na něj znovu až poté, co jsem si prohlížel přehled filmů, která se v daném […]
  • Stopařův průvodce po Galaxii - recenze1. června 2005 Stopařův průvodce po Galaxii - recenze Daleko předaleko, v jedné z nejvzdálenějších částí galaxie, existuje malinkaté žluté Slunce. Kolem něj pak pomalu obíhá modrá planetka, jejíž primitivní obyvatelé se stále domnívají, že […]
  • Gone Girl (Zmizelá) 20148. března 2015 Gone Girl (Zmizelá) 2014 Gone Girl (GG) je filmem, na který mě upzorňoval mnohý člověk z mého okolí, filmem, který (asi po zásluze) získával slušnou pozornost médií i filmových kritiku. Shrnuto a podtrženo - […]
  • Good bye Lenin20. listopadu 2003 Good bye Lenin Chcete si zavzpomínat na staré časy? Pobrečet si, pobavit se?Díky historickému podtextu tohoto filmu bude hodnocení filmu jistě záležet na stáří jeho diváka. Lidem mladší generace jistě […]
  • Her - 75%31. ledna 2014 Her - 75% Film Her je hlavně romantickým snímkem, který by se nechal brát i i jako jemná satira, která okrajově glosuje současné lidské chování. Ocitáme se v blíže nespecifikované budoucnosti, ve […]
  • Revizoři2. února 2005 Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech trasách. Během dne se nejen setkají s cestujícími, ale možná taky svedou souboje mezi sebou. K ději […]
  • Sramy11. června 2012 Šrámy (Pregi 2004) Když porovnáme vzájemný vztah polské a naší kinematografie, tak brzy shledáme pozoruhodný nepoměr. České snímky jsou v polských kinech celkem běžně uváděny a takový Hřebejk patří mezi […]
  • Diego Maradona (2019)14. července 2019 Diego Maradona (2019) Maradonu zná asi každý včetně lidí, kteří si o fotbalu myslí, že je to zábava pro omezené pitomce. Je to jednoduše fenomén, který překračuje hranice svého oboru. Režisér Asif Kapadia […]