Kritiky.cz > Recenze knih > Vzpomínky na budoucnost

Vzpomínky na budoucnost

Vzpomínky na budouc­nost - Erich von DÄNIKEN

Orbis 1971 v pře­kla­du (jak jinak) L. Součka

Knihu toho­to zná­mé­ho člo­vě­ka jis­tě nemu­sí nijak obšír­ně před­sta­vo­vat. Je to poměr­ně čti­vá prá­ce, dostup­ná (dosti čas­to vychá­zí i dnes) a sro­zu­mi­tel­ná i pro laic­kou veřej­nost (z toho také vyplý­vá její popu­la­ri­ta). Kniha byla napsá­na již v šede­sá­tých letech a ve své době vzbu­di­la (konec­kon­ců podob­ně jako dnes) znač­ný roz­ruch. Pan DÄNIKEN nám tu před­sta­vu­je svo­ji hypo­té­zu o rané lid­ské minu­los­ti. Podle něj naši pla­ne­tu kdy­si navští­vi­la vel­mi vyspě­lá nepo­zem­ská civi­li­za­ce, kte­rá nám pře­da­la jis­té mrav­ní i tech­nic­ké poznatky a uspí­ši­la i smě­ro­va­la vývoj naší spo­leč­nos­ti. Jisté vzpo­mín­ky na tyto udá­los­ti se nám pak zacho­va­ly ve for­mě sta­rých legend, nábo­žen­ství atd…. Krom těch­to duchov­ních věcí však máme i památ­ky hmot­né, mezi něž pat­ří např. pyra­mi­dy či Stonehenge nebo tře­ba i veli­ké obraz­ce na náhor­ních plo­ši­nách v Jižní Americe. Hypotéza této kni­hy je však jen hypo­té­zou, nejsou žád­né objek­tiv­ní důka­zy, kte­ré by pří­tom­nost mimo­zemš­ťa­nů na naší pla­ne­tě doká­za­ly, jsou tu však patr­ná urči­tá „zne­po­ko­je­ní“. Jak je tře­ba mož­né, že antic­ké civi­li­za­ce (Sumerové, Egypťané) měly tako­vé vel­ké zna­los­ti? Dokázali sta­ří Inkové či Mayové létat? Pokud ne, jak pak byli schop­ni utvá­řet tako­vé veli­ké obraz­ce, kte­ré je mož­no celé spat­řit jen z výš­ky něko­li­ka set met­rů? Co zna­me­na­jí pop­ná pro­roc­tví o bozích při­šlých z nebes za straš­li­vé­ho rámu­su a víře­ní pís­ku (při­stá­ní kos­mic­ké lodi?). Co nám to spadlo z nebe na Sibiři v Tunguzce? Jaký význam mají sta­ro­vě­ké mal­by pop­ných bytos­tí, jež nám - bohu­žel - při­po­mí­na­jí kos­mo­nau­ty? Otázky, otáz­ky. Na někte­ré se však doká­za­lo odpo­vě­dět a neby­ly to odpo­vě­di nikterak šíle­né, mám tím na mys­li sochy na Velikonočním ost­ro­vě a teo­rii, se kte­rou při­šel inže­nýr z Plzně Pavel Pavel. Možná, že i ostat­ní záha­dy půjdou nějak „logic­ky“ vysvět­lit, mož­ná ne… to uká­že čas. Domnívám se však, že pří­nos této kni­hy spo­čí­vá v tom, že donu­tí člo­vě­ka pochy­bo­vat o mno­ho­krá­te opa­ko­va­ných „prav­dách“ a při­mě­je jej tak ke kri­tic­ké­mu myš­le­ní.

Hodnocení: Takováto kni­ha není belet­rií, pro­to se hod­no­tí vel­mi těž­ko, ale když už … tak 85%.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com