Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena

Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena

Jean Reno foto ALZE 16
Jean Reno foto ALZE 16

Francouzský herec Jean Reno, drži­tel Evropské fil­mo­vé ceny za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii je zná­mý napří­klad z fil­mů Magická hlu­bi­na a Leon, za kte­ré byl nomi­no­ván na Césara a kte­ré mu ote­vře­ly ces­tu k holy­wod­ským fil­mům jako jsou Mission Impossible (1996),  Ronin (1998), Godzilla (1998), Purpurové řeky (2000, 2004),  Šifra mis­tra Leonarda (2006),  Říše vlků 2005, či  fil­mo­vá série Návštěvníci (1993, 1998, 2001, 2016) v režii Jeana Márie Poiré,  kdy za prv­ní film o stře­do­vě­kém rytí­ři Geofreyovi a jeho věr­ném slu­ho­vi, kte­ří se pro­pad­nou do budouc­nos­ti, byl v roce 1994 potře­tí nomi­no­ván na Césara. Během své kari­é­ry nato­čil přes šede­sát fil­mů a něko­lik seri­á­lů, napří­klad u nás zná­mý Zločiny nad Seinou (2003). Letos byl hos­tem 51. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde od pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu Jiřího Bartošky pře­vzal Cenu pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu.

„Děkuji Karlovy Vary, děku­ji Češi. Tahle cena je moc těž­ká a nevím jest­li mě s ní pus­tí do leta­dla,“ zažer­to­val po pře­vze­tí Křišťálového glo­bu­su oce­ně­ný herec a záro­veň podě­ko­val divá­kům Velkého sálu hote­lu Thermal, za to že fil­my sle­du­jí a udr­žu­jí je tak stá­le při živo­tě. Krátce na to byl hos­tem Marka Ebena v pořa­du Na plo­vár­ně a po jeho skon­če­ní uve­dl film Leon, na kte­rý se při­šlo podí­vat 1200 divá­ků. Ve fil­mu z roku 1994, reži­sé­ra Luca Bessona ztvár­nil roli nájem­né­ho zabi­já­ka Leona, jenž jed­no­ho dne potká osa­mě­lou dva­nác­ti­le­tou Mathildu, kte­rou si zahrá­la začí­na­jí­cí hereč­ka Natalie Portmann. „Při natá­če­ní fil­mu jí bylo jede­náct a půl let a už ten­krát pocho­pi­la, že nejde o žád­nou hru, ale oprav­do­vou prá­ci. Ona byla vždy vel­mi chyt­rá a vzpo­mí­nám si, že jsme si natá­če­ní moc uži­li. Všechny vzpo­mín­ky na natá­če­ní jsou pozi­tiv­ní a někte­ré i z New Yorku,“ řekl o spo­lu­prá­ci s hereč­kou, na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci.

Dalším význam­ným fil­mem, kde si zahrál je Magická hlu­bi­na, reži­sé­ra Luca Bessona, kte­rý když byl s rodi­či na dovo­le­né v Řecku, dostal nápad nato­čit film o potá­pě­čích. Film vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh o Jacqesovi Mayoli kte­ré­mu se poved­lo dostat bez kys­lí­ko­vých pří­stro­jů do hloub­ky pono­ru 105 met­rů a také o jeho kama­rá­do­vi a záro­veň riva­lo­vi Enzou Molinarim, kte­ré­ho si prá­vě Jean Reno zahrál. Na natá­če­ní fil­mu z roku 1988 herec zavzpo­mí­nal: „Bylo to prv­ní vel­ké lid­ské a fil­mo­vé dob­ro­druž­ství, kte­ré jsem pod­ni­kl a už pod­le scé­ná­ře to vypa­da­lo, že půjde o něco vel­ké­ho. A musím říct, že mi film změ­nil život, pro­to­že díky němu jsem ces­to­val po celém svě­tě. Film se natá­čel devět měsí­ců, ale pro­to­že reži­sér chtěl, aby to bylo oprav­du auten­tic­ké, tak jsme natá­če­li ve sku­teč­né hloub­ce. Když máte na sobě těž­ké potá­pěč­ské  vyba­ve­ní a pla­ve­te na hla­di­nu, tak nejde nic hrát. Celý rok trva­lo než jsem vydr­že­li být pod hla­di­nou v hloub­ce tři­ce­ti tří met­rů bez pří­stro­jů, jen tak že jsme zadr­že­li dech. Tenkrát jsem ho vydr­žel zadr­žet tři minu­ty. Ty posta­vy ve fil­mu to muse­li dělat a mi se to nau­či­li taky. Dnes bych to vydr­žel asi minu­tu, nebo mož­ná 30, 40 sekund. Myslím si, že je to dob­rý film, tro­chu zvlášt­ní pro­to­že vychá­zí z jed­né z  hlav­ních postav a tou Jacques Mayola byl. Potkal jsem se s ním při natá­če­ní a musím říct, že to byl oprav­du zvlášt­ní člo­věk, pro­to­že mi při­pa­dal jako by nežil na zemi, ale spí­še pro to co je pod vodou, pod moř­skou hla­di­nou, pla­val s del­fí­ny. Jeho mysl byla tro­šič­ku jin­de,“ zavzpo­mí­nal na slav­né­ho potá­pě­če, kte­rý v roce 2001 spáchal sebe­vraž­du.

V České repub­li­ce byl napo­sle­dy před rokem v létě, když natá­čel pokra­čo­vá­ní dob­ro­druž­né kome­die Návštěvníci. Natáčení v Praze a spo­lu­prá­ci s praž­ský­mi stu­di­e­mi si pochva­lo­val, ale na otáz­ku zda bude dal­ší pokra­čo­vá­ní odpo­vě­děl: „Zřejmě to bude posled­ní pokra­čo­vá­ní. Nemyslím, že by divá­ci chtě­li nadá­le sle­do­vat her­ce, jak se vra­cí do minu­los­ti.“ A natá­čí tady i letos. Tentokrát dob­ro­druž­ný film, vel­ké čín­ské pro­duk­ce s jejich čín­ský­mi hvězda­mi fil­mu. Více pro­zra­dit nemohl ( pozn. film Adventures, v režii Stephen Fung ). V České repub­li­ce oce­nil také čes­kou kuchyň, milý lidi  a také krás­né ženy. Na otáz­ku, jak na něj půso­bí čes­ký národ, odpo­vě­děl : „Češi mají urči­tý způ­sob živo­ta, kte­rý je vel­mi vře­lý, řekl bych. Necítil jsem tu žád­nou agre­si ani napě­tí.

O herec­ké kari­é­ře se skrom­nos­tí říká: „Pokud se mi film líbí jsem spo­ko­je­ný, ale neza­klá­dám si na tom, že točím fil­my, nebo že jsem fil­mo­vá hvězda. Vedu nor­mál­ní život. Luce Beccon (reži­sér) je můj pří­tel a to je pro mě v tuto chví­li důle­ži­těj­ší.“ Když dosta­ne nabíd­ku na film, tak roz­ho­du­jí­cím kri­té­ri­em pro natá­če­ní je hlav­ně to s jaký­mi lid­mi bude spo­lu­pra­co­vat. „Pokud zjis­tím, že mi ty lidé nesed­nou tak ten film pros­tě odmít­nu. Často je to více o tom s jaký­mi lid­mi budu trá­vit čas při natá­če­ní a  s Lucem Bessonem to bylo prá­vě pro­to, že ten film reží­ro­val on. Líbí se mi jak pra­cu­je s lid­mi, jakým způ­so­bem je vede, ale také to jaké má nápa­dy.“

Na otáz­ku jaké fil­my by chtěl točit se zamys­lel a se stej­nou tea­trál­nos­tí, jakou ho zna­jí lidé z kome­dií zažer­to­val: „Měl bych říct, že chci hrát něko­ho klad­né­ho, tře­ba filo­so­fa, hudeb­ní­ho skla­da­te­le nebo něco podob­né­ho. Ne, ne, to by byla nuda, takhle nepře­mýš­lím! Ale mož­ná bych chtěl nato­čit něco spo­je­né­ho s hud­bou, pro­to­že hud­ba mi vlast­ně chy­bí a nic s hud­bou jsem nena­to­čil, a je prav­da že mě vždyc­ky zají­ma­li lidé, kte­ří sly­še­li a vidě­li, vní­ma­li jinak než  nor­mál­ní lidé.“

Autor a foto zdroj: ALZE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,96072 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55857 KB. | 21.05.2022 - 23:35:35