Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Vzpomínka na loňského herce Wiliema Dafó

Vzpomínka na loňského herce Wiliema Dafó

Wiliem Dafoe 16
Wiliem Dafoe 16
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americký herec Wiliem Dafoe a nebo taky léta­jí­cí zlo­duch, agent FBI, váleč­ný vete­rán, krve­lač­ný upír, Ježíš či ital­ský fil­mař Pasoliny, pře­vzal na zaha­jo­va­cím cere­mo­ni­á­lu 51. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Křišťálový glo­bus za umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Na fes­ti­val byl zván již něko­li­krát, ale kvů­li pra­cov­ní­mu vytí­že­ní, nemohl dří­ve, pro­zra­dil věč­ně usmí­va­jí­cí se drs­ňák, kte­rý při­jel do Karlových Varů se svo­jí man­žel­kou, hereč­kou a reži­sér­kou Giadou Colagrande.

„Film je vel­mi důle­ži­tý. Dává nám toho tolik a já jsem moc rád, že jste můj pří­nos do svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie oce­ni­li tou­to cenou. Moc to pro mě zna­me­ná a dává mi to moti­va­ci ve své prá­ci pokra­čo­vat dále,“ řekl pro KVIFF po zís­ká­ní Křištálového glo­bu­su oce­ně­ný Wiliem Dafoe, kte­rý krát­ce na to, tedy 22. Července osla­vil své 61. naro­ze­ni­ny.

Svojí herec­kou kari­é­ru začí­nal u diva­dla a v roce 1977 se stal spo­luza­kla­da­te­lem expe­ri­men­tál­ní diva­del­ní sku­pi­ny v New Yorku s názvem The Wooster Group, ve kte­ré do roku 2005 půso­bil jako herec i autor. Mezi jejich nej­zná­měj­ší mezi­ná­rod­ní pro­jek­ty pat­ří insce­na­ce s diva­del­ním reži­sé­rem  Robertem Wilsonem: The Life & Death of Marina Abramovic  a také  The Old Woman, ve kte­ré hra­je spo­leč­ně s Mikhailem Baryshnikovem. Poprvé hrál ve fil­mu Nebeská brá­na, ale nako­nec se reži­sér Michael Cimin, roz­ho­dl jeho roli vystřih­nout a tak dal­ší pří­le­ži­tost dostat se před kame­ru zís­kal až o tři roky poz­dě­ji ve fil­mo­vém debu­tu Nemilovaná, reži­sér­ky Kathryn Bigelowové, kde hrál hlav­ní roli, vůd­ce motor­kář­ské­ho gan­gu.

Během své herec­ké kari­é­ry nato­čil přes sto fil­mů a pra­co­val s uzná­va­ný­mi reži­sé­ry jako je Martin Scorsese (Poslední poku­še­ní Krista, Letec), Lars von Trier (Manderlay, Antikrist, Nymfomanka), Abel Ferrar (Pasolini), Wes Anderson (Granhotel Budapešt, Život pod vodou), David Lynch (Zběsilost v srd­ci), Sam Raimi (tri­o­lo­gie Spider-man) či Alan Parker (Hořící Mississippi).

Napsal také scé­nář k fil­mu Černá vdo­va, ve kte­rém si zahrál hlav­ní roli Leslieho, do kte­ré­ho se zami­lu­je mla­dá žena. Film, ale u kri­ti­ků moc neu­spěl. Zabodoval ale jako herec ve fil­mu Četa, reži­sé­ra Olivera Stona (1986) a Ve stí­nu Upíra, v režii Edmunda Eliase Merhigea (2000) za kte­ré byl nomi­no­ván na Oscara pro nej­lep­ší muž­ský výkon ve ved­lej­ší roli.

Mezi jeho nej­no­věj­ší fil­my pat­ří akč­ní Dog eat Dog, reži­sé­ra Paula Schradera, se kte­rým již spo­lu­pra­co­val ve fil­mu Okamžik vzkří­še­ní a novin­kou je také ani­mo­va­ný Hledá se Dory, ve kte­rém dabu­je posta­vu Gilla. „Každá posta­va, kaž­dá spo­lu­prá­ce, hra­ný pří­běh je zce­la jiný a to je na tom moc krás­né,“ řekl o herec­tví. A že není jen prvo­plá­no­vě klad­ným hrdi­nou, kte­ré­ho by všich­ni milo­va­li, tak s tím si pří­liš hla­vu nelá­me a nao­pak si role nega­tiv­ních hrdi­nů pochva­lu­je a s nad­sáz­kou o nich říká: „ Líbí se mi, když si na plát­ně zahra­ji to, co v reál­ném živo­tě dělat nemůžu a ty role jsou tedy záro­veň občas  i mojí fan­ta­zií.”

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci odpo­ví­dal na otáz­ky ohled­ně spo­lu­prá­ce s her­cem a balet­ním mis­trem Mikhailem Baryshnikovem, se kte­rým hrál v diva­del­ní hře Old Woman ( Stařena ). Vyprávěl také o natá­če­ní fil­mu Antikrist, do kte­ré­ho ho reži­sér  Lars von Trier obsa­dil do fil­mu jako prv­ní­ho prá­vě jeho, coby man­že­la, psy­cho­lo­ga řeší­cí­ho zvlášt­ním způ­so­bem smrt vlast­ní­ho dítě­te. Na otáz­ku jaké fil­my se mu líbí odpo­vě­děl, že si ve své kari­é­ře roz­hod­ně nevy­hý­bá také těm níz­ko­roz­počto­vým sním­kům, prá­vě pro jejich čas­to zají­ma­vé scé­ná­ře. Řeč při­šla také na film Poslední poku­še­ní kris­ta, kte­rý mu nabí­dl reži­sér Martin Scoorsese a kde si zahrál posta­vu roz­pol­ce­né­ho Ježíše, kte­rý jed­ná úpl­ně jinak než ho spo­leč­nost vyob­ra­zu­je. Roli ozna­čil za nej­ná­roč­něj­ší, pro­to­že nevy­růs­tal mezi věří­cí­ma lid­mi a spous­tu věcí z toho­to pro­sttře­dí neznal. Film kte­rý vyvo­lal po svém uve­de­ní řadu nega­tiv­ních reak­cí, zvláš­tě u nábo­žen­ských církví, byl v něko­li­ka zemích zaká­zán, včet­ně České Republiky.

Herec zavzpo­mí­nal i na ne moc št‘astné obdo­bí, kdy ho kvů­li tomu­to sním­ku odmí­ta­li reži­sé­ři obsa­dit do svých fil­mů, pro­to­že byl prý tou­to výraz­nou rolí vel­mi zaška­tul­ko­ván, jak pro­zra­dil na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci o fil­mu, kte­rý uve­dl dal­ší den v kar­lo­var­ském Letním kině.  Smůla se, ale pro­lo­mi­la už o rok poz­dě­ji, kdy byl obsa­zen hned dva­krát, jak do hlav­ní role boxe­ra Salama Aroucha v živo­to­pis­ném fil­mu Vítězství nad duchem a tak také do fil­mu Narozen 4. Července.

Ve Velkém sálu hote­lu Thermal byl také hos­tem pořa­du Na plo­vár­ně kde s mode­rá­to­rem Markem Ebenem mlu­vil o tom co pro něj herec­tví zna­me­ná a také zavzpo­mí­nal na své slav­né fil­mo­vé role ve fil­mu Poslední poku­še­ní kris­ta, či oce­ně­ný váleč­ný film Četa. Po skon­če­ní pořa­du uve­dl film Pasolini (2014), kte­rý byl zařa­zen do sek­ce Zvláštní uve­de­ní a ve kte­rém ztvár­nil posled­ní dny živo­ta kon­tro­verz­ní­ho ital­ské­ho reži­sé­ra a spi­so­va­te­le Piera Paola Pasoliniho, kte­rý nato­čil fil­my jako napří­klad Mamma Roma, Evangelium sv. Matouše, Dekameron a nebo také svůj posled­ní film Saló aneb 120 dnů sodo­my. Režisér svý­mi fil­my a poli­tic­ký­mi názo­ry pobou­řil cír­kev i spo­leč­nost, což zapla­til cenou nej­vyš­ší, když byl 2. Listopadu 1975 zavřaž­děn za dosud nevy­jas­ně­ných okol­nos­tí.

Autor a foto zdroj: ALZE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,14623 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61718 KB. | 25.09.2023 - 15:46:35