Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?

Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?

IMG 20190105 102341
IMG 20190105 102341

„Vybavte si něko­ho zná­mé­ho, o kom víte, že si hod­ně stě­žu­je. Připadá vám šťast­ný? Dost prav­dě­po­dob­ně to bude spíš nespo­ko­je­ný mrzout.“ Vztahy mezi lid­mi urču­jí do vel­ké míry kva­li­tu jejich živo­ta. Jak pros­té, jak jed­no­du­ché! A jak k mezi­lid­ským vzta­hům obec­ně při­stu­po­vat tak, abychom se neutrá­pi­li v domněn­kách a neko­mu­ni­ka­ci?

V nepo­cho­pe­ní? Will Bowen je auto­rem kni­hy Svět bez stíž­nos­tí, kte­rá se sta­la skvě­lým best­selle­rem, nad nímž jsme si doká­za­li uvě­do­mit, kdy zce­la zby­teč­ně nechá­vá­me svou mysl kle­sat ve spi­rá­le nepo­třeb­né­ho stě­žo­vá­ní, jež se vlast­ně sta­lo v lid­ské spo­leč­nos­ti zlo­zvy­kem, nebo způ­so­bem, jak si vynu­tit na někom, byť pod­vě­do­mě, pozor­nost.

A čas­to s naši­mi stíž­nost­mi jdou ruku v ruce lidé jakož­to domně­lé pří­či­ny kon­flik­tů. Jenže:

„V množ­ství vidí­me bez­pe­čí. Lidé jsou stád­ní zví­řa­ta. Potřebujeme mít pocit, že někam pat­ří­me, a to, že někam pat­ří­me, pozná­vá­me pod­le toho, jak si nás ostat­ní vší­ma­jí a rea­gu­jí na nás. Proto je někdy těž­ké ode­jít z nezdra­vé­ho vzta­hu…

…Něco v naší DNA nám říká, abychom se sdru­žo­va­li s dal­ší­mi lid­mi… Vztahy s dru­hý­mi lid­mi jsou naší základ­ní potře­bou.“

Autor vel­mi správ­ně pou­ka­zu­je na to, že čas­to jsme zvyklí zís­ká­vat pozor­nost, a začí­nat roz­ho­vor tím, že o někom pro­ne­se­me nega­tiv­ní poznám­ku. Stěžují si na děti, na poča­sí, na to, co bylo v prá­ci – no však si zkus­te takhle ana­ly­zo­vat tře­ba minu­lý víkend, nebo posled­ní návště­vu u pří­buz­ných. Má to dvě pří­či­ny. Přece jen je to tako­vé neut­rál­ní a odvra­cí­me tím zdán­li­vě pozor­nost od sebe samých, tedy vypá­lí­me šíp dřív, než ho někdo vpá­lí do nás. A za dru­hé tím vším sami ze sebe vyven­ti­lu­je­me frustra­ce, zlo­bu a napě­tí z pro­ži­tých vlast­ních situ­a­cí. V kni­ze najde­te spous­tu růz­ných myš­le­nek, úvah, záko­ni­tos­tí a i zku­še­nos­tí ze živo­ta auto­ra, díky kte­rým si uvě­do­mí­te, že i kdy­bys­te si celý život jenom stě­žo­va­li na něko­ho – jste NORMÁLNÍ. Jsme pros­tě takhle vycho­vá­ni.

A pro­to je čas tohle změ­nit, pro­to­že…

… to zas tak NORMÁLNÍ není. Nebo se nám roz­hod­ně bude žít lépe, když tuhle vlast­nost a zlo­zvyk ze své­ho živo­ta maxi­mál­ně vymý­tí­me. Kniha Vztahy bez stíž­nos­tí je učeb­ni­cí nápra­vy myš­len­ko­vých pocho­dů o dru­hých lidech. Nebude vás nutit milo­vat své nepřá­te­le, ale nau­čí vás pocho­pit jejich moti­va­ce k ubli­žo­vá­ní dru­hým a nau­čí vás se brá­nit, nebo nechat být a poo­de­jít od zby­teč­ných život­ních situ­a­cí. A hlav­ně je to kni­ha, kte­rou oce­ní všich­ni, kdož chtě­jí zlep­šit svou komu­ni­ka­ci s život­ním part­ne­rem.

Tady oce­ňu­ji pří­kla­dy Willa Bowena, kte­rý se podě­lil o své man­žel­ské tra­ble a odha­lil tak, že vlast­ně kaž­dý něco podob­né­ho pro­ží­vá­me. A že mnoh­dy za vzá­jem­nou naštva­nos­tí nemu­sí být vůbec nic vidi­tel­né­ho, ale něco, co se blí­ží a trá­pí oba a nevě­dí si s tím rady, v tom­to pří­pa­dě to byl blí­ží­cí se Willův odjezd, kte­rý tuše­ním roz­lou­če­ní naru­šil zby­tek spo­leč­ných radost­ných časů.

A stej­ně jsem si s celou kni­hou uvě­do­mi­la jedi­né – lid­ská psy­chi­ka a cho­vá­ní, zejmé­na pak ve vzta­zích, je běh na dlou­hou trať, na celý život. A tak po tako­vé­to kni­ze může­te sahat nespo­čet let, a pokaž­dé v ní ale najde­te něco jiné­ho…)

TIP: Kniha je také v MP3 namlu­ve­ná Martinem Stránským – a to je čirá slast pro ucho!

O auto­ro­vi: Will Bowen obo­ha­til svět o pro­gram Svět bez stíž­nos­tí, kte­rý si zís­kal mili­o­ny nad­še­ných čte­ná­řů. O kni­ze se mlu­vi­lo v tele­viz­ních pořa­dech, rádi­ích, fia­lo­vé náram­ky, kte­ré nás udr­ží v nestě­žo­va­cím módu vyu­ží­va­jí i tisí­ce škol, firem a jiných orga­ni­za­cí a upev­ňu­jí tak pozi­tiv­ní posto­je v živo­tě. O svém téma­tu autor také aktiv­ně před­ná­ší na nej­růz­něj­ších akcích a sbí­rá tak dal­ší zku­še­nos­ti.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90369 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56706 KB. | 29.06.2022 - 12:07:58