Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vyznamenání – emocionální příběh o válce

Vyznamenání – emocionální příběh o válce

vyznamenani
vyznamenani

Chcete se vrá­tit do roku 1940, kdy němec­ká armá­da obsa­di­la Francii? Máte rádi pří­běhy spo­je­né s vál­kou? Román Vyznamenání od svě­tozná­mé autor­ky Danielle Steel vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. 

V roce 1940 obsa­dí němec­ká armá­da Francii a šest­nác­ti­le­tá Gaelle se stá­vá svěd­ky váleč­ných hrůz. Její bra­tr tra­gic­ky zahy­ne, při­jde i otce. Matka je psy­chic­ky nemoc­ná. Její kama­rád­ku Rebeku depor­tu­jí s její celou rodi­nou někam pryč. Gaelle začne pomá­hat se zachra­ňo­vá­ním židov­ských dětí. Přidá se k odbo­jo­vé­mu hnu­tí odpo­ru. Pomůže zachrá­nit nejen děti, ale i mno­ho výtvar­ných děl, kte­ré doká­že před Němci ukrýt. Válka kon­čí a Gaelle se nemá kam vrá­tit. Byla obvi­ně­na za kola­bo­ra­ci. Dostane obrov­skou pří­le­ži­tost stát se model­kou mód­ní­ho domu Dior. Zamiluje se do Roberta, se kte­rým má dce­ru Dominique. Čeká jí jen štěs­tí a radost? Dokáže se vylé­čit z váleč­ných hrůz, kte­ré pro­ži­la? Setká se někdy se svou kama­rád­kou Rebekou?

„Odvaha je síla pře­ko­ná­vat nebez­pe­čí, rány osu­du, strach, nespra­ve­dl­nost a při­tom stá­le v duchu pro­hla­šo­vat, že život je i se vše­mi strast­mi krás­ný.“ DOROTHY THOMPSONOVÁ

Velice emo­ci­o­nál­ní pří­běh, kte­rý zachy­cu­je his­to­ric­ké udá­los­ti obdo­bí vál­ky, tra­gic­ké osu­dy lidí, bez­moc­nost a strach o své blíz­ké. Prostě vše, co bylo pro vál­ku typic­ké. Ta bez­na­děj i bez­moc, coko­li ovliv­nit. Od této autor­ky jsem pře­čet­la za svůj život oprav­du mno­ho knih, kte­ré vyda­la. Musím říci, že román Vyznamenaní byl nety­pic­ký. Opravdu drs­ný pří­běh z obdo­bí vál­ky jsem pře­čet­la za jeden den. Nemohla jsem se odtrh­nout. Prožívala jsem vše spo­leč­ně s hlav­ní hrdin­kou. Čekala jsem pří­jem­né oddycho­vé čte­ní, ale po pře­čte­ní něko­li­ka prv­ních stran jsem byla pře­kva­pe­na. Dříve jsem nemě­la moc v obli­bě váleč­né romá­ny. Asi jsem k tomu dospě­la a posled­ní dobou je vyhle­dá­vám.

Autor: Danielle Steel

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2018 , Euromedia,  Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3665-9

Danielle Fernande Dominique Schuelein – Steel, zná­má pod pseu­do­ny­mem Danielle Steel, je jed­nou z nepo­pu­lár­něj­ších spi­so­va­te­lek USAi na celém svě­tě. Je autor­kou více než osmi desí­tek romá­nů, kte­ré jsou před­klá­dá­ny ve čty­ři­ce­ti třech jazy­cích a pra­vi­del­ně se drží na před­ních příč­kách svě­to­vých žeb­říč­ků best­selle­rů. Materiál ke svých pří­bě­hům sbí­rá dlou­há léta a mno­hé jsou inspi­ro­vá­ny vlast­ní­mi život­ní­mi zku­še­nost­mi. Několik jejích knih bylo pře­ve­de­no do fil­mo­vé a seri­á­lo­vé podo­by. Svými pří­běhy napí­ná a dojí­má řady čte­ná­řek již přes dva­cet pět let také u nás. Doma je Danielle Steel v San Francisku, ale mno­hý čas také trá­ví v Paříži, kte­rá je jí dru­hým domo­vem již od dět­ských let. Psaní a rodi­na je pro ni vším.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,93247 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56686 KB. | 01.07.2022 - 09:25:49