Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Walking Dead (PC, Telltale Games)

Walking Dead (PC, Telltale Games)

f28218afd3 90038626 o2
Walking Dead je už zave­de­ná znač­ka. Na počát­ku byl komiks (dnes má „na kon­tě“ více než 100 čísel), poté tele­viz­ní seri­ál (de fac­to adap­ta­ce komik­su) a bylo jen otáz­kou času, kdy se nemrt­ví došou­ra­jí i na moni­to­ry počí­ta­čů a do růz­ných her­ních kon­zo­lí. Stalo se tak v dub­nu.
Walking Dead se nesou­stře­dí na cha­rak­te­ry z komik­su (krom nepa­tr­ných výji­mek, např. Glen, Lilly, apod.), ale roz­ví­jí vlast­ní pří­běh, kte­rý si ale s komik­sem vůbec neza­dá. Dobré atmo­sfé­ře napo­má­há i zají­ma­vá gra­fi­ka, kte­rá se tvá­ří jako kdy­by zrov­na vypadla z kres­lí­řo­vi ruky.
Pokud bych měl být upřím­ný, tak bych urči­tě měl napsat, že ve hře samot­né toho moc k hra­ní ani není, cca 70% jsou před­na­sta­ve­né situ­a­ce, ani­ma­ce, vlo­že­né fil­meč­ky, tak­že hra spí­še při­po­mí­ná inter­ak­tiv­ní film. Není to ovšem vůbec nud­né, jak by se snad na prv­ní pohled moh­lo zdát, neboť hra ma vyni­ka­jí­cí atmo­sfé­ru, str­hu­jí­cí pří­běh a skvě­le napsa­né posta­vy, na kte­ré jsem si jako hráč vel­mi brzy zvy­kl a jejichž pří­pad­ná ztrá­ta, či nut­nost vol­by na čí stra­nu se při­klo­nit, koho zachrá­nit, roz­hod­ně nezpů­so­bo­va­la snad­né roz­ho­do­vá­ní. Právě mož­nost vol­by je dal­ším výbor­ným atri­bu­tem, pří­běh se totiž dále odví­jí od Vašich roz­hod­nu­tí, a to i vel­mi čas­to dost fatál­ně, posta­vy si Vaše roz­hod­nu­tí pama­tu­jí a pod­le toho se i dále cho­va­jí.
Hlavní linií je vztah Leeho, což je uči­tel his­to­rie, kte­rý byl odsou­zen za vraž­du man­žel­ky, nicmé­ně kvů­li nasta­nuvší apo­ka­ly­p­se se do něj ani nedo­sta­ne, a Clementine, devi­ti­le­té dív­ky, na kte­rou Lee v úvo­du hry nara­zí. Lee se sna­ží Clementine ochra­ňo­vat před vše­mi hrůza­mi, kte­ré tam ven­ku číha­jí (a čas­to to nejsou jen zom­bies), brzy mezi nimi vznik­ne zvlášt­ní pou­to a Lee chá­pe, že i když se svět zbláz­nil, tak stá­le sto­jí za to bojo­vat o nadě­ji pro lep­ší zítř­ky už jen kvů­li té malé hol­ce... Sám jsem se něko­li­krát při­sti­hl, že mi po něja­kém obzvláš­tě vypja­tém momen­tě ve hře bylo dost smut­no i v rea­li­tě. Tak sil­ná doká­že tato hra být.
Určitou nevý­ho­dou byla u hry beze­spo­ru dis­tri­buce, neboť hra je roz­dě­le­na do 5 kapi­tol, prv­ní vyšla v dub­nu, dal­ší při­bliž­ně s měsíč­ním zpož­dě­ním. Poslední díl před něko­li­ka dny. Má tro­chu ote­vře­ný konec, tak­že pokra­čo­vá­ní v podo­bě „Season 2“ je už jis­té. A já už se teď nemo­hu dočkat...

  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […] Posted in Retro games
  • Life is Strange18. října 2019 Life is Strange Doba, kdy se říkalo, že počítačové hry jsou nezralou zábavou dětí a adolescentů je už dávno pryč. Generace zvané X a Y dospěly a svůj koníček si mnohy přenášejí dále. Spolu s nimi […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […] Posted in Retro games
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […] Posted in Retro games
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […] Posted in Retro games
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […] Posted in Retro games
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […] Posted in Retro games
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […] Posted in Retro games
  • Valiant Hearts: The Great War (2014)4. října 2019 Valiant Hearts: The Great War (2014) Ve dnech, kdy si připomínáme sté výročí začátku první světové války,konfliktu který navždy změnil "tvář Evropy", přichází studio Ubisoft s počítačovou hrou, která se v právě zmiňované […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...