Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka

Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka

WG
WG

Pokud bychom chtě­li někte­rý z ani­mo­va­ných fil­mů ozna­čit za kul­tov­ní, zaslou­ží si to mezi prv­ní­mi urči­tě Wallace a Gromit. Každý ze tří krát­kých fil­mů brit­ské­ho ani­má­to­ra Nicka Parka nejen­že zís­kal Oskara nebo ale­spoň nomi­na­ci na nej­lep­ší krát­ký ani­mo­va­ný film roku, ale pře­de­vším si zís­kal spous­ty odda­ných divá­ků po celém svě­tě.


Po minu­lém odsko­če­ní si na půdu sle­pi­čí far­my (vel­mi vyda­ře­ný Slepičí úlet), ze kte­ré se sle­pi­ce sna­ží zou­fa­le unik­nout, se nyní vra­cí­me do důvěr­ně zná­mé­ho pro­stře­dí ang­lic­ké­ho měs­teč­ka, ve kte­rém ten­to­krát jeho obča­né stře­ží namís­to kvo­ka­jí­cích ope­řen­ců svo­je nad­prů­měr­ně vel­ké kusy zele­ni­ny, aby je moh­li na kon­ci týd­ne vysta­vit na výsta­vě zele­ni­ny, hlav­ní udá­los­ti roku, a skli­dit za ně pres­tiž­ní cenu Zlatá mrkev.


Wallace a Gromit jsou sehra­nou dvo­ji­cí říka­jí­cí si Hlodobrana, kte­rá jim pomá­há v brá­ně­ní skliz­ně. Vyvinuli si pro­myš­le­ný alarm (jak všich­ni vědí, pan Wallace je vyni­ka­jí­cí vyná­lez­ce a zlep­šo­va­tel), kte­rý je při ohro­že­ní jaké­ko­liv plan­tá­že ve měs­tě pro­bu­dí a „vyže­ne“ do akce. Zneškodnit sem tam něja­ké­ho krá­lí­ka pro ně není sebe­men­ším pro­blé­mem. Objeví se však zásad­ní kom­pli­ka­ce: v teri­to­riu začne řádit neu­vě­ři­tel­ně veli­ká obluda, krá­lí­kodlak, kte­rý dává zapo­me­nout na před­cho­zí „drob­né ško­dy“ a ničí plan­tá­že zele­ni­ny ve vel­kém. Vyzkoušené fin­ty na něj vůbec nepla­tí, a tak musí Wallace a zejmé­na Gromit nasa­dit do boje více pro­střed­ků včet­ně vlast­ní ope­čo­vá­va­né obří okur­ky…


Nick Park odvá­dí opět stan­dard­ně výbor­nou prá­ci. Nic naplat, plas­te­lí­no­vé posta­vič­ky mají své neo­pa­ko­va­tel­né kouz­lo. Po úžas­ně roz­to­mi­lých sle­pi­cích při­chá­ze­jí podob­ně rozkoš­ní krá­lí­ci (i když sle­pi­ce jsou sle­pi­ce). Místy sice Park začí­ná lehce kopí­ro­vat sám sebe (tj. před­cho­zí pří­běhy), ale jde na štěs­tí o nevin­ný popis nemě­ní­cí­ho se všed­ní­ho živo­ta obou hrdi­nů, než o pře­vze­tí celých scén (míním tím napří­klad způ­sob, jakým se W&G dostá­va­jí do akce, jejich spo­leč­né sní­da­ně apod.).


Pokud má film o něco slab­ší (rozu­měj méně vtip­ná) mís­ta, při­chá­ze­jí pře­kva­pi­vě ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu v akč­ních honi­ček, ve kte­rých sice ope­ru­je poměr­ně hod­ně figu­rek, ale zkrá­ce­ní děje o něja­kých pět až deset minut by jim pod­le mého názo­ru jen pro­spě­lo. Přesto si ale nemůžu dovo­lit žád­nou zásad­něj­ší výtku. Naopak: film chr­lí nápa­dy na kaž­dém mili­me­t­ru své dél­ky a Nick Park doká­že kaž­dý nápad ucho­pit a vysát ho až do kon­ce, a na tako­vou podí­va­nou se i naml­sa­ný divák doká­že podí­vat tře­ba tři­krát.

Úspěch Prokletí krá­lí­kodla­ka sto­jí jako u kaž­dé­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu na ori­gi­nál­ním pří­bě­hu a také skvě­le vypra­co­va­ných a domyš­le­ných scé­nách. Už teď se těším na to, co budou W&G pro­vá­dět za dal­ších pár let. Určitě v tom budou dob­ří.

Photo © DreamWorks SKG

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Wallace a Gromit


  • Karlík a továrna na čokoládu4. dubna 2021 Karlík a továrna na čokoládu Já, Willy Wonka, jsem se rozhodl, že pěti dětem umožním návštěvu své čokoládovny. Těchto pět šťastných provedu osobně celou továrnou a ukáži jim všechna tajemství a kouzla výroby. Nechal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
  • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
  • Terminator Salvation - 60 %9. dubna 2022 Terminator Salvation - 60 % Hned na začátku bych tu rád ujasnil, že Terminator Salvation je v jádru poměrně dobrý a především pro fanoušky military žánru rozhodně zábavný film, který navíc dokazuje, že střet old […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • LEGO® Batman film28. února 2022 LEGO® Batman film Před lety nám autorská dvojice Phil Lord a Chris Miller naservírovala nesmírně originální animák, kde hlavní roli hrály figurky ze slavnného lega. Lego příběh byl obrovský hit, proto se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 %6. ledna 2022 Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 % Režisér, scenárista a producent Matthew Vaughn (Hvězdný prach, Kick-Ass) pojal akčně-komediální film Kingsman: První mise jako prequel k oběma svým starším snímkům Kingsman: Tajná služba […] Posted in Filmové recenze
  • Kingsman: První mise - 75%6. ledna 2022 Kingsman: První mise - 75% Sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců se připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zastavit je. To celé povede ke zrodu […] Posted in Filmové recenze
  • Smrt čeká všude1. ledna 2022 Smrt čeká všude Po tragické smrti seržanta Thompsona (Guy Pearce) se velení jednotky amerických pyrotechniků v Bagdádu ujímá rotný William James (Jeremy Renner). Svérázný veterán bezstarostně hazarduje se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,92513 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55609 KB. | 17.05.2022 - 09:55:15